اعتماد مجلس به تدبیر دولت

SMTnewspaper - - صفحه اول -

روز گذش//ته جلس//ه رای اعتم//اد ب//ه وزی//ران پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تج//ارت، تع//اون، کار و رف//اه اجتماع//ی و راه و شهرسازی در دو نوبت عصر و شب مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

ب//ه ترتی//ب صالحی//ت فره//اد دژپس//ند وزیر پیش//نهادی ام//ور اقتص//ادی و دارای//ی، محم//د ش//ریعتمداری وزیر پیش//نهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اس//المی وزیر پیش//نهادی راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی نمایندگان خانه ملت قرار گرفت. در نهایت هر ۴ وزیر پیشنهادی با اخذ رای مثبت نمایندگان راهی کابینه شدند. دژپسند ب//ا ۰۰2 رای مواف//ق، ۰5 رای مخال//ف و 51رای ممتنع از مجم//وع 265 رای ماخوذه راهی کابینه دوازدهم شد. شریعتمداری با 196 رای موافق،36 رای مخالف و 5 رای ممتنع از ۴62 رای و اسالمی ب//ا 151 رای مواف//ق، 98 رای مخال//ف و 8 رای ممتن//ع از مجموع 257 رای ب//ه کابینه دولت راه یافتن//د. رضا رحمانی نیز ب//ا 3۰2 رای موافق، 9۴ رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 265 رای س//کان وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دست گرفت.

دژپس/ند: در شرایط کنونی نمیتوان ‹ معجزه کرد؛ مگر با تعامل

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینک//ه ارتباط با نمایندگان باید تعریفش//ده و مس//تمر باشد، گفت: در این ش//رایط بهطور حتم و یقی//ن هی//چ ف//ردی نمیتواند ادع//ای معجزه داش//ته باش//د؛ مگر با تعامل و همکاری مس//تمر و چندجانب//ه. به گزارش ایرنا، فرهاد دژپس//ند در جلس//ه رای اعتماد مجلس به وزیران پیش//نهادی رئیسجمه//وری در دفاع از کارنامه و برنامههایش برای تص//دی وزارت اقتص//اد، پ//س از اظهارنظر موافق//ان و مخالفان بیان ک//رد: یکی از برنامههای جدی من ایجاد هستههای اندیشهورزی است؛ این هستهها متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان است زیرا از دوران جنگ، این تجربه را کسب کردهایم که «بدون اینکه یک سانت خاک به دشمن بدهیم با تکیه بر سرمایه اجتماعی موفق ش//ویم.» وی افزود: در جنگ اقتصادی کنونی نیز بای//د ب//ا تعامل و هم//کاری س//رمایه اجتماعی از این ش//رایط عبور کنیم. دژپسند به پیشینه خود اش//اره کرد و گفت: در س//الهای 137۴ و 1375 مس//ئول طراحی اقتصاد بدون نف//ت بودم که در یک تعام//ل چندجانبه طراحی ش//د. در آن زمان توانس//تم برنام//ه تحق//ق عدالت اجتماع//ی را در یک قالب تعاملی تدوین کنم؛ امروز در ش//رایطی که قش//ر آسیبپذیر زیر فش//ارند، میتوان از این آموزهها استفاده کرد. وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتص//ادی و دارایی گفت: در زم//ان اصالح قانون تج//ارت، چندجانبهگرای//ی را عمق بخش//یدیم و بخش خصوصی، دانش//گاه و مجلس نیز همکاری کردند.

ش/ریعتمداری: وزارت کار مهمتری/ن ‹ مرکز اجتماعی و اقتصادی است

گزین//ه پیش//نهادی وزارت تع//اون، کار و رف//اه اجتماع//ی گف//ت: ای//ن وزارتخانه عالوه ب//ر اینکه اجتماعیترین وزارتخانه کش//ور اس//ت، مهمترین مرکز اقتصادی نیز بهش//مار میرود. شریعتمداری افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون برنامه قابلیت اداره ندارد اما ما قوانین باالدستی داریم که به تایید رهبر معظم انقالب رس//یده و قانون برنامه توسعه نیز تصویب شده است. رئیس قوه مجریه نیز برنامههایی را تدوین و نکات ش//انزدهبندی را پیش از این به وزیر پیشین کار (علی ربیعی) اعالم کرده بود. ش//ریعتمداری تصریح کرد: شفافیت و مبارزه با فس//اد از مهمترین اقدامهای این وزارتخانه است و این بهمعنای بیتوجهی وزیر پیش//ین به این امر نیس//ت؛ بلکه میخواهم نظام//ی را ایجاد کنم که همه معامالت بهطور علنی در اختیار مردم باش//د. وزیر پیش//نهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما مکلف به ایجاد شفافیت هستیم و چیزی پنهان از م//ردم نداریم؛ به همین دلیل همه مدیرانعامل ش//رکتها را در س//ایتی به مردم معرفی میکنیم. وزیر پیش//نهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید ک//رد «س//هجانبهگرایی» اص//ل حاکم ب//ر وزارت تع//اون، کار و رف//اه اجتماع//ی خواهد ب//ود که در این دوره از آن غفلت ش//ده است. وی اضافه کرد: همچنی//ن باید بنگاه//داری از این وزارتخانه رخت بربندد؛ البته برخی مدیران ناکارآمد که پشت این میزها نشس//تهاند مقاومت میکنند. بنابراین ابتدا باید مدیریت را از دس//ت این افراد خارج و مسئله واگذاریها را بهطور جدی دنبال کنیم.

