معمای یارانه

SMTnewspaper - - خبر -

بهمراتب باالتر است، بدون تردید نیاز به گردآوری سامانهای کالندادههای مص//رف انرژی ب//رای تحلیل دقیق و سیاس//تگذاری وجود دارد. در میان تم//ام روشهایی که ب//رای مدیریت مص//رف انرژی در کش//ور پیش//نهاد میش//ود، تنها روش کارت س//وخت و در ان//دازه پیش//رفتهتر آن کارت انرژی، روشی است که مدیریت برپایه «گردآوری و تحلی//ل کالندادهه//ا» را ممکن میکند. گرچه این روش با س//وء استفادهها و انحرافهایی که در آن رخ داد دچار حاش//یه ش//د و بهطور مثال وجود کارته//ای س//وخت جایگاهداران ی//ا کارتهای بدون ن//ام و بدون محدودیت، جنب//ه گردآوری و مدیریت اطالعات بهوسیله این سامانه را مخدوش کرد، اما در صورت اصالح انحرافهای اینچنینی و بهوجود آوردن تناظر مستقیم بین کارت سوخت و اتومبیله//ا و اتصال آن به اطالع//ات خانوارها، اطالعات ارزشمندی برای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل بهدست میآید. تجربه مدیریت مصرف گازوئی//ل با اس//تفاده از ای//ن کارتها و تخصیص س//وخت برمبنای پیمایش کامیونه//ا، از جمله کارهای موفقی بود که مصرف گازوئیل را از بیش از ۰۱۱ میلیون لیتر به حدود ۰۸ میلیون لیت//ر در روز کاهش داد و تا حد زیادی جلوی قاچاق این حجم عظیم سوخت را گرف//ت. مدیری//ت مص//رف بنزین برمبنای کارت س//وخت عادالنهترین روش هدفمندس//ازی یارانهها نیست؛ به این معنی که در گام نخس//ت منجر ب//ه توزیع بهین//ه یارانه س//وخت بین دهکه//ای کمدرآمد نمیش//ود، اما به این دالیل به سایر روشهای مطرح ترجیح دارد:

- باتوج//ه ب//ه وج//ود زیرس//اختهای فنی و اطالعاتی مربوط، س//ریعتر از س//ایر روشها قابل پیادهسازی اس//ت؛ بنابراین زودتر از آنها میتواند قاچاق سوخت و افزونی مصرف را مدیریت کند.

- تخصیص س//همیه س//وخت به نرخ کنونی به خودروها، باعث میشود تغییر سریع نرخ سوخت رخ ندهد و اثرات آن بر تورم کنترل شود.

- امکان مدیریت س//وخت یارانهای با اس//تفاده از اطالع//ات خودروه//ا و مالکان آن وج//ود دارد. بهطور مثال میتوان س//همیه سوخت خودروهای گرانقیم//ت را قطع کرد یا به هر خانوار فقط برای یک خودرو سهمیه اختصاص داد.

- در ادام//ه امکان شناس//ایی خانوارهای بدون خ//ودرو و در نتیجه تخصیص یارانه نقدی به آنها از طریق این سامانه ممکن خواهد بود.

پس از اس//تقرار س//امانه کارت س//وخت و در گام بع//دی، یکپارچ//ه ک//ردن اطالع//ات چند س//امانه اطالعات//ی از قبیل تامی//ن اجتماعی و بازنشس//تگی، س//ازمان مالیاتی، کمیته امداد و ثبت اس//ناد و امالک میتوان سامانه کاملتری ب//رای مدیریت یارانه ایجاد ک//رد و از این طریق چت//ر حمایتی بر طبق//ات کمدرآم//د را با دقت بیش//تری گس//تراند. بهبود نظام یارانه در کشور (یا هدفمندس//ازی) یک راهکار صرفا اقتصادی ن//دارد. برآورد ارقام و اع//داد کالن یارانهها نباید موجب ش//ود اصل «مدیریت نظ//ام یارانهها» به حاش//یه برود. مب//ادرت به تغیی//ر وضع موجود بدون طراح//ی برنامه اقدام با لح//اظ کردن آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن خطایی آشکار است؛ بهویژه در ش//رایطی که سرمایه اجتماعی به حضیض خود رس//یده اس//ت. به بیان دیگر با پرهی//ز از ن//گاه انتزاعی یا مبادرت ب//ه اخذ یک تصمیم بزرگ، باید با ساده کردن صورتمسئله، تصمیم ب//زرگ را به چندین تصمیم کوچکتر و همگن بدل کرد. اصالح نظ//ام یارانهها به تیمی ق//وی و کارآمد در حوزهه//ای مرتبط نیاز دارد و مش//کل اصلی فراهم آوردن چنین تیمی در این وانفساست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.