ملت خواهد دید که دولت و مجلس کنار هم هستند

SMTnewspaper - - خبر -

حس//ن روحانی روز گذش//ته در دف//اع از ۴ وزیر پیش//نهادی در مجلس ش//ورای اسالمی، با قدردانی از جلس//ه فوقالع//اده مجلس برای تکمی//ل کابینه، اظهار کرد: ایام اربعین س//االر ش//هیدان، حض//رت اباعبداهللالحس//ین (ع) و یارانش، ایام راهپیمایی عظیم عاشقان خاندان رسالت به سوی کربالی معلی برای ما ایام بسیار با افتخاری است. رئیسجمهوری هدف از ایجاد مش//کالت اقتصادی و جن//گ روانی را مأیوس کردن ملت از آینده دانست و با بیان اینکه دولت با تمام توان معتقد اس//ت ب//ا هدایت رهبری و حمای//ت مردم از مش//کالت عب//ور میکنیم، تصریح کرد: در عرصههای سیاس//ی، اقتصادی و اجتماع//ی همه باید در کن//ار هم امریکا را به زانو درآوریم.

‹

همچنی//ن به گ//زارش ایرنا روحان//ی با بیان اینکه پیروزی سیاس//ی مل//ت ایران در ماههای اخیر یک پیروزی کمنظیر در تاریخ و نهتنها در تاریخ ایران اس//ت، گفت: چه کسی فکر میکرد ک//ه ظرف چند م//اه در ۳ صحنه بزرگ حقوقی نمایندگان ملت ایران به پیروزی برسند. رئیس دول//ت تدبی//ر و امید ی//ادآور ش//د: در دادگاه بینالملل//ی الهه، ایران مقتدر تاکنون ۲ بار در ماههای اخیر در برابر امریکا پیروز ش//ده است؛ بار نخس//ت در زمینه صالحیت که امریکاییها معتق//د بودند این دادگاه صالحیت رس//یدگی ن//دارد. م//ا معتق//د بودی//م دادگاه صالحیت رس//یدگی دارد و دادگاه علیه امریکا و به س//ود ای//ران رای داد. حقوقدان//ان م//ا و نماین//دگان حقوقی ملت ایران به پیروزی رس//یدند و چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان ملل رئیس دادگاه محکومیت امری//کا را صریح اعالم کرد. وی خاطرنش//ان ک//رد: بار س//وم در هفتههای گذش//ته در یک بحث حقوقی حدود ۶ میلیارد دالر- ۵ میلی//ارد و ۰۰۹ میلی//ون دالر- اموال جمهوری اس//المی ایران ک//ه در ایتالیا توقیف ش//ده بود، در دادگاه عالی نمایندگان ایران در براب//ر امریکا به پیروزی رس//یدند و این پول از توقیف آزاد ش//د. رئیسجمه//وری اضافه کرد: ملت ما دس//تکم از لحاظ سیاس//ی و از لحاظ حقوق//ی ام//روز دس//ت برت//ر را دارد. از لحاظ افکار عمومی جهان ایران را کش//وری متعهد به تعهدات خود و امریکا را بهعنوان کش//وری که وف//ای به عهد ندارد و مقررات بینالمللی را زیر پا میگذارد میشناسند.

