مدل خوشهای، راهکار تقویت تولید

بررسی از شناسایی 430 خوشه صنعتی در کشور نشان داد

SMTnewspaper - - صنعت -

پروژههای توس//عه خوش//ه به طور کل//ی این هدف را دنب//ال میکند که از طریق مش//ارکت بی//ن ذینفعان خوش//ه زنجیره تولید را کامل میکن//د. از آغاز زنجیره تولید که ش//امل طراح//ی و تامین مواد اولیه اس//ت تا پایان زنجیره که فروش محصول و بازار را دربرمیگیرد، در این طرحهای توس//عه خوش//های دیده ش//ده است بررس//ی و چالشهای موجود نیز شناسایی میشود. به گفته کارشناس//ان، عامالن توسعه خوشهای با مشارکت ذینفعان و س//ازمانهای اثرگذار سعی میکنند تا توان رقاب//ت خوش//ه را افزایش دهند. در برخی خوش//ههای گلوگاه و حلقه گمش//ده طراحی محصول شناس//ایی یا مواد اولیه تامین شده است.

تاکنون 430 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده که از این تعداد 93 پروژه به س//رانجام رس//یده اس//ت. در این میان اس//تان اصفهان با پایان 11 پروژه توس//عه خوشههای صنعتی کسبوکار رکورددار بوده است.

شناسایی حلقههای گمش//ده تولید یکی از مهمترین اهداف در توس//عه خوش//ههای صنعتی است. در برخی خوش//هها، فروش و صادرات مش//کل اصلی تولید است که راهکار رفع آن تش//کیل کنسرسیومها یا شرکتهای مدیری//ت ص//ادرات اس//ت. از این رو، هر خوش//ه بنا بر مشکالتی که در ابتدا شناسایی و در مطالعات شناختی به آن اش//اره ش//ده اس//ت برنامه عمل تدوین میکند و ب//رای رف//ع آن گلوگاهه//ا و توس//عه فعالیتها تالش و هدفگذاری میشود.

‹

صادق نجفی، مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: تا پایان شهریور امسال 430 خوشه صنعتی در کشور شناسایی شده و امکانسنجی توسعه خوشهای برای 156 خوشه پایان یافته است.

به گزارش ب//ه نقل از روابطعمومی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران، نجفی با بیان این مطلب افزود: 93 پروژه توسعه خوشهای در این بازه زمانی به س//رانجام رسیده است و 34 پروژه توسعه خوشهای در دست اجرا داریم.

وی بیش//ترین خوش//ههای صنعتی شناساییشده را در اس//تانهای اصفهان، مازندران و آذربایجان ش//رقی دانس//ت و گفت: در استان اصفهان 53 خوشه، مازندران 38 خوش//ه و آذربایجان ش//رقی 37 خوش//ه صنعتی تا پایان شهریور امسال شناسایی شده است.

نجفی اضافه کرد: بیشترین پروژههای توسعه خوشهای پایانیافته در استان اصفهان با 11 پروژه بوده است.

مدیرعام//ل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در ادامه تصریح کرد: امکانسنجی توسعه خوش//های 3 پروژه دیگر را در کش//ور نیز در دست اجرا داریم.

‹ پایان امکانسنجی توسعه 156 خوشه تولید صادراتگرا با تکمیل زنجیره

برخی کارشناسان معتقدند خوشههای صنعتی یکی از راهکارهای تقویت تولیدات داخلی و حمایت از کاالهای ایرانی است.

مجید علیخواه، کارش//ناس صنایع کوچک در این باره به گفت: حمایت از توسعه خوشههای صنعتی به عنوان نقطه عطفی در حوزه صنایع کوچک مطرح بوده و هست. از این رو، با فعالیتهای انجامشده در آنها باید ب//ه گونهای عمل ش//ود که به خودی خود س//بب جلب حمایتهای بیشتر نهادهای خصوصی باشد.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه ش//ورای راهب//ری خوش//ههای صنعت//ی به عنوان نهاد اصلی سیاس//تگذاری و هدایت فرآیند توس//عه خوش//ههای صنعتی بر روند پیشرفت و عملک//رد آنها نظارت مطلوبی داش//ته اس//ت، ادامه داد: با حمایتهای س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران، خوش//ههای صادراتگ//را مانند زعفران و کفش از رش//د فزایندهای در حوزههای رقابت، توس//عه بازار و بینالملل در بازارهای خارجی برخوردار شدند.

ب//ه گفته این کارش//ناس صنایع کوچک، در توس//عه خوش//ههای صنعتی س//عی بر آن اس//ت تا با برگزاری نشستهای بحث و بررس//ی بازاریابی شبکهای با هدف شناسایی و عارضهیابی و اهمیت آن در حوزه خوشههای کسبوکار عمل شود. همچنین طرح مشکالت خوشهها و حمایت شرکت ش//هرکهای صنعتی از خدماتدهی کلینیک//ی، ش//ناخت ناکاف//ی از س//اختارهای موجود در گروهه//ای کس//بوکار و بیتوجهی ب//ه آن در تهیه طرحهای حمایتی و ارائه گزارش اقدامات انجامشده در زمینه توس//عه خوشههای صنعتی در دس//تور کار بوده است. در همین راستا، بررسی و اعالم حمایتهای مورد نیاز برای حل مس//ائل از سوی نهادهای پشتیبان و ارائه سیاس//تها درباره حمایت از فعاالن خوشههای صنعتی اجرا شده است.

