هشدار برای پیامدهای جنگ تجاری چین و امریکا

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

صندوق بینالمللی پول هش//دار داد ک//ه جنگ تجاری بین امریکا و چین جهان را «فقیرتر» و «خطرناکتر» میکند.

این نهاد بینالملل//ی همچنین تاکید کرده که جنگ تجاری بین واش//نگتن و پکن بر اقتصاد جهانی س//ایه افکنده اس//ت. صن//دوق بینالمللی پ//ول همچنین پیشبینی خود از رش//د اقتصادی در سالجاری و آینده میالدی را کاهش داد.

ای//ن نهاد که وظیف//ه آن نظارت بر ثبات س//امانههای پولی بینالمللی است به بحران ارزش واحد پول در برخی کشورهای درحالتوسعه نیز هشدار داده است.

ب//ه گزارش یورونیوز صندوق بینالمللی پول که ریاس//ت آن به عهده کریس//تین الگارد، وزیر پیش//ین اقتصاد فرانسه است همچنین پیشبینی کرده که رشد اقتصاد جهانی در سالجاری و آینده میالدی تنها ۷.۳درصد خواهد بود. این در حالی اس//ت ک//ه صندوق بینالمللی پول پیشازاین از رش//د اقتصادی ۹.۳ درصدی در این ۲ سال سخن گفته بود. بااینوجود نهاد ناظر بر سامانههای پولی بینالمللی تغییری در پیشبینی خود از رشد اقتصادی در ۲ اقتصاد برتر جهان نداده است.

صن//دوق بینالمللی پول همچنان رش//د ۹.۲ درصدی برای امری//کا و ۶.۶ درص//دی ب//رای چی//ن در س//الجاری میالدی پیشبینی میکند. امریکا در ماههای گذشته روی ۰۵۲ میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از چین تعرفه بیشتر وضع کرده است. چی//ن نیز در واکنش به این اقدام واش//نگتن برای بخش//ی از کااله//ای امریکایی به ارزش ۰۱۱ میلی//ارد دالر تعرفه تعیین کرده اس//ت. صن//دوق بینالمللی پول از تنشهای سیاس//ی و دیپلماتی//ک بهعنوان عام//ل تضعیف اقتصاد برخی کش//ورها یادکرده است.

این نهاد بهطور مش//خص بهدشواریهای اخیر برای تشکیل دولت در ایتالیا، آینده نامش//خص برکس//یت و ارتباط اتحادیه اروپ//ا ب//ا بریتانیا، تنش سیاس//ی بین امری//کا و ترکیه و وضع تحریمهای واشنگتن علیه ایران اشاره کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.