‹

رئیسجمهوری با بیان اینکه ما در این موفقیت ب//زرگ به ۲ موفقیت دیگر نیازمندیم، ادامه داد: یک موفقیت از لحاظ اجتماعی و موفقیت دیگر از لحاظ سیاس//ی است؛ تمام برنامهها برای این بوده که ملت بزرگ ایران در مش//کل اقتصادی ق//رار بگیرند و به س//توه بیایند و در برابر امریکا سر فرود بیاورند. روحانی افزود: در موضوع دیگر یعن//ی موضوع روان//ی و اجتماعی تالش کردند مردم را نس//بت به آینده کشور و آینده معیشت و آینده فرزندانش//ان مأیوس سازند. در این دو موضوع اقتصادی و سیاس//ی ما باید در کنار هم باشیم و امریکا را به زانو دربیاوریم. رئیس دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: امروز خوشحالیم که هدایت جامعه را رهبری در این مقطع حس//اس برعه//ده دارند و دولت با امید ف//راوان و با توان الزم، معتقد اس//ت ب//ا هدایت رهبری و حمایت مردم از این مش//کل بهخوبی عبور خواهد کرد. روحانی توضیح داد: امروز ما در بخش اقتصادی میخواهیم ۴ فرد مهم مسئول را با رای اعتماد شما بر کرسی وزارت بنشانیم تا دولت با تمامیت کابین//ه در این مقطع بتواند مش//کالت مردم را ح//ل کن//د. وی با بیان اینکه هم ما و هم ش//ما معتقدیم مردم در رنج و فش//ار هس//تند، گفت: زندگی م//ردم، بهویژه آنهایی که درآمد مقطوع دارن//د بهس//ختی میگ//ذرد. رئیسجمهوری تصری//ح کرد: بیتردید م//ردم از ما میخواهند که مش//کالت آنها را حل کنیم و این حق مردم اس//ت و ما موظفیم کش//ور را از این مشکالت با اتحاد و یکپارچگی عبور دهیم.

‹ پیروزی کمنظیر در تاریخ نیازمند دو موفقیت دیگر هستیم دولت و مجلس کنار هم هستند

روحانی نتیجه جلس//ه روز گذشته مجلس را بارق//ه امیدی برای ملت ایران دانس//ت و گفت: ملت ایران امروز خواهد دید که دولت و مجلس در کنار هم بوده و مصمم هس//تند مش//کالت م//ردم را یک//ی پس از دیگری ح//ل کنند. وی خاطرنش//ان ک//رد: البته همه م//ا میدانیم که رس//انههای بیگانه بر این مش//کالت میدمند و افکار مردم را با تبلیغات دروغین خود تس//خیر میکنند. رس//انههای بیگانه ب//ه دروغ به مردم ای//ران میگویند که ایران گرانترین کش//وری اس//ت که مردم در آن زندگی میکنند. رئیس قوه مجریه خطاب به مردم و نمایندگان مجلس ادامه داد: من از ش//ما میپرس//م آیا آموزش در ایران ج//زو ارزانترین آموزشهای در س//طح جهان نیس//ت؟ آیا بهداش//ت و درمان در ایران به طور نس//بی جزو ارزانترین کشورها نیست؟ آیا انرژی در کش//ور ما یعنی بنزین، گازوئیل و گاز جزو ارزانترین کش//ورهای دنیا نیست؟ آیا آب و ب//رق در یک نرخ متعادل و ارزان نس//بت به کشورهای دیگر نیس//ت؟ آیا حملونقل که مق//داری نیاز به کمک بیش//تر دولت و مجلس دارد در یک ش//رایط معتدل نیس//ت؟ روحانی اضافه کرد: ما باید مشکل مسکن را حل کنیم. م//ن ام//روز تاکی//د میکنم که ای//ن از وظایف س//نگین وزیر جدید راه و شهرس//ازی است. ما از لحاظ آموزش، بهداشت، انرژی، نیازمندیها و کاالهای اساس//ی جزو ارزانترین کشورهای جهان هستیم. وی یادآور شد: البته در بسیاری موارد، امروز مردم نیازمندیهایی دارند؛ بهویژه آنهایی که حقوقشان ثابت است، مشکل دارند و حل این مشکل وظیفه ما است. ما نمیتوانیم ب//ه مردممان بگوییم چون فش//ار امریکا وجود دارد پس ما کاری نمیتوانیم بکنیم، این پاسخ پذیرفته نیست.

