نرخ تورم مهرماه ۹.۵1 درصد شد

SMTnewspaper - - تجارت -

نرخ تورم در ۲۱ ماه منتهی به مهر 79۳۱ نسبت به ۲۱ ماه منتهی به مهر ۶9۳۱ معادل 9.۵۱ درصد است.

به گ//زارش روابطعمومی بان//ک مرکزی، خالص//ه نتای//ج بهدس//ت آمده از ش//اخص به//ای کاالها و خدمات مصرف//ی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۰۰۱=۵9۳۱ در مه//ر 79۳۱ به ع//دد ۴.8۴۱رس//ید که نس//بت ب//ه م//اه قب//ل ۶.۴ درص//د افزایش یافت.

این ش//اخص در مهر 79۳۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.۶۳ درصد افزایش داشته است.

گفتنی اس//ت، با کاهش نسبی التهابات در ب//ازار ارز، نرخ تورم ماهانه که در مجموع، در ۶ ماه نخس//ت س//ال روندی صعودی را طی ک//رده بود، در مه//ر با کاهش روبهرو ش//ده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.