کاهش هزینه تولید در شهرکهای کـارگاهی

‹‹از‹تحویل‹واحد‹های‹کارگاهی‹آماده‹به‹سرمایه‹گذاران‹گزارش‹می‹دهد

SMTnewspaper - - صنعت -

زین/ب عبدی: یکی از سیاس//تهای وزارت صنعت، معدن و تج//ارت و س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در زمین//ه س//اخت مجتمعهای کارگاهی آن اس//ت که دوران س//اخت را از فرآیند تولی//د حذف کند تا صنعتگر بتواند به س//رعت در واحد کارگاهی مستقر ش//ود و به تولید بپردازد. به گفته کارشناس//ان، با ساخت واحدهای کارگاهی و واگذاری ب//ه متقاضیان، زمان فعالس//ازی واحده//ای تولیدی و عرضه محصوالت س//رمایهگذاران به میزان قابل توجهی کاس//ته شده است. از این رو، سرمایهگذاران نیز تمایل دارند تا فعالیت خود را در واحدهای آماده آغاز کنند چراکه کاهش زمان به بهرهبرداری رس//یدن واحد صنعتی و درگیر نش//دن س//رمایهگذار با فرآیند س//اخت واح//د به عن//وان یکی از مزایای این واحدها به ش//مار م//یرود. از این رو، همواره واحدهای کارگاهی مورد اس//تقبال سرمایهگذاران قرارمیگیرد.

اس//تان البرز به عنوان یکی از قطبهای صنعتی از گذش//ته م//ورد توجه س//رمایهگذاران بوده اس//ت و عم//ده دلیل آن نیز نزدیکی البرز به تهران عنوان میش//ود. در این استان ۳ شهرک صنعتی دولتی وج//ود دارد و درحالحاضر واحدهای کارگاهی در ش//هرکهای صنعتی اش//تهارد و کوثر مس//تقر هستند که س//رمایهگذاران در واحدهای کارگاهی محص//والت خود را در زمان بس//یار س//ریع و در مقیاس کوچک تولی//د میکنند و در صورت نیاز و گسترش بازار و در زمان مناسب نسبت به توسعه واحد صنعتی خود اقدام میکنند.

‹ساخت‹بیش‹از‹۰۰۲‹واحد‹کارگاهی‹ ‹

محمدامی//ن بزازیپ//ور فرش//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان الب//رز در این باره به

گف//ت: س//اخت واحده//ای کارگاهی به رونق کس//بوکار کمک ویژهای میکن//د. بنابراین، هر جا که ظرفیت برای تولید وجود داش//ته باش//د، امکانات زیرساختی و سایر خدمات ایجاد و در اختیار صنعتگران قرار میگیرد تا آنها بتوانند به راحتی به تولید بپردازند.

وی ادامه داد: ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان البرز در راس//تای تس//هیل در راهاندازی واحدهای صنعتی و همچنین س//اخت واحدهای استاندارد، میزان س//اخت واحد کارگاهی با کاربریهای مختلف را افزایش میدهد.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان البرز اظهار کرد: با س//اخت واحدهای کارگاهی و واگ//ذاری به متقاضیان، زم//ان فعالس//ازی واحده//ای تولی//دی و عرض//ه محصوالت سرمایهگذاران به میزان قابل توجهی کاسته شده است.

بزازیپور فرشی با بیان اینکه واحدهای کارگاهی ساختهشده دارای کاربریه//ای مختلفی هس//تند، افزود: یک//ی از الزامات واحدهای صتعتی رعایت اس//تانداردهای الزم متناس//ب با نوع تولی//د و در نظر گرفتن الزامات HSEE در واحدهایی همچون موادغذایی، فلزی، شیمیایی و درودگری و صنعت چوب است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز اضافه کرد: با توجه به اینکه در س//ال جاری با توس//عه شهرکهای صنعتی و همچنین حضور س//رمایهگذاران در شهرکهای صنعتی البرز چشمگیر بوده و بر اساس اعالم نیاز متقاضیان ساخت واحدهای کارگاهی جدید را در دستور کار قرار خواهیم داد.

بزازیپور فرش//ی تصریح کرد: کاهش زم//ان به بهرهبرداری رس//یدن واحد صنعتی و درگیر نش//دن س//رمایهگذار با فرآیند ساخت واحد یکی از مزایای این واحدها به شمار میرود. از این س//و همواره واحدهای کارگاهی مورد اس//تقبال سرمایهگذاران قرار میگیرد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان البرز ادامه داد: س//اخت بیش از ۰۰۲ واحد کارگاهی در سطح شهرکهای صنعتی البرز در دستور کار قرار دارد. از این رو، ایجاد واحدهای کارگاهی در سطح شهرکهای صنعتی استان به عنوان یکی از سیاس//تهای راهبردی این شرکت در بخش حمایتی از صنایع کوچک و کمک به تسریع راهاندازی واحدهای تولیدی مد نظر بوده است.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان البرز تاکید ک//رد: یکی از سیاس//تهای وزارت صنعت، مع//دن و تجارت و س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در زمینه س//اخت مجتمعهای کارگاهی آن اس//ت که دوران ساخت را از فرآیند تولید حذف کند تا صنعتگر بتواند به س//رعت در واحد کارگاهی مستقر شود و به تولید بپردازد.

