راه‹اندازی‹سامانه‹وب-اپ‹امدادخودرو‹ایران

SMTnewspaper - - صنعت -

امدادخودروایران با راهاندازی سامانه وب-اپ امکان اع//زام امدادگر بدون دریافت نش//انی از امدادخواه و از طریق لوکیشن را فراهم آورد.

بهگ//زارش ایکوپ//رس، ب//ا راهان//دازی این س//امانه، هموطنان پس از تماس با ش//ماره سراسری۰۴۴۶۹۰ و انتخ//اب زیرکلید «یک» لینکی را روی گوش//یهای هوش//مند خود دریاف//ت خواهند کرد که ب//ا بازکردن آن، موقعیت جغرافیای//ی امدادخواه، برای مرکز تماس امدادخودروایران ارسال خواهد شد.

بالفاصل//ه پ//س از دریافت موقعیت ازس//وی مرکز تماس، نزدیکترین امدادگر برای ارائه خدمات امدادی اع//زام خواهد ش//د ضمن//ا امدادخواه//ان از این پس میتوانند به ش//کل آنالین مس//یر حرکتی امدادگر به س//مت محل امداد را روی گوش//ی تلفن همراه خود از طریق لینک دوم ارس//ال ش//ده در زمان اعزام مشاهده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.