یادداشت

SMTnewspaper - - خبر -

پی//ش از این در مجموعه یادداش//تهای «معم//ای یارانه» ب//ه پیچیدگیه//ا و ضعفهای مترت//ب بر ای//ن موض//وع پرداخته ش//د و اکنون چهارمی//ن بخ//ش از ای//ن مجموع//ه از نظرتان میگذرد.

یک//ی از ضعفه//ای آش//کار حکمران//ی م//ا، پسماندگ//ی در مدیریت دادهه//ا و بهرهگیری از آنها برای سیاستگذاری اس//ت. در سازمانهای حاکمیتی کشور «بخل اطالعاتی» وجود دارد که موجب ش//ده اطالعات تولید ش//ده در آنها حبس شوند و کارکرد مدیریتی محدودی بیابند. باوجود اینک//ه بس//یاری از س//ازمانها دارای بانکهای اطالعاتی هس//تند و پارهای از فرآیندهای خود را الکترونیکی کردهاند، دادهها و اطالعات گردآوری ش//ده در «گ//ردش آزاد» و یکپارچگ//ی با س//ایر س//ازمانها قرار ندارد؛ از این رو مدیریت اطالعات پایه و مهارتیافتگی سازمانی در این نوع مدیریت در حاکمیت ما امری نابالغ است. این ضعف مهارتی در مسئله مدیریت یارانهها نیز خودنمایی میکند؛ به طور مثال میزان مصرف مستقیم و غیرمستقیم یارانهه//ای ان//رژی در ای//ران ازس//وی خانوارها و ش//هروندان برپایه مطالعات آم//اری و برآوردهای اقتصادی بهدس//ت میآید، حال آنکه در کشوری ک//ه اندازه یارانههای انرژی آن از کل بودجه دولت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.