بزازیپ//ور فرش//ی تصریح ک//رد: برنامه داریم امس//ال برای واحده//ای صنای//ع کوچ//ک، دورهه//ای آموزش//ی مهارت//ی، کارآفرین//ی و مدیریت//ی برگ//زار کنیم. در این زمینه ش//رکت شهرکهای صنعتی استان البرز نیز برنامههای جامعی در قالب حضور واحدهای کارگاهی و تولیدی در نمایش//گاههای خارج و داخل کشور برای واحدهای صنعتی استان مدنظر دارد.

‹تفاوت‹در‹مقیاس ‹

برخی کارشناس//ان معتقدند که واحدهای کارگاهی هرچند در محدوده شهرکهای صنعتی قرار دارد اما با سایر واحدهای صنعتی در شهرک متفاوت است. س//یاوش وحدت مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان ش//مالیدرگفتوگوبا اظهار کرد: ساخت شهرکهای کارگاهی از س//ال گذش//ته در اس//تان خراسان ش//مالی در حال پیگیری اس//ت. این ش//هرکهای کارگاهی، زونبندی ش//ده و اصناف مختلف را در خود جای میدهد.

وحدت ادامه داد: ش//هرک صنعتی با شهرک کارگاهی ممکن اس//ت تفاوتهایی داشته باشد چراکه کارگاهها در شهرکهای کارگاهی کوچکتر و دارای زمین کمتری هستند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراس//ان ش//مالی تصریح کرد: کارگاههایی که به طور معمول از س//طح ش//هرها تجمیع و در یک ش//هرک آورده شدهاند در سطح شهر فعالیت صنفی داشتهاند و برای صنعتی شدن و توسعه فعالیتها به شهرک صنعتی آمدهاند. این کارگاهها دستگاههای ظریفتر و کوچکت//ری دارن//د و به طور قطع زمین کمت//ری را به خود اختص//اص میدهند. با این حال، امکاناتی که در ش//هرکهای صنعتی وجود دارد در ش//هرکهای کارگاهی نیز ایجاد ش//ده است.

وحدت ادامه داد: بس//یاری از واحدهای کارگاهی مس//تقر در شهر توان مالی اندکی برای توسعه محدوده فعالیت خود دارند. از این رو، حضور بخشهای مختلف تولید کارگاهی در یک شهر میتوان//د هزینههای جانبی آنها را کمتر کند. همچنین، حضور واحدهای تکمیلکننده در یک خوش//ه صنعتی همچون فرش میتوان//د تولی//د را رقابتی کند. به عنوان نمونه وجود واحدهای رنگرزی، بافندگی و قالیش//ویی در یک ش//هرک میتواند زمان دسترسی و تامین مواد اولیه یا خدمات را کمتر کند. این حالت را میت//وان ب//رای صنایع چوب یا تولید کابین//ت هم مثال زد. بدیهی است این شرایط برای تولیدکنندگان مستقر در شهرک کارگاهی سودآور خواهد بود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراس//ان ش//مالی یادآوری کرد: بیشتر واحدهای مستقر در شهرکهای کارگاهی دارای ۰۱ نفر نیروی کار هس//تند. واحدهایی که کنار همدیگ//ر میتوانند فعالیت کنن//د و محدودیتهای زونبندی ندارن//د. ب//ا این حال، ساختوس//از در ش//هرکهای گارگاهی اندکی برای ش//رکت شهرکهای صنعتی هزینهبر است؛ از این جهت که قطعات و س//ازههای کارگاه//ی کوچکتر، در نتیجه طراحی شهرک در مقیاس کوچکتر ترسیم میشود. در نهایت اینکه معابر کوچکتر میش//وند. حاال هر چه این کوچکسازی بیش//تر باشد، هزینه طراحی و ساخت برای شرکت شهرکهای صنعتی بیش//تر اس//ت. به عن//وان نمونه، اگ//ر ۰۱ کیلومتر در شهرک صنعتی خیابانکشی میشود در یک شهرک کارگاهی ۰۲ کیلومتر به ایجاد معابر نیاز است چراکه واحدهای کوچکتر و در نتیجه ترس//یم و طراحی ش//هرک با هزینه بیش//تر روبهرو است.

وحدت با اشاره به خدماترسانی به واحدهای کارگاهی مستقر در ش//هرک کارگاهی گفت: توس//عه صنایع کوچک در اولویت کاری شرکت شهرکهای صنعتی است. بنابراین تالش میشود در راس//تای مهارتآموزی و ارائه تسهیالت هماهنگیهای الزم با این کارگاهها انجام شود.

‹سخن‹آخر ‹

کاه//ش هزینههای انب//ارداری و حملونقل، افزایش بازدهی بازاریابی، دسترسی به بازار، افزایش جذابیت و امنیت شغلی از مزایای ایجاد شهرکهای کارگاهی است. همچنین در واحدهای کارگاهی متقاضیان محصوالت خود را در زمان بس//یار سریع و در مقیاس کوچک تولید و در صورت نیاز در زمان مناس//ب به توسعه واحد صنعتی خود اقدام میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.