‹ ابرتورم نخواهیم داشت

روحان//ی گفت: آنهایی که به مردم میگویند م//ا ابرتورم داریم ی//ا دروغ میگویند یا اقتصاد ایران را نمیفهمند. ما ابرتورم نخواهیم داشت. این حرف از لحاظ اقتصادی نادرس//ت است. از لحاظ تحلیل سیاس//ی هم نادرس//ت است، وی توضی//ح داد: ما از یک اقتص//اد تورم تکرقمی عب//ور کردهایم اما بهطورحتم میتوانیم تورم را مهار کنیم. مهار تورم برای ما امکانپذیر است. رئیسجمه//وری ب//ا تاکید بر اینک//ه این روند صعودی ت//ورم ادامه نخواهد یافت، اضافه کرد: امروز یکی از بارهای سنگین وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد ما همین موضوع است. ت//ورم ما در مقطعی بهدلیل ش//رایط گوناگون، افزایش یافت و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد.

انب/ار ذخای/ر کااله/ای اساس/ی ‹ مطمئن است

روحان//ی همچنین گفت: مردم ما باید مطمئن باش//ند و از اینج//ا اعالم میکنم هی//چ زمانی در س//الهای گذش//ته ذخایر کاالهای اساسی ما به اندازه امروز باال نبوده اس//ت. پارس//ال و سال قبل آن و ۵ سال و ۷ سال پیش را هم در نظر بگیرید. ام//روز انب//ار ذخایر کاالهای اساس//ی ما مطمئن است. روحانی افزود: بخشی از مشکالت اقتصادی، نرخ ارز اس//ت اما ذخایر ارزی امس//ال نس//بت به همه سالهای ۵ سال گذشته باالتر است؛ هم کل ذخایر و هم ذخایر اسکناس باالتر است.

وی ادامه داد: ما مش//کل حلنشدنی نداریم. معضالت و مش//کالتی داریم که باید با کمک و یاری همدیگر از آن عبور کنیم. امروز در برخی کااله//ا خودکفا هس//تیم و در آینده در برخی کاالهای دیگر خودکفا خواهیم ش//د. در مدت ۳ ، ۴ س//ال پش//ت س//ر هم در گندم خودکفا ش//دیم ک//ه ای//ن در تاریخ ای//ران در دهههای گذش//ته بینظیر بوده اس//ت. رئیسجمهوری اظه//ار کرد: در ان//رژی در بخش گاز و گازوئیل خودکفا هس//تیم. در بخ//ش بنزین در ماههای آینده خودکفا میش//ویم. اینها بهمعنای رش//د اقتص//ادی برای حل مس//ائل جامعه ازس//وی مجلس و دولت است. روحانی خاطرنشان کرد: در ش//رایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به یاری شما نمایندگان نیازمندیم تا کابینه بهطور کامل ترمیم شود و ۴ وزیر مسئولیت را به خوبی بر دوش بگیرد و از مش//کالت مردم در ماههای آینده بکاهند.

