درخواستهای شرکتهای خدمات پس از فروش از وزیر جدید

SMTnewspaper - - صنعت -

انتظ//ار میرود وزیر جدی//د وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش//نامهای که برای فعالیت امداد خودروها تدوین و به وزارتخانه ارائهشده را جدی گرفته و نسبت ب//ه تصویب آن اق//دام کنند تا ام//داد خودروها از این بیسروسامانی نجات پیدا کنند.

دبی//ر انجمن صنفی ش//رکتهای خدم//ات پس از ف//روش خ//ودرو، در گفتوگو با پرش//ین خ//ودرو، با اش//اره به انتظارت حوزه خدمات پس از فروش از وزیر پیش//نهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارکرد: فعاالن حوزه خدمات پس از فروش با نیروهای صنعتی متفاوت هستند و این امر بهدلیل نوع فعالیت و ارتباط نزدیک بخش خدمات با مردم اس//ت. از اینرو، انتظار م//یرود مدیرانی در این حوزه بهکار گرفته ش//وند که درد مردم را احساس کنند.

عباس//علی غیاث//ی افزود: امید اس//ت وزی//ر جدید در ح//وزه خدمات پ//س از فروش دخال//ت و نظارت بیش//تری داش//ته و ارتباط نزدیکتری با مدیران این حوزه داشته باشد. وی همچنین با اشاره به مشکالت تامین قطعات بهعنوان مهمترین معضل حوزه خدمات پ//س از ف//روش، تصریحک//رد: کمبود قطع//ه همواره یک//ی از معض//الت حوزه خدم//ات پ//س از فروش و مراجعهکنندگان برای دریافت خدمات بوده اس//ت. از اینرو، وزیر جدید باید مش//کل ارز قطعات و مس//ائل مرب//وط به تامی//ن قطعات در این ح//وزه را رفع کند. دبیر انجمن شرکتهای خدمات خدمات پس از فروش خودرو در ادامه احیای ش//ورای سیاستگذاری خودرو را اقدامی مهم ازس//وی وزیر جدی//د صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطرنشانکرد: سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید ش//ورای سیاستگذاری خ//ودرو را احی//ا کند امری ک//ه متاس//فانه در دولت دوازدهم به حاشیه رفت. نشستهای کمی برگزار شد در حال//ی که در زمان وزیر صنع//ت، معدن و تجارت دولت یازدهم نشس//تهای بیشتری برگزار و مسائل و مش//کالت صنعت خودرو در این نشس//تها به خوبی منعکس و با ارائه راهکارهایی ازسوی اعضا، دستوراتی ازس//وی وزیر صادر میش//د. غیاثی همچنین با اشاره به واگذاری وظیفه صدور مجوز و س//اماندهی فعالیت تمام ش//رکتهای امداد خودرویی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریحکرد: بر این اساس بخشنامهای ب//رای فعالیت ام//داد خودروه//ا تدوین و ب//ه وزارت صنع//ت، معدن و تجارت ارائه ش//ده که انتظار میرود این بخش//نامه جدی گرفته ش//ده و نسبت به تصویب آن اقدام ش//ود تا امداد خودروها از این بیسروسامانی نجات پیدا کنند زیرا در این حوزه معضل و مش//کالت زیادی وجود دارد. درحالحاضر شرکتهای امدادی و امدادگران از آشفتگی و بالتکلیفی زیادی رنج میبرند و ای//ن موضوع باید بهطورحتم ج//زو دغدغههای وزیر متص//دی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و دنبال ش//ود. غیاثی در ادامه با توجه به گزینه معرفی ش//ده ب//رای وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت گف//ت: وزیر پیشنهادی وزارتخانه مهره خوبی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت اگر چه شرایط فعلی کشور در مجموع ش//رایط خوبی نیست اما به نظر میرسد رضا رحمانی بهعن//وان گزینه پیش//نهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوان//د در حوزه خدمات موثر واقع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.