استفاده از تصاویر ماهوارهای در اکتشافات معدن

SMTnewspaper - - معدن -

دستیار رئیس س//ازمان فضایی، جزئیات چگونگی اس//تفاده از تصاویر ماهوارهای در اکتش//افات معدن به ویژه شناس//ایی اولیه و مش//خص کردن نواحی با ظرفیت را تشریح کرد.

به گ//زارش مهر، ش//بنم یزدانی، دس//تیار رئیس سازمان فضایی ایران در امور توسعه کسب و کارهای فضاپایه، افزود: اس//تفاده از تصاویر ماهوارهای، تاثیر مهمی در اکتش//افات معدن به ویژه شناسایی اولیه و مشخص کردن نواحی با ظرفیت دارد.

وی ادام//ه داد: با ای//ن حال باید ش//فاف کرد که سنجش از دور نمیتواند جایگزین آزمایش مستقیم زمینی ش//ود. ترکی//ب داده از منابع مختلف زمینی، هوایی و فضایی برای شناس//ایی و کشف یک معدن بهویژه زیرسطحی الزم اس//ت. یزدانی افزود: از سال ۲۷۹۱ میالدی که ماهواره Landsat پرتاب ش//د، استفاده از تصاویر ماهوارهای بهویژه برای کشف طال مورد استقبال قرار گرفت.

البته طال به طور مس//تقیم به وسیله سنسورهای ماه//واره دیده نمیش//ود بلکه م//واد معدنی که در ترکیب با هم، این ماده ارزشمند را تشکیل میدهند، ب//ه وس//یله امض//ای طیفی ثب//ت ش//ده در تصاویر ماه//وارهای قابل ردیابی هس//تند. به گفته وی، برای بیش از ۰۲ سال، سنسورهای TM/ETM+ ماهواره Landsat ب//ا ۶ باند طیفی در مرئ//ی، مادون قرمز نزدی//ک، SWIR و یک باند م//ادون قرمز حرارتی، مهمتری//ن منب//ع دادهه//ای س//نجش از دور برای اکتش//افات معدنی بودند. دس//تیار رئیس س//ازمان فضایی ایران در امور توسعه کسب وکارهای فضاپایه اضافه کرد: در سال ۹۹۹۱ میالدی با پرتاب ماهواره TERRA سنس//ور جدید ASTER برای کش//ف معادن در اختیار پژوهش//گران ق//رار گرفت. تصاویر ASTER ب//ا رزولوش//ن ب//اال ب//وده و از ۵۱ متر در VNIR ت//ا ۰۹ مت//ر در TIR را در ۴۱ باند طیفی شامل میشوند.

یزدانی ادامه داد: یکی از جدیدترین ماهوارههایی که برای اکتش//افات معدنی در سال ۳۱۰۲ میالدی پرت//اب ش//د و دادهه//ای آن رای//گان در اختی//ار اس//ت، ماه//واره ‪۸ Landsat‬ نام دارد که سنس//ور ‪)Operational Land Imager )OLI‬ آن برای این کاربرد طراحی شده است.

رزولوش//ن تصاوی//ر ‪۸ Landsat‬ در پهن//ای باند پنکروماتیک (س//یاه و س//فید) برابر ۵۱ متر و برای تصاویر رنگی چند طیفی برابر ۰۳ متر اس//ت. وی با بیان اینکه این رزولوشن برای معادن بزرگ (مقیاس ‪۰۰۰۵) ۱:‬ خیل//ی کوچک به ش//مار میآید اما برای نقش//هبرداری منطقهای در مقیاسه//ای کمتر از ۱: ۰۰۰۰۵ مناس//ب اس//ت، گفت: تصاوی//ر رایگان این ماهواره از سایت ‪USGS: Earth Explorer‬ قابل دریافت هستند.

دستیار رئیس س//ازمان فضایی ایران افزود: هنگام استفاده از تصاویر ماهوارهای، پوشش گیاهی، دشمن اکتش//افات معدن//ی به ش//مار میآید و بهتر اس//ت تصویربرداری از س//طح زمین زمانی انجام ش//ود که پوش//ش گیاهی در نازکتری//ن و کمترین وضعیت س//یکل رشد خود باش//د. همچنین پوشش ابر بهتر است کمتر از ۰۱ درصد باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.