ملت خواهد دید که دولت و مجلس کنار هم هستند

SMTnewspaper - - صفحه اول -

حس//ن روحانی روز گذش//ته در دفاع از ۴ وزیر پیش//نهادی در مجلس ش//ورای اسالمی، با قدردانی از جلسه فوقالعاده مجلس برای تکمیل کابینه، اظهار کرد: ملت ایران امروز خواهد دید که دولت و مجلس در کنار هم بوده و مصمم هستند مشکالت مردم را یکی پس از دیگری حل کنند. روحانی تصریح کرد: در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همه باید در کنار هم امریکار را به زانو درآوریم.

دولت با تمام توان معتقد اس//ت با هدایت رهبری و حمایت مردم از مش//کالت عبور میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.