طرح سرمایهگذاری صنعتی را عملیاتی میکند

SMTnewspaper - - صنعت -

معاون برنامهریزی و توسعه ایدرو اعالم کرد: سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران 4۲ طرح س//رمایهگذاری صنعتی را با س//رمایهگذاری حدود 115 هزار میلیارد ریال و اشتغال حدود 71هزار نفر در سال جاری عملیاتی میکند.

به گزارش ایدرونیوز، محمد نوریامیری افزود: ایدرو همچنین پیش//برد 5 پروژه بزرگ پیمانکاری عموم//ی با تاکید بر ارتقای توان س//اخت داخل و توس//عه و انتقال فناوری به ارزش حدود 343 ه//زار میلیارد ریال را در حال اج//را دارد و با بهرهبرداری از این پروژهها میتوان به اش//تغال متوسط ساالنه 4۲ هزار نفر امی//دوار بود. ب//ه گفته وی، پیش//برد ۲ طرح ب//زرگ مدیریت پیمان ب//ا مبلغ 511 هزار میلیارد ریال با ایجاد اش//تغال برای ۲8500 نفر، تجاریسازی فناوری و توسعه صنایع دانشبنیان و انقالب صنعتی چهارم، شروع عملیات اجرایی کاغذ از سنگ در شهرستان خرامه، شروع عملیات اجرایی طرح ایجاد واحد تولید بیواتانول سوختی از ذرت و ضایعات غالت در شهرستان باشت، آغاز عملیات اجرایی طرح الس//تیک در شهرس//تان الیگودرز با همکاری شس//تا و ش//روع عملیات اجرایی طرح سرمایهگذاری ب//ا توجه به فراخوان جذب س//رمایهگذار ب//رای اجرای 5 طرح صنعت//ی منتخب ایدرو در اس//تان خراس//ان جنوب//ی از دیگر اقدامات//ی اس//ت که ایدرو در دس//ت اج//را دارد. وی ادامه داد: همچنین بهرهبرداری از طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین، بهرهب//رداری از 5 پ//روژه از طرح توس//عه صنای//ع صادراتگرای جاسک- گواتر، بهرهبرداری از خط ریسندگی شرکت گسترش صنای//ع بلوچ و راهاندازی واحدهای تولی//د انواع بیوایمپلنت در س//ایتهای تهران و کرمانشاه تا پایان س//ال 97 انجام خواهد ش//د. نوریامیری افزود: ایدرو همچنین در برنامه کاری س//ال 79، تحوی//ل 5000 خودرو به متقاضیان طرح توس//عه ناوگان حملونقل تجاری س//نگین، راهان//دازی کلینیکهای صنعت با ه//دف عارضهیابی و توانمندس//ازی صنایع کوچک و متوس//ط مس//تقر در ش//هرکهای صنعتی از س//وی س//ازمان مدیریت صنعت//ی را در حال انجام دارد. به گفته وی، توس//عه دورههای آموزش//ی کاربردی متناس//ب با نیاز بخشهای صنعتی، همسو با تحوالت بینالمللی مانند مدیریت کس//بوکار ش//رکتهای دانشبنیان و استارتآپها، مدیریت فناوری و نوآوری، مدیریت کسبوکار معدن و صنایع معدنی، مدیریت مسئولیت اجتماعی س//ازمانها و بنگاهها و جانشینپروری برای بخشهای صنعتی کشور از سوی سازمان مدیریت صنعتی نیز از دیگر برنامههایی اس//ت که ایدرو عملیاتی خواهد کرد. نوریامیری یادآور ش//د: راهاندازی مرکز کاریابی و توسعه اشتغال دانشآموختگان کشور از سوی سازمان مدیریت صنعتی، تکمیل طرح تولید فیلترهای ممب//ران-کاوش، طرحه//ای حوزه فناوری اطالع//ات (تامین و نص//ب زیرس//اختهای مرک//ز داده بخش بازرگانی، فروش//گاه اینترنتی مگکاال، س//امانه مدیریت هوشمند ناوگان حملونقل شهری برونشهری، طراحی نظام دریافت مالیات ارزشافزوده) جزو دیگر برنامهها و اقداماتی اس//ت که س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران در دستور کار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.