خرید‹و‹فروش‹وکالتی‹ممنوع

SMTnewspaper - - صنعت -

مع//اون مدیرعام//ل در بازاریاب//ی و ف//روش ش//رکت ایرانخودرو اعالمکرد: خرید و فروش حواله خودروهایی که در قرارداد آنها امکان صلح وجود ندارد، غیرقانونی اس//ت. به گ//زارش ایکوپرس، مصطفی خانکرمی گفت: با وجود اینکه این موضوع بارها ازسوی ایرانخودرو به هموطنان یادآوری ش//ده، همچنان برخی افراد بدون توجه به آن، اقدام به خرید یا فروش حوالههای ثبتنامی از طریق دفاتر ثبت اسناد رس//می و ارائه وکالتنامه ب//ه خریدار میکنند ک//ه بهطور قطع برای خریداران مشکلس//از خواهد ش//د. وی افزود: ایرانخودرو افرادی را بهعنوان مش//تری خود میشناسد که در طرحهای فروش این شرکت ثبتنام کرده و متن قرارداد بهنام آنها ثبت ش//ده باش//د. در مواردی که نیاز به پیگیری مش//تری اس//ت نیز ایرانخودرو فقط پاس//خگوی ش//خص ثبتنامکننده و نه دارن//ده وکالتنامه خواهد بود. خانکرمی در پایان گفت: تمامی اقدامهای مشابه شرکت ایرانخودرو در راستای جلوگیری از واس//طهگری و کوتاهکردن دس//ت س//ودجویان است و امیدواریم بتوانیم با به کار بستن این اقدامات، بخشی از نیاز مشتریان حقیقی و مصرفکنندگان نهایی را تامین کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.