رکود‹ب‹یسابقه‹بازار‹خودرو‹چین

SMTnewspaper - - صنعت -

براساس آخرین گزارشهای منتشرشده از منابع گوناگون، بازار خودرو چین تحتتاثیر جنگ تجاری میان این کش//ور و ایاالت متحده امریکا بهش//دت دچار رکود شده است. بهگزارش ایسنا، به نظر میرسد همانطور که تحلیلگران پیشبینی کرده بودند، جنگ تجاری میان امریکا و چین بیش//ترین تاثیر منفی را روی بازار خودرو و صنایع خودروس//ازی گذاشته باشد، زیرا بهتازگی گزارشهای منتش//ر ش//ده حاکی از آن اس//ت که بازار خودرو چین امس//ال که آغاز این جنگ و کشمکش تجاری بود، شاهد بزرگترین و بیشترین رکود طی 0۲سال گذشته بوده است. در حالی که بازار خودرو چین همواره یکی از شکوفاترین و بهترین بازارهای مصرفکنندگان در جهان بهشمار میرفته اما حاال باید منتظر پایان روند رو به رشد و صعودی خود باشد زیرا بسیاری از گروههای صنعتی و خودروسازی در چین بهتازگی اعالم کردهاند که فروش خودروهای سواری ازسوی نمایندگیهایشان در یک فص//ل اخیر بهش//دت کاهش یافته و به نظر میرس//د این روند کاهش//ی همچنان ادامه داشته باشد. این نخس//تینبار از اواخر دهه 099۱میالدی اس//ت ک//ه بازار خودرو چی//ن دچار چنین رکودی ش//ده است. بس//یاری از خودروسازان خارجی و اروپایی نی//ز تحتتاثیر همین جنگ تجاری چی//ن و امریکا قرار گرفته و بارها هش//دار دادهاند که پیامده//ای منفی آن گریبان تمامی صنایع خودروس//ازی شامل چینی، امریکایی و اروپایی را خواهد گرفت. چندی پیش ش//رکت خودروسازی دایملر و بامو آلمان از کاهش ش//دید س//وددهی خود خبر داده بودند و این طور که به نظر میرسد به هیچ وجه از ادامه جنگ تجاری میان این دو کشور راضی نیستند. سالها صنایع خودروسازی بزرگ در جهان روی چین بهعنوان یکی از فعالترین و پویاترین بازارهای فروش در جهان حساب باز کرده بودند و از این طریق درآمد و سودهای کالن//ی را کس//ب کرده بودند ام//ا حاال بهدلیل نداش//تن صرفه اقتصادی قادر به ادامه فعالیتهای خود در این کش//ور نخواهند بود، بهگونهای که بهعنوان نمونه، ش//رکت جگوار لندروور بهطور موقت کارخانه خود را در چین تعطیل کرده است.

پس از آنک//ه رئیسجمهوری ایاالت متح//ده امریکا، به بهانه حمایت از محصوالت امریکایی و تولید داخلی این کشور، دستور قانون تعرفه واردات کااله//ای خارجی اعم از محصوالت چینی را داد، اندک//ی پس از ش//روع این جنگ تج//اری، اعالم کرد که واش//نگتن تعرفه 0۱درصدی جدی//دی را روی واردات کاالهای چین//ی به ارزش 00۲میلیارد دالر وضع میکند که این تعرفهها از ۴۲س//پتامبر آغاز ش//د. اما انتظار میرود این تعرفهها در اول ژانویه سال 9۱0۲میالدی به ۵۲درصد افزایش یابد که در اصل آغازی برای ش//علهافروزی بر تنشهای سیاس//ی و تجاری میان پکن و واشنگتن تلقی میشود.

با توجه به آنکه بسیاری از شرکتهای خودروسازی امریکایی و اروپایی در چین کارخانه دارند یا با بس//یاری از ش//رکتهای چین//ی ب//رای تولی//د و تامین قطعات م//ورد نیازش//ان قرارداد همکاری دارن//د، بنابراین افزایش تعرفه وارداتی که س//ران این دو کشور برای همدیگر وضع کردهاند، میتواند پیامدهای منفی و مخربی را برای اقتصاد امریکا، چین و بس//یاری از کش//ورهای دیگر به همراه داشته باشد. در گزارشی که ‪Nikkei Asian«‬ »Review در اینباره نوشته است، انجمن صنایع خودروسازی چین بهتازگی عنوان کرده فروش خودروهای شخصی و سواری در سپتامبر سال جاری میالدی با ۲۱درصد کاهش، به ۲میلیون و 0۶ه//زار خودرو کاهش یافته و این در حالی اس//ت که رش//د بازار خودرو این کشور در 9ماه نخست سال جاری میالدی فقط ۶.0درصد رشد داشته است.

استیومن، تحلیلگر ارشد ‪Bloomberg intelligence‬ در اینباره میگوید: این بزرگترین رکودی اس//ت که خودروسازان چین در چند س//ال گذش//ته با آن روبهرو ش//دهاند که بیش//تر گریب//ان برندهای کوچکت//ر و ضعیفتر را خواه//د گرفت، اما ش//رکتهای بزرگ انتظار میرود ب//رای افزایش فروش خود در این کشور مجبور به کاهش نرخ محصوالت خود شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.