تنوع فیلمهای در حال اکران و افزایش فروش

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

پس از چند هفته ناکامی گیش//ه و استقبال نهچندان خوب مخاطبان س//ینما از فیلمهای در حال اکران، این هفته تمامی آثار، فروش بهتری نسبت به هفته گذشته داشتهاند.

به گزارش ، از هفته گذشته با اکران ۲ فیلم «ماهورا» ب//ه کارگردان//ی حمید زرگرنژاد و «الزانیا» س//اخته حس//ین قناعت، تنوع آثار در حال اکران تعادل بهتری پیدا کرده است.

ح//اال و از پای//ان هفته گذش//ته نیز ۲ فیلم دیگ//ر «آهوی پیش//ونی سفید ۲» و «لسآنجلس تهران» نیز به چرخه اکران اضافه ش//دهاند تا این ۲ فیلم در گونههای طنز و کودک نیز بر تنوع بیشتر فیلمهای در حال اکران بیفزایند.

اکران «آهوی پیشونی سفید ۲» در ژانر کودک و به مناسبت هفته کودک آغاز شده است.

دیگر فیلمی که در س//ینما اکران ش//ده است «لسآنجلس تهران» س//اخته تینا پاکروان اس//ت. از میان فیلمهایی که از گذشته در س//ینماها اکران شدهاند همچنان ۲ فیلم «هزارپا» و «تنگ//ه ابوقریب» با فروش بهنس//بت خوب//ی نمایش خود را در زیرگروه و به ش//کل محدود ادام//ه میدهند. «هزارپا» این هفت//ه ۷۱۳ میلی//ون توم//ان فروخته و درمجم//وع به فروش ۶۳ میلی//ارد و ۲۰۴ میلیون تومان رس//یده اس//ت تا همچنان رکورددار پرفروشترین فیلم تاریخ س//ینمای ایران باشد. فیلم دفاع مقدس//ی «تنگ//ه ابوقریب» نیز این هفت//ه ۷۴۲ میلیون تومان فروخت تا درمجموع به فروش ۴ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومان برس//د و همچنان به عن//وان یک فیلم پرفروش این ژانر به ش//مار آید. اما در میان آثار تازه اکران شده سینما همچنان «مغزه//ای کوچک زن//گزده» در صدر پرفروشه//ا قرار دارد. ف//روش «مغزهای کوچک زنگزده» ای//ن هفته با ۲ میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان درمجموع با ۲ هفته نمایش در ۷۱۱ سالن سینما به مرز ۴ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان رسید.

«عرق سرد» دیگر فیلم تازه اکران شده سینما نیزدر دومین هفت//ه فروش خود در ۶۵ س//الن، ۶۸۳ میلیون تومان فروخته است و رشد بهنس//بت بهتری در مقایسه با هفته نخست ثبت کرده اس//ت. همچنین «هشتک» فیلم کمدی تازه اکران شده این روزهای سینما در دومین هفته فروش در ۳۸ سالن سینما، این هفت//ه ۱۲۶ میلیون تومان فروخته اس//ت تا درمجموع با اختالف کمی به باشگاه میلیاردیها نزدیک شود.

فیلم سینمایی «جاده قدیم» نیز در دومین هفته اکران خود در ۰۵ سالن سینما، ۰۵۱ میلیون تومان فروخته تا درمجموع ۲ هفته نمایش به فروش ۱۷۲ میلیون تومانی برسد.

فیلم س//ینمایی «دم س//رخها» نیز در نهمین هفته از اکران خ//ود ۸۵ میلیون و ۷۴۶ هزار تومان فروخته اس//ت و در رده هفتمین فیلم پرفروش قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.