یک تیـر و دونشان بازیافت شیـشه

SMTnewspaper - - معدن -

شیش//ه جزو آن دس//ته موادی است که بارها میتوان آن را بازیافت کرد. شیش//ه ضایعاتی را میتوان با ماسه، سنگ آهک و کربنات سدیم مخلوط کرد و شیشه نو بهدست آورد. با گس//ترش سریع شهرها و افزایش پسماندها، بر مشکالت ش//هر و هزینههای حملونقل و دفع این پس//ماندها افزوده ش//ده و آثار جانبی آن را بر محیطزیس//ت و س//المت بشر میتوان مشاهده کرد.

س//الها طول میکشد تا پس//ماندهای حاصل از فعالیت انس//ان، تجزیه ش//یمیایی و فیزیکی ش//وند، به همین علت متخصص//ان تالش میکنند ضمن اس//تفاده مطلوب از این مناب//ع، بهطور بهینه و ب//دون برهم زدن نظم حیاتی، آن را به طبیعت بازگردانند.

در کش//ور میتوان روزانه ۵۱ هزار تن شیشه را از زبالهها جم//عآوری ک//رد و به چرخه این صنع//ت بازگرداند. البته بازیاف//ت شیش//ه ک//ه میتوان//د مزایای اقتص//ادی زیادی به همراه داش//ته باش//د هنوز آن چنان که باید در کش//ور س//ازماندهی نش//ده و ش//هرداری به عنوان متولی تفکیک زباله چندان موفق عمل نکرده اس//ت. این موضوع میتواند س//بب هدررف//ت قابل توجه منابعی ش//ود ک//ه میتوانند دس//تکم با یک س//وم هزینه به چرخ//ش تولید و مصرف بازگردند.

درب//اره اهمی//ت بازیافت و نحوه جمعآوری شیش//ه در ایران، باحسینزجاجی،دبیرانجمنصنعتشیشه گفتوگویی انجام داده که در ادامه میخوانید.

چن/د درصد شیش/ه را میت/وان بازیافت کرد و بازیافت چه مزیتهایی دارد؟

روزانه میتوان ۵۱ هزار تن شیش//ه را از زبالهها استخراج کرد. از این رو ۵۲ تا ۰۳ درصد شیشه در صنعت کشور قابل بازیافت اس//ت. بنابراین با توجه ب//ه اینکه حدود ۲ میلیون و ۰۰۵ هزار تن شیش//ه در کش//ور تولید میش//ود، حدود ۰۰۵ ه//زار تن را میتوان به چرخ//ه تولید بازگرداند. برای این میزان تولید شیش//ه باید حدود ۰۵۷هزار تن مواد اولیه تهیه کرد. به عبارت دیگر به جای اینکه ۰۵۷ هزار تن مواد اولیه را خردایش و فرآوری کنیم میتوانیم از ۰۰۵ هزار تن شیشه خردهشده استفاده کنیم.

همچنین بازیافت شیش//ه میتواند سبب صرفهجویی در مصرف انرژی ش//ود. بنابراین ۲ صرفه اقتصادی دارد یعنی هم معدن را دس//ت نخورده باقی خواهیم گذاش//ت هم در

€

مصرف انرژی و سوخت صرفهجویی میکنیم، در این زمینه نی//ز میتوان انرژی را بازیافت کرد. در زمینه حملونقل نیز میت//وان صرفهجویی کرد، چراک//ه برای ۰۵۷هزار تن مواد معدن//ی از معدن تا کارخانه، ی//ک میلیون تن مواد معدنی را باید خردایش کرد. این میزان مواد اولیه را باید بهدس//ت آورد که با بازیافت شیشه، صرفهجویی حاصل خواهد شد.

انجم/ن صنع/ت شیش/ه چ/ه اقدامهای/ی برای بازیافت آن انجام داده است؟

انجمن صنعت شیش//ه، تالشهای بسیاری انجام داده تا ای//ن موضوع را س//اماندهی کند چراک//ه در انجمن، آگاهی بیش//تری به روش جم//عآوری دارند. پس از جمعآوری نیز فرآوری و دانهبندی انجام میش//ود و به کارخانهها میرود. در تمام جهان این کار به طور منس//جم انجام میش//ود. در داخ//ل نیز تنها یک واحد وج//ود دارد که کار جمعآوری و

€

بازیافت را انجام میدهد یعنی شیش//ه را جمعآوری کرده، شستوشو داده و دانهبندی میکند اما این موضوع نیازمند یک کار سازمانیافتهتر در سراسر کشور است، در حالی که هیچ نهادی به این موضوع به طور جدی نپرداخته است.

چه نهادی مسئول بازیافت شیشه است؟ شهرداری باید این کار را انجام دهد. البته انجمن صنعت شیش//ه، این آمادگی را دارد که با ش//هرداری در این زمینه هم//کاری کن//د و جمعآوری هم به گونهای انجام ش//ود که در اختیار صنعت شیش//ه قرار گیرد. البته این جمعآوری و تفکیک شیشه از سوی شهرداری به طور غیرمنظم و سنتی انجام میشود و نظاممند نیست.

شهرداریها تا چه اندازه در زمینه بازیافت موفق عمل کردهاند؟

ش//هرداریها به طور کل//ی در زمینه بازیافت موفق عمل

€ €

نکردهان//د و بس//یار س//نتی جمعآوری را انج//ام میدهند، در حالیک//ه در وهل//ه نخس//ت بای//د جداس//ازی س//پس رنگبن//دی انج//ام ش//ود چراک//ه شیش//هها در رنگهای مختلف موجود هس//تند و پس از آن باید شستوش//و انجام ش//ود. ای//ن کار به ط//ور معمول در جهان انجام میش//ود و در حج//م قاب//ل توجه//ی، شیش//ه را ب//ه صنع//ت و بازار بازمیگردانن//د. البته تفکیک زباله در زمینه فلزات، کارتن ...و انجام میش//ود، هرچن//د بازیافت فلزات به طور جدیتر انجام میش//ود ام//ا بازیافت شیش//ه چندان ج//دی انجام نمیگی//رد، در حال//ی که مواد اولیه صنع//ت روز به روز در حال گران ش//دن اس//ت و بازیافت، ضروری و الزم قلمداد میش//ود. از این رو ش//هرداریها در این زمینه باید جدیتر ورود کنن//د زی//را بهتر از این میتوان شیش//ه را جمعآوری کرد.

بازیافت شیشه، کیفیت آن را دچار تغییر نمیکند؟ به هیچ عنوان بازیافت شیش//ه، کیفیت آن را دچار تغییر نخواهد کرد و عالوه بر این، مراحل ذوب شیشه نیز بهتر طی میش//ود چراکه تا حد قابل توجهی کار ذوب روی آن انجام ش//ده و نیاز به دمای باال ن//دارد. در این مرحله نیز مقداری انرژی حفظ خواهد شد.

€

حسین زجاجی جمعآوری و تفکیک شیشه از سوی شهرداری به طور غیرمنظم و سنتی انجام میشود و نظاممند نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.