جزئیات وام 110 میلیون تومانی ساخت مسکن

SMTnewspaper - - تجارت -

مدیرعام//ل بانک مس//کن از ارائ//ه وام ۰۱۱ میلیون تومانی س//اخت مسکن به ازای هر واحد به سازندگان حرفهای با سود 7۱ درصد خبر داد.

ابوالقاسم رحیمیانارکی در گفتوگو با ایلنا درباره برنامههای بانک مس//کن برای افزایش تولید واحدهای مسکونی در کشور اظهار کرد: تمرکز ما بخش بافت فرس//وده است و سیاست این اس//ت که با نوسازی بافت فرس//وده به نیاز مردم به مسکن در داخل شهرها پاسخ دهیم. وی با اشاره به حمایت از سازندگان حرفهای گفت: در بخش صنعتیس//ازی مسکن باالترین سقف تسهیالت را ارائه میدهیم.

در ته//ران به ازای هر واحدی که صنعتیس//ازی ش//ود ۰9 میلی//ون وام با س//ود 8۱ درصد به س//ازندگان حرف//های ارائه میشود.

مدیرعام//ل بان//ک مس//کن اف//زود: همچنی//ن اگ//ر در ساختوس//ازهای مس//کن از فناورهای نوین اس//تفاده ش//ود، س//قف تسهیالت به ۰۱۱ میلیون با س//ود 7۱ درصد میرسد. رحیمیانارک//ی با بیان اینکه این برنامهها در حال اجراس//ت، گفت: از آغاز امس//ال ارائه این تس//هیالت ب//ه تمام بانکهای مسکن ابالغ ش//ده است و س//ازندگان حرفهای دارای شرایط میتوانند از این وامها بهرهمند شوند.

وی تاکید کرد: اولویت پرداخت تس//هیالت با توس//عهگران بافت فرس//وده است و از این طریق نوس//ازی ۰۰۱ هزار بافت فرسوده در کشور آغاز شده است.

معتقدی//م در بافت فرس//وده کش//ور ظرفیت بس//یار خوبی ب//رای ورود توس//عهگران وج//ود دارد و در این مدت ش//رکت س//رمایهگذاری مسکن بانک توانس//ته با بخشهای مختلف از جمله ش//هرداریها تفاهمنامههایی در راس//تای تحقق اهداف بازآفرینی شهری ببندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.