جایگزین نوبل ادبیات به «ماریز کنده» رسید

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

جای//زه جایگزین نوبل ادبیات که امس//ال در پی برگزار نش//دن جایزه اصلی برگزار شد، درنهایت به «ماریز کنده» نویسنده فرانسوی رسید.

به گزارش ایس//نا به نقل از گاردین، پس از اینکه بنیاد آلفرد نوبل س//وئدی تصمیم گرفت، به دلیل حاش//یههای مربوط به رسوایی اخالقی در آکادمی س//وئد (مرجع انتخ//اب برنده نوب//ل ادبیات) برای نخس//تینبار در ۷ده//ه اخیر، جای//زه نوبل ادبیات را در س//ال ‪(۷۹) ۸۱۰۲‬ برگ//زار نکن//د؛ عدهای از چهرههای ش//اخص فرهنگی س//وئد دس//ت به کار شدند و جایزهای را به عنوان جایگزین نوبل درنظر گرفتند تا جای خالی نوبل اصلی ادبیات را در سال جاری میالدی پر کنند.

این آکادمی ادبی ابتدا نام ۷۴ تن از نویس//ندگان سراس//ر جه//ان را به عن//وان نامزدهای نخس//ت دریافت جای//زه جایگزین نوبل ادبی//ات اع//الم ک//رد و این فهرس//ت را ب//ه رای عمومی گذاش//ت و ی//ک گروه هیات داوران تخصصی به ریاس//ت «آن پالس//ون» ۴ نامزد نهایی ای//ن جایزه را ش//امل «هاروکی موراکامی» نویس//نده مطرح ژاپن//ی، «نیل گیمن» رماننویس بریتانیایی و ۲ نویس//نده زن، «کیم ت//وی» از کانادا و «ماریز کن//ده» از فرانس//ه معرف//ی کردند ام//ا «هاروکی موراکامی» که در چند س//ال اخیر همواره در صف نخست برندگان احتمالی نوبل ادبیات مطرح بوده، درخواست کرد نامش از میان نامزدهای این جایزه ادبی حذف شود.

درنهای//ت، «ماری//ز کنده» نویس//نده فرانس//وی ب//ه عن//وان برن//ده جای//زه «جایگزی//ن نوبل ادبیات» انتخاب ش//د. این نویس//نده فرانس//وی ک//ه ۰۲ رمان از جمل//ه «دزی//رادا» و «س//گو» را در کارنامه دارد، در آثارش بیش//تر به تاثیر اس//تعمارگرایی در تغییر جهان پرداخته است. «کنده» در اصل اهل مجمعالجزایر گوادلوپ، یکی از ش//هرهای فرادریایی فرانسه و مستعمره آن اس//ت. اعضای تش//کیلدهنده این آکادمی جدید پی//ش از این در بیانی//های هدف برگ//زاری جایزه جایگزی//ن نوبل ادبیات را اینگون//ه معرفی کردند: «م//ا این آکادمی جدید را به راه انداختیم تا یادآور ش//ویم ادبیات و فرهن//گ در درجه نخس//ت باید در جهت اعتالی دموکراس//ی، ش//فافیت، همدلی و احت//رام و بدون هیچ امتیازبن//دی، تعصب، تکبر و جنس//یتگرایی تالش کن//د. در دوره زمانی که ارزشهای انس//انی بی//ش از هر زم//ان دیگری به چال//ش کش//یده ش//دهاند، ادبیات به ی//ک نیروی متقاب//ل مهمتر برای جلوگیری از فرهنگ س//کوت و خفقان تبدیل ش//ده اس//ت. ای//ن آکادمی تاکید میکن//د که مهمتری//ن جایزه ادبی جه//ان (نوبل) همچنان باید در سال ‪(۷۹) ۸۱۰۲‬ برگزار شود».

جایزه جایگزین نوبل ادبیات تنها یکبار در سال ‪(۷۹) ۸۱۰۲‬ برگزار ش//د. قرار اس//ت س//ال آینده اعطای جایزه نوبل ادبیات از سرگرفته شود و برای س//ال ‪(۸۹)۲ ۹۱۰۲‬ برنده به جبران برگزار نشدن در سال ۸۱۰۲، اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.