‹ نیازمند عدالت مالیاتی هستیم

وی ادامه داد: بیتردید وزارت امور اقتصادی و دارایی یک//ی از وزارتخانههای مهم ما در این مقطع است که درآمد عمده دولت از آن وزارتخانه تامین میش//ود. وزارت نفت هم کمک میکند و دیگ//ر وزارتخانهها هم همینط//ور؛ بنابراین بخ//ش مالیات ب//رای ما اهمیت خ//اص دارد. رئی//س قوه مجریه با بیان اینکه نیازمند عدالت مالیاتی هستیم، گفت: در بسیاری از کشورهای جهان زندگی م//ردم و حقوق کارمندان اداری بهطور کامل از مالیات پرداخت میشود و امروز بای//د درآمد مالیاتیمان را از طریق پایه مالیاتی افزایش دهیم. روحانی افزود: ما در این ش//رایط رکودی نمیتوانی//م مالیاتها را افزایش دهیم بای//د بتوانیم آنهایی که فرار مالیاتی دارند را به مسیر و جاده درست برگردانیم. وی خاطرنشان ک//رد: وقتی خدمت رهب//ر معظم انقالب بودم، بحثی درباره مالیات داش//تیم. ایشان فرمودند پرداخت مالیات بر مردم واجب ش//رعی است و هم//ه مبلغین و آنهایی که تریبون دارند باید به مردم بگویند که فرار مالیاتی یک عمل ناصحیح و حرام شرعی است. رئیسجمهوری همچنین گفت: ما نباید بگذاریم یک عده مالیات پرداخت کنند و بار س//نگین را بر دوش بگیرند و عدهای به شیوههای گوناگون از پرداخت مالیات سرباز بزنند؛ اینطور حق و حقوق مردم ضایع میشود و یکی از مسئولیتهای سنگین این وزارتخانه، مالیات اس//ت. روحانی با ی//ادآوری اینکه یکی دیگر از مس//ئولیتهای سنگین وزارت اقتصاد گمرکات اس//ت، اف//زود: گمرک نقش بس//یار اساس//ی در ص//ادرات و واردات ما دارد و تعادل صادرات با تعرفههایی که دولت تعیین میکند و مب//ارزه با قاچاق رابط//ه دارد. در کنترل تورم و رش//د اقتصادی، وزارت اقتص//اد و دارایی در کن//ار بانک مرکزی و س//ازمان برنامه و بودجه بای//د ت//الش کنند تا تورم را مه//ار کنیم که به نظر من شدنی است. این کار فرصتهای بسیار خوب//ی ایجاد میکن//د. البته ما پرس//شهای اساس//ی در اقتصاد داریم. یک معضل بزرگ ما بانکها هس//تند که بار س//نگین اقتصاد کشور را ب//ر دوش دارند و س//رمایهگذاری بدون بانک امکانپذیر نیس//ت و تعامالت مالی بدون بانک امکانپذیر نیست و روابط مالی و پولی ما با دنیا بدون بانک امکانپذیر نیس//ت. وی این نکته را خطاب به مل//ت ایران و نمایندگان مردم گفت که همه میگویند رشد نقدینگی یک معضل و یک مش//کل است. رشد نقدینگی بهعنوان یک مشکل همیشه در کشور ما بوده است. پیش از انقالب اگر حس//اب کنید از س//ال ۱۴ تا ۷۵ به طور متوسط رشد نقدینگی ما باالی ۵۲ درصد بوده اس//ت. بعد از انق//الب در مقاطع گوناگون رش//د نقدینگ//ی ما در س//ال به طور متوس//ط گاهی ۶۲ درصد، در دولت گذش//ته ۷۲ درصد، در دولت یازدهم ۴.۴۲ درصد و در سال گذشته ۱.۲۲ درصد بوده است.

‹ به مردم قول بدهید

رئیس دول//ت دوازدهم خطاب به چهار وزیر پیش//نهادی گفت: همه گزینههای پیشنهادی ام//روز به مردم قول بدهند و به آنها بگویند چه کار خواهن//د کرد. به م//ردم بگویند در ماههای آین//ده چ//ه گرههای//ی را باز میکنیم و ش//ما نماین//دگان محترم در نطقه//ای خود بگویید ای//ن وزیران چ//ه باید بکنند و چه مس//ئولیت س//نگینی ب//ر دوش دارن//د. وی همچنین در دفاع از محمد اس//المی تاکید ک//رد: وزیر راه و شهرس//ازی امروز مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. بهعن//وان رئیسجمه//وری در برابر مردم میگویم در زمینه مس//کن دولت بدهکار است و باید جبران کند. در زمینه بنادر و کش//تیرانی و حملونق//ل خوب کار کردیم اما در مس//کن بای//د جب//ران کنیم و همه توان خ//ود را بهکار ببری//م. روحانی تصریح ک//رد: معتقدم در این شرایط سخت باید نقدینگی را به سمت مسکن برگردانی//م. میتوانیم در این صنعت مش//اغل زیادی راه بیندازیم تا مس//ئله اش//تغال و رشد اقتصادی حل شود. وی ادامه داد: وزارت راه در زمینه ناوگان دریایی و جادهای مشکالتی دارد که باید برطرف شود.

