اروپاییها تجارت با ایران را رها نمیکنند

SMTnewspaper - - تجارت -

مع//اون بینالمل//ل بان//ک مرک//زی گف//ت: امریکاییه//ا پیش از ۳۱ آب//ان هر چه در توان داشتند، انجام دادند اما با برنامهریزیها، تالش میکنیم هزینههای تحری//م را کاهش دهیم و اجازه ندهیم جریان تجاری کشور متوقف شود؛ ضمن آنکه اروپاییها به چند دلیل نمیخواهند تجارت ب//ا ایران را رها کنند. ب//ه گزارش ایرنا، حس//ین یعقوبی می//اب در نشس//ت تخصصی «بانکه//ا و پویایی روابط تج//اری بینالمللی» تاکید ک//رد: تحریمهای اخیر مانند تحریمهای سازمان ملل گس//ترده نیست و به همین دلیل ابزاره//ای بهتری برای مقابل//ه با آنها در اختیار داری//م. وی گفت: جریان ورودی ارز به کش//ور بسیار خوب بوده و مهم این است که این جریان را بهدرس//تی مدیریت کنیم. یعقوبی در تشریح تح//والت رخداده پس از برج//ام گفت: در چند ماه نخس//ت پس از برجام شاهد ایجاد تحوالت ج//دی در ح//وزه بانکی بودی//م از جمله اینکه بانکهای ایرانی بار دیگر به سوئیفت دسترسی پی//دا کردند و نقل و انتق//ال وجوهی که بلوکه شده بود، آغاز شد.

مع//اون بینالملل بانک مرک//زی تاکید کرد: دول//ت امریکا س//عی کرده اس//ت با خ//روج از برج//ام، اقتصاد ایران را دچ//ار اختالل کند اما حض//ور اروپاییها و تعهداتی که دادند، فش//ار را کمت//ر کرد؛ ت//ا زمانی ک//ه اروپاییها حضور دارند معافیتهای خوب همچنان وجود خواهد داش//ت. یعقوبی افزود: تصور میکنم اروپاییها به دو دلیل بهزودی کنار نخواهند رفت؛ نخست به واس//طه جنگ تجاری آنها ب//ا امریکا و دوم اینک//ه به دنبال تقویت جای//گاه اروپا در فضای اقتص//اد بینالملل هس//تند. مع//اون بینالملل بان//ک مرکزی، رفتار دولت امریکا را برای ایران عجیب ندانس//ت و گفت: واش//نگتن با شریکان راهبردی خود در اروپ//ا، کرهجنوبی و ژاپن نیز برخوردهایی در بحث تعرفهها داشته است.

یعقوب//ی اف//زود: «با ای//ن حال ب//رای مقابله ب//ا تحریمه//ای جدید م//ا به جای س//وئیفت میتوانیم ابزارهای دیگری را با بانکهای دیگر بهکار گیریم. س//ناریوهای دیگری نیز داریم که اس//تفاده از پیمانهای پولی مشترک از جمله آنهاس//ت. فرآیندهای را طراح//ی کردهایم و تا جایی که به تعهدات بینالملل متعهد هستیم، خیلی نگرانی نداریم.»

ض/رورت تطبیق بانکها با مقررات ‹ بینالمللی

همچنی//ن در این نشس//ت علیرض//ا عالیی، مدی//ر ام//ور بینالمل//ل بانک پارس//یان، بحث تطبیق مقررات بینالمللی برای بانکها را مورد توجه قرار داد و گف//ت: الزمه یک رابطه بانکی بینالملل//ی برقراری یک رابطه تس//هیلکننده است که سوئیفت این کار را انجام میدهد. وی افزود: «با اینکه سوئیفت یک موسسه غیرسیاسی است، به واس//طه ترکیب سهامدارانش در عمل به موسسهای سیاس//ی تبدیل شده و بهراحتی بانکه//ا را تحریم میکند؛ البته جایگزینهایی وج//ود دارد و بای//د ای//ن توانای//ی را داش//ته باش//یم که سیس//تمهای دیگ//ری را جایگزین کنیم.» عالیی گفت: تحریم ۴ نوامبر (۳۱ آبان) تحریمی اس//ت ک//ه تجهی//ز و تخصیص منابع کش//ور را نش//انه گرفته؛ یعنی بانک مرکزی و بخش نفتی کشور هدف این تحریمهاست. وی افزود: برای کارکردن ب//ا نهادهای اروپایی باید برخی الزامات و قوانین از جمله اس//تانداردهای گزارش//گری حس//ابداری بینالمللی IFRS و ش//فافیت مالی مقررات بازل یک و ۲ از س//وی بانکه//ای ایران//ی رعایت ش//ود و خودش//ان را ب//ا این قوانی//ن انطب//اق دهند. مدی//ر امور بینالملل بانک پارس//یان تصریح کرد: اروپا نیز محدودیته//ای خود را دارد. گ//روه ویژه اقدام مال//ی برای مب//ارزه با پولش//ویی و تامین مالی تروریس//م(FTAF) نیز یک الزام برای ش//بکه بانکی و مالی کش//ور اس//ت و اگ//ر بخواهیم با اروپاییه//ا کار کنی//م بای//د FATF را قب//ول کنیم که امیدواریم این قانون تصویب ش//ود تا حداقل فرصت همکاری با اروپاییها را از دست ندهی//م. عالیی ادام//ه داد: تحریمهای ۳۱ آبان برای فش//ار بر جریان فروش نفت ایران اس//ت؛ اگرچه امکان دارد هزینههای ما را افزایش دهد اما راه فروش نفت بس//ته نمیشود. راهکارهای دریافت درآمدهای نفتی را نیز داریم و از تجربه تحریمه//ای قبل به خوبی میتوانیم اس//تفاده کنی//م. وی گفت: «نیاز داریم کانون بانکهای ایران//ی در اروپ//ا ب//ا اتحادی//ه اروپا و ش//ورای بانکه//ای اروپایی جلس//اتی را برگزار کنند تا بانکهای ایرانی بتوانند فعالیتهای خودشان را در اروپا ادامه دهند ضمن اینکه تصور میکنیم تعدادی از بانکهای ایرانی جزو تحریمهای ۳۱ آب//ان نیز قرار نمیگیرن//د و همین موضوع نیز کمککننده خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.