اس/امی: س/اخت مس/کن باید دست ‹ تولیدکننده واقعی باشد نه سوداگر

گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی گفت: م//ا امروز نی//از داریم که تولید مس//کن در اختیار تولیدکنندگان واقعی باش//د، نه سوداگران. محمد اس//المی در جلسه کس//ب رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی پس از ابراز نظر نمایندگان موافق و مخال//ف اظه//ار ک//رد: وزارت راه و شهرس//ازی مس//ئول ایجاد تع//ادل در بازار عرض//ه و تقاضای مس//کن اس//ت. اس//المی تصریح ک//رد: مهمترین اقدامی که باید انجام شود، تحول ساختاری است. باید س//ازمانهای درگیر در بخش مس//کن بهطور یکپارچه س//ازماندهی شوند و با اس//تفاده از همه ظرفیته//ای در اختی//ار وزارت راه و شهرس//ازی امکان حضور بخش خصوصی را فراهم آوریم تا به سمت تولید مس//کن حرکت کنیم. وی ادامه داد: محور اصلی رویکرد مدیریتی ما شایستهس//االری اس//ت. در برنامه به 3 س//رفصل توج//ه کردهایم؛ تح//ول س//اختاری، وض//ع رویکرده//ای متفاوت مدیریت//ی و تعیی//ن اولویته//ای راهب//ردی که بتواند به ما در ش//رایط کنونی برای تحقق اهداف برنام//ه کمک کن//د. گزین//ه پیش//نهادی وزارت راه و شهرس//ازی گفت: در زمینه مس//کن نهفقط در قان//ون اساس//ی که در احکام برنامه شش//م به قش//رهای متوس//ط و کمدرآمد توجه ش//ده و در طول برنامه شش//م، دستیابی به 5.۴ میلیون واحد مس//کونی برنامهریزی ش//ده که ۰۰9 هزار واحد مس//کونی برای قش//رهای کمدرآمد و ۰۰5 هزار واحد مس//کونی روس//تایی برای افراد زیر پوشش سازمانهای حمایتی اس//ت. وی درباره هواپیمای ایران ۰۴1 تصریح کرد: هواپیماسازی ایران یکی از نمادهای سرمایهگذاری دانشبنیان ایران اسالمی است.

رحمان/ی: فس/اد در وزارت صنع/ت، ‹ معدن و تجارت معنا نخواهد داشت

گزین//ه پیش//نهادی وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت نی//ز با بیان اینکه تاکن//ون در زندگیام با پاکدستی و سادگی زیس//تهام، تاکید کرد: مبارزه با فساد بهویژه فساد س//ازمانیافته محور کارهایم در وزارتخان//ه خواه//د بود و فس//اد در این حوزه معنا نخواهد داش//ت. رضا رحمانی در جلسه رای اعتماد ب//ه وزی//ران پیش//نهادی رئیسجمهوری در دف//اع از کارنام//ه و برنامههای//ش برای تصدی وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت پ//س از اظهار نظر موافق//ان و مخالفان بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 31 درصد اقتصاد کش//ور را مدیریت میکند، همچنین 33 درصد اش//تغال کل و ۴6 درصد اشتغال بخش مولد اقتصاد در این حوزه اس//ت. بهگفته وی، در مجموعه فعالیتهای ای//ن وزارتخانه با بی//ش از 85 هزار واحد صنعتی، 3 میلی//ون واحد صنفی و ۰1 ه//زار معدن روبهرو هستیم. رحمانی با اشاره به کالمی از رهبر معظم انقالب که «اگر میخواهید از مش//کالت اساس//ی کش//ور از قبیل بیکاری، تورم، فقر ...و رهایی یابید راهکار آن توجه به تولید است» افزود: بخش عمده تحق//ق این هدف مهم در ح//وزه صنعت، معدن و تجارت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.