علیخ//واه تاکید کرد: همین روند که در خوش//ههای صنعتی اس//ت باید در خوشههای روس//تایی نیز فراهم و زمینه توس//عه آنها ایجاد شود تا با توسعه آنها افزایش صادرات نیز به خوش//ههای دیگر انتقال یابد. شبکههای فراگیر خوشههای استانی باید برنامههای عمل سال 97 خود را اعالم و نهادهای خصوصی و دولتی حمایتهای مال//ی و معنوی خود را بیان و بررس//ی کنند تا نیازهای خوش//هها مانند مش//اوره کلینیکی بهویژه درباره بیمه و مالیات تصمیمگیری و مصوب شود.

‹ رفع نیازهای مشترک

برخی کارشناس//ان معتقدند که تمرک//ز فعالیتهای صنعت//ی در ی//ک منطق//ه جغرافیای//ی نس//بت به رفع نیازهای مشترک و همافزایی در تولید نتیجهبخش است. محمدجواد بگی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان در این زمینه به گفت: اس//تان اصفهان با وجود حدود 78 مصوبه شهرک صنعتی رتبه یک در تعداد و مس//احت شهرکهای صنعتی در کشور را دارد و درحالحاضر از 78 مصوبه، 70 مصوبه اجرایی با مس//احتی افزونبر 1۲500 هکت//ار اراضی در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی است.

وی ادام//ه داد: در این اس//تان بی//ش از 9 هزار واحد صنعت//ی دارای مج//وز بهرهبرداری داری//م. از این عدد افزونبر 5 هزار واحد داخل ش//هرکهای صنعتی استان اس//ت و 0۲ درص//د واحده//ای صنعتی راک//د و حدود 40 درص//د زیر ظرفیت کار میکنن//د. البته 30 درصد واحده//ای صنعتی فعالیت مناس//بی دارند و 10 درصد نی//ز توان صادرات//ی و فعالیتهای خ//اص و منحصر به فردی دارند.

بگ//ی رویکرد اصلی این ش//رکت را حمایت از تولید محصوالت دانشبنیان، رقابتپذی//ر و صادراتگرا عنوان کرد و افزود: س//ال گذش//ته خوش//ه صنعت//ی گالب و عرقیات کاشان به عنوان خوشه برتر کشور انتخاب شد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تاکی//د کرد: خوش//ه صنعتی، مجموع//های از واحدهای صنعتی فعال در یک رش//ته صنعت//ی و متمرکز در یک منطقه جغرافیایی است.

بگی ادام//ه داد: درحالحاضر 10 خوش//ه صنعتی را توس//عه دادیم و تکمیل کردیم، خوشه الستیک آنالوجه چادگان و فرش دس//تباف نایین گالب و عرقیات کاشان کفش و چرم اصفهان، نس//اجی دهق و لبنیات گلپایگان در حال مطالعه و اقدام است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان افزود: ش//رکت ش//هرکها به دنبال صنعت دانشبنیان رقابتپذیر، صادراتگرا و دوستدار محیطزیست است.

بگ//ی تاکی//د ک//رد: توس//عه فراصنعت//ی و اقتص//اد دانشبنیان راه نجات کشور از اقتصاد متکیبر نفت است و اس//تان اصفهان از ظرفیت مناسبی برای توسعه پایدار و اقتصاد دانشبنیان و دس//تیابی به نسل چهارم صنعت برخوردار است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفه//ان گفت: اصفهان میتواند ب//ه عنوان یک الگو و مدل موفق برای اجرا در س//ایر اس//تانهای کشور معرفی ش//ود ک//ه عالوهبر توس//عه صنعتی، توس//عه پای//دار همراه با حفظ محیطزیس//ت و منابع طبیعی و همچنی//ن جذب نی//روی انس//انی متخصص را در برنامههای خود خواهد داشت.

ب//ه گفت//ه بگی، ش//هرک فن//اوری اصفه//ان یکی از بس//ترهای مناسب میزبانی از ش//رکتهای دانشبنیان اس//تان اس//ت و افق توس//عه این ش//هرک 600 هکتار بوده و فاز نخس//ت آن 60 هکتار و فاز عملیاتی آن 30 هکتار اس//ت که نزدیکی به کالنش//هر اصفهان و فاصله 39 کیلومت//ری آن با مرکز ش//هر اصفهان از مزیتهای مهم آن به ش//مار میرود. توسعه شهرکهای تخصصی استان نیز راهکار مناس//بی برای توسعه صنعتی استان اصفهان است.

‹ سخن آخر

توس//عه خوش//ههای صنعتی پس از پای//ان دوره 3 یا 4 س//اله از بین نمیرود بلکه با تش//کیل کنسرسیومها و ش//رکتهای مدیری//ت ص//ادرات همچن//ان هم//راه تولیدکنندگان اس//ت. تشکیل کنسرس//یوم در تجمیع محصوالت یک رده تولی//دی، کاهش هزینههای تولید، ایجاد انسجام بین تولیدکنندگان، انتقال دانش و تجربه بین آنها و اس//تفاده از ظرفیتهای یکدیگر بس//یار موثر اس//ت. این امر ب//ه نوعی شبکهس//ازی ب//رای یک رده تولی//دی به ش//مار میرود که به ارتق//ای کمی و کیفی محص//والت و عرضه محصول قابل رقاب//ت در بازارهای داخلی و خارجی کمک میکند.

این اتفاق برای نخستینبار در دولت یازدهم رخ داد. با ش//کلگیری کنسرس//یوم برای خوش//ههای صنعتی، بس//تههای حمایتی از سوی س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کش//ور برای این بخش نیز تعریف ش//د که تولیدکنندگان در ای//ن ردهها از مزیتهای آن بهرهمند میشوند.

صادق نجفی

مجید علیخواه

محمدجواد بگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.