زمان تعویض شمع خودرو

SMTnewspaper - - صنعت -

ب//رای اینک//ه موتور خودرو بازدهی مناس//بی داش//ته باشد، الزم است ش//معها سرویس یا در صورت لزوم تعویض شوند. بهگزارش خودروکار، ش//مع خودرو قطع//ه کوچکی اس//ت که داخل س//یلندر موتور ق//رار میگیرد و از یک س//مت ولتاژ باال به آن اعمال میش//ود و در سمت دیگر که داخل س//یلندر قرار میگی//رد، جرقه ایجاد میش//ود. ای//ن جرقه باعث انفج//ار مخلوط هوا و بنزی//ن در داخل س//یلندر موتور میش//ود که ای//ن انفجار در نهای//ت نیروی الزم را برای موتور فراه//م میکند. اگر موتور خ//ودرو بد کار کند، بهاصطالح موتور خامس//وزی خواهد داش//ت و بازدهی آن کم میشود. کارآیی موتور تحتتاثیر این مشکل افت پیدا کرده و این خامسوزی باعث آس//یب به کاتالیس//ت خودرو و در نهایت باعث افزای//ش آالیندگی خودرو میش//ود. همچنین ممکن است خودرو شما بد روشن شود. حتی در مواردی باعث روشن شدن چراغ چک خودرو بر اثر آس//یب دیدن قطعات موتوری میشود. یکی از نشانههای خرابی شمعها، سیاه شدن آنهاست. همچنین شمع دارای یک عایق چینی است که اگر آس//یب دیده یا ترک برداشته باشد، اختالف ظرفیت الزم در دو سر الکترودها ایجاد نمیشود و در نتیجه جرقه هم نخواهیم داش//ت و یکی از س//یلندرهای موتور خودرو شما کار نخواهد کرد که این مش//کل با بد کار کردن و لرزش و صدای اضافی همراه اس//ت و تش//خیص آن کار سختی نیس//ت. توصی//ه میش//ود پس از ه//ر 0۵هزار کیلومتر ش//مع خودرو تعویض شود. البته بعضی س//ازندهها ش//معهایی با عمر ۵9ت//ا 0۴۱هزار کیلومت//ر ارائه دادهاند. اگر به تعویض ش//معها در موعد مقرر بیتوجهی شود و تا خرابی کامل، تعوی//ض نش//ود ممکن اس//ت حتی ب//از کردن ش//معها هم بسیار سخت ش//ود. از اینرو، پیش از این اتفاق باید شمعها تعویض شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.