همیش/ه اقلیت/ی ‹ سوءاستفاده میکنند داری/م ک/ه

روحانی در ادامه به دفاع از رضا رحمانی، وزیر پیش//نهادی صنعت، مع//دن و تجارت پرداخت و گف//ت: وزارت صنع//ت، معدن و تجارت امروز بار بسیار سنگینی بر دوش دارد، بهدلیل اینکه عالوه بر بخش صنعت و تولید، در نیازمندیهای م//ردم و کاالهایی که باید در اختیار مردم قرار بگیرد، هماهنگی که این وزارتخانه باید با بانک مرکزی داش//ته باشد، بس//یار اهمیت دارد. وی خاطرنش//ان کرد: متاسفانه در ماههای گذشته عدهای از ارز یارانهای سوء استفاده کردند. ما ارز ۰۰۲۴ تومانی در اختیار عدهای گذاش//تیم، ارز ۰۰۵۷ تومانی در اختیار عده دیگری گذاشتیم که برخی از آنها س//وء استفاده کردند. وی رضا رحمانی را فردی سالم، دلسوز و پرتالش عنوان کرد و با بیان اینکه در مصوبات اخیر بار بس//یار س//نگینی ب//ر دوش وزارت صنع//ت، معدن و تجارت گذاشتیم ابراز امیدواری کرد با تالش و کوشش آقای رحمانی بتوانیم شرایط بهتری را ب//رای مردم فراهم کنیم. وزارت صنعت،معدنو تج//ارت ی//ک وزارتخانه کلیدی اس//ت. اینجا امضای طالیی داریم.

ام/روز ب/رای کارگ/ران ش/رایط ‹ سخت است

رئیسجمه//وری در بررس//ی رای اعتم//اد به وزی//ر پیش//نهادی تعاون، کار و رف//اه اجتماعی گف//ت: امروز برای کارگران ما ش//رایط س//خت اس//ت. برخی از آنها ممکن اس//ت از کار منفصل ش//وند. این وزارتخانه باید اشتغال را تامین کند ت//ا کارگران ما بتوانند زندگی خود را اداره کنند؛ این مس//ئولیت سنگین اول این وزارتخانه است. روحان//ی تاکید کرد: این وزارتخانه مس//ئولیت حمایت از قشر ضعیف و نیازمند را برعهده دارد، این وزارتخانه باید به افراد زیر پوشش بهزیستی و کسانی که از لحاظ تامین مواد غذایی مشکالتی دارن//د، کمک کند. وی اضافه کرد: من امیدوارم هفت//ه آینده این وزارتخانه با همکاری س//ازمان برنامه و بودجه و س//ایر مس//ئوالن این برنامه را اجرای//ی و عملیاتی کند. رئی//س قوه مجریه در ادامه به مس//ئله س//اماندهی تامی//ن اجتماعی بهعن//وان یکی از مس//ئولیتهای وزارت تعاون، کار و و رفاه اجتماعی اش//اره و خاطرنشان کرد: صندوقهای ما متاسفانه از حالت صندوق خارج شدهاند؛ همه صندوقهای ما مشکل دارند.

وی ادام//ه داد: انش//ااهلل ب//ا رای قاطع ش//ما نماین//دگان عزیز ب//ه چهار وزیر پیش//نهادی، کابین//ه تکمیل ش//ود تا م//ا در برابر مردم خود خجال//تزده نباش//یم و بتوانیم با کار بیش//تر مش//کالت را برط//رف کنیم و م//ردم ما راضی شوند. انش//ااهلل خدای بزرگ از همه ما رضایت داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.