یک ایرانی در میان نامزدهای نهایی جایزه ملی کتاب امریکا

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

فهرس//ت نامزدهای نهایی جایزه ملی کتاب امری//کا در بخشه//ای ادبیات داس//تانی، غیر داس//تانی، ش//عر، آثار ترجمه ش//ده و ادبیات کودک و نوجوان منتش//ر شد. به گزارش ایسنا به نق//ل از لسآنجلس تایمز، جایزه کتاب ملی امری//کا بهعنوان یک//ی از مهمترین رویدادهای فرهنگ//ی این کش//ور از س//ال ۳۸۹۱ تاکنون، امس//ال برای نخس//تینبار جایزهه//ا را به آثار ترجمه شده به زبان انگلیسی و منتشر شده در امریکا اختصاص داده اس//ت و «از شرق بریده» نوش//ته نگار جوادی و ترجمه تینا کوور از زبان فرانسوی، «عش//ق» نوش//ته هان اورستاویک و ترجم//ه مارتی//ن آیتِکن از ن//روژی، «حقه» نوش//ته دومینیک//و اس//تارنان و ترجمه جومپا الهی//ری از ایتالیایی، «مامور س//ری» نوش//ته یوکو ت//اوادا و ترجمه مارگارت میتس//وتانی از ژاپنی و «پروازها» نوش//ته اول//گا توگارزوک و ترجمه جنیف//ر کرافت از لهس//تانی به عنوان نامزده//ای نهایی این جای//زه در بخش ترجمه انتخاب ش//دند. «از ش//رق بریده» ب//ه عنوان نخس//تین رمان نوش//ته نگار جوادی در سال ۶۱۰۲(۵۹) در فرانس//ه منتش//ر شد و چندین جای//زه از جمله جایزه ادبی «اس//تیل» را برای بهترین رمان نخس//ت کسب کرد. اما در بخش ادبی//ات داس//تانی که مهمتری//ن بخش جایزه ملی کتاب امریکا بهش//مار م//یرود، «یک مرد خوششانس» از جامل برینکلی، «فلوریدا» به قلم الورن گروف، «جایی که مردگان نشس//ته و صحبت میکنند» نوش//ته برندون هابسون، «معتقدان بزرگ» از ربکا ماکای و «دوس//ت» نوشته س//یگرید نونز به جمع نامزدهای نهایی راه یافتند. برندگان نهایی شصت و نهمین دوره جایزه ملی کتاب امریکا ۴۱ نوامبر در آیینی در نیویورک اعالم میش//وند و برندگان جایز ۰۱ هزار دالری دریاف//ت میکنند و در بخش آثار ترجمه، این جایزه به طور برابر میان نویسنده و مترجم تقسیم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.