همزیستی طبیعت و انسان را جدی بگیریم

SMTnewspaper - - معدن -

عضو خان//ه صنعت و معدن خانه معدن ای//ران، گفت: برای توسعه اقتصادی راهی جز همزیستی مسالمتآمیز بین انسان و طبیع//ت نداری//م. ما باید در کن//ار فعالیته//ای معدنی به محیطزیست نیز احترام بگذاریم زیرا در غیر این صورت شاهد توسعه معادن نخواهیم بود.

به گ//زارش روزگار معدن، محس//ن ش//رکا، با بی//ان اینکه احترام به محیطزیس//ت و توسعه فعالیت معدنی باید دوسویه باش//د، گفت: به بهانه حفظ محیطزیس//ت نمیت//وان و نباید ادام//ه روند فعالیت معدنی را متوقف ک//رد؛ وقتی در طبیعت دخال//ت میکنیم باید برای آن جایگزین//ی تعریف کنیم. باید در این زمینه س//رمایهگذاری کنیم چراک//ه الزم و ملزوم هم هستند.

ش//رکا در ادامه افزود: اگر معدنکاری قصد جابهجایی معدن دارد باید برای جبران آن در جای دیگر فضای سبز ایجاد کند تا به تعادل زیستمحیطی آسیب وارد نشود.

معدن//کاران خارج از ایران، این بح//ران را حل کردهاند و در کمتر کشوری با این مش//کل روبهرو هستیم. من امیدوارم در ایران نیز این مشکل برطرف شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه فرهن//گ کاربرد فناوری در ایران ضعیف اس//ت، گفت: آخرین فناوری روز را وارد کردیم اما متاسفانه فرهنگ استفاده از فن//اوری را فرا نگرفتهایم و باید روی این مس//ائل کار کنیم. باید از هر فرصتی برای رش//د فرهن//گ و اقتصاد بهره بگیریم چراکه فرهنگ و اقتصاد دو بال توس//عه هس//تند و باید آنها را همگام جلو ببریم.

وی ب//ا بیان اینکه بس//یاری از معادن در نزدیکی روس//تاها هس//تند، گفت: وقتی میخواهیم به یک معدن برسیم باید از مس//یر یک روستا رد ش//ویم. معادن برای بسیاری از روستاها آبادان//ی و ش//غل ایجاد کردهاند و اگر آس//یب ج//دی متوجه محیطزیس//ت میکردند ب//دون تردید خود روس//تاییان مانع ادامه فعالیت معدنکاران میشدند.

ش//رکا با اش//اره به باال بودن هزینه تولی//د در ایران، گفت: دولتها در ایران موظف به ایجاد بسترسازی هستند. متاسفانه این وظیفه در کشور ما کمرنگ شده است.

تا هزینه تولید در کش//ور پایین آورده نش//ود و نقدینگی در بی//ن تولیدکنندگان باال نرود، همچنان با این مش//کالت روبه رو خواهی//م بود. عضو خانه صنعت و مع//دن در پایان تصریح کرد: اصل، حفظ محیطزیس//ت است پس اگر فعالیت معدنی باعث آسیب رساندن به محیطزیست میشود به همان میزان بای//د جبران ش//ود و برای ایجاد فضای س//بز در مناطق دیگر تالش کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.