سهم ۰۲ درصدی معدن در تولید ناخالص ملی

در نشست خبری نمایشگاه بینالمللی کانمین۸۱۰۲ مطرح شد

SMTnewspaper - - معدن -

نشس//ت خبری خانه معدن ایران با موضوع نمایش//گاه بینالملل//ی کانمین۸۱۰۲، با حض//ور محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در س//الن اجتماعات خانه معدن ایران برگزار ش//د. نمایشگاه ۴ روزه بینالمللی ایران کانمین ۸۱۰۲، جمعه ۱۱ آبان، با حضور ۵۳ شرکت خارج//ی در محل دائمی نمایش//گاههای بینالمللی تهران دای//ر میش//ود. به گفت//ه بهرامن، عملکرد ۵ ماه نخس//ت امس//ال در بخ//ش معدن و صنایع معدنی نش//ان میدهد ارزش ص//ادرات آن ب//ه بیش از ۴ میلی//ارد و ۸۱۴ میلیون دالر رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، رشد ۲۱ درصدی دارد.

‹ برگزاری با قدرت نمایشگاه کانمین۸۱۰۲

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در این نشس//ت با اش//اره به تنشهای اقتصادی ناش//ی از جو روانی خروج امریکا از برجام، گفت: امس//ال برای تمام دس//تاندرکاران اقتصاد، س//الی پرفراز و نش//یب ب//ود. حوزه معدن و صنای//ع معدنی و همینطور نمایش//گاه ایران کانمین نیز از این ش//رایط مصون نبوده است. از سوی دیگر حواشی ایجاد شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باعث آشفتگی در برنامهریزیها شده، به همین دلیل تیم اجرایی با نگاه به آینده و امید به بهبود شرایط، تمام استعداد خود را در زمینه به حداقل رساندن این ش//رایط به کار بس//ت. وی در ادامه بیان کرد: حضور ش//رکتهای خارجی در ای//ن دوره کاهش یافته که متاثر از فض//ای تبلیغاتی امریکا در جامع//ه جهانی بوده اما باید بگویم تنوع کشورهای حاضر مانند سال گذشته است، در حالیکه استقبال شرکتهای داخلی از این دوره نسبت به س//ال گذشته بهبود یافته است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه برگزاری چند نمایش//گاه در یک سال، حضور فعاالن معدنی را با مشکل روبهرو میکند، گفت: امکان حضور در تمام این نمایش//گاهها برای فعاالن معدنی وجود ندارد. به همین دلیل بهتر اس//ت یک نمایشگاه قدرتمند ساالنه در کشور برگزار ش//ود. یک نمایشگاه پرقدرت معدنی حضور ش//رکتهای خارجی را پررن//گ میکند و آنها با برنامه در نمایشگاه شرکت خواهند کرد. شکوری در ادامه بیان کرد: سعی ما این است که نمایشگاه امسال با قدرت برگزار شود و اگر چنین شود خدمت بزرگی به معدن و صنایع معدنی کردهایم. رئیس کمیس//یون معدن اتاق بازرگانی ایران، از آمارهای رسمی مبنی بر سهم کمتر از یک درصدی معدن در تولید ناخالص ملی خبر داد و علت آن را محاسبه نشدن سهم محصوالت معدنی در صنایع پاییندستی عنوان کرد. این در حالی اس//ت که به گفته وی، سهم واقعی معدن در تولید ناخالص ملی ۰۲ تا ۰۳ درصد اس//ت. وی ادامه داد: منابع معدنی به کار رفته در خودرو و ساختمانس//ازی به ترتیب ۰۵ و ۰۹ درصد اس//ت که باید در محاس//به تولید ناخالص ملی در نظر گرفته ش//ود. ش//کوری با بیان اینکه واقعی ش//دن س//هم معدن در تولید ناخال//ص ملی باعث حمایت بیش//تر از این بخش میش//ود، اظه//ار کرد: بانک مرکزی در محاس//به تولی//د ناخالص ملی فقط فوالد را در نظر میگیرد اما به تازگی از س//وی خانه معدن درخواست ش//ده که س//هم هر م//اده معدنی جداگان//ه در نظر گرفته ش//ود. وی همچنی//ن تاکید کرد که بخ//ش معدن به ویژه صنایع کوچک میتواند برای جذب نقدینگی و سرمایههای س//رگردان کشور مورد استفاده قرار گرفته و اشتغال ایجاد کند. رئیس کمیس//یون معدن اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه میزان کل سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون حدود ۰۵ میلیارد دالر اس//ت، تصریح کرد: باید فعالیتهای اقتصادی را سودآور کنیم تا مردم مجاب شوند به جای خرید ارز و سکه در بخش تولید سرمایهگذاری

برگ/زاری پنلهای تخصصی در نمایش/گاه ‹ کانمین۸۱۰۲

در ادامه این نشس//ت، محمدرض//ا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، گفت: برگزاری نمایشگاههای تخصصی، ایده و فکری اس//ت که ما از کش//ورهای خارجی اخذ کردیم و برنامهریزی دقیقی انجام دادیم تا این نمایشگاه پرمحتواتر برگزار شود. رویکرد ما در برگزاری این نمایشگاه این است که به مسائل مختلف زیست محیطی، منابع طبیعی ...و در نشس//تهای تخصصی توجه کنیم. وی در ادامه، با اش//اره به برگ//زاری پنلهای تخصصی در این نمایش//گاه، گفت: برگ//زاری پنلهای تخصصی، ابت//کاری منحصر به فرد از س//وی خانه معدن ایران و ش//بکه معدن اس//ت که با نگاه تجمیع رویدادها و افزایش بهرهوری نمایشگاه اتفاق افتاد. اس//تقبال از این نشس//تها در س//ال گذشته به حدی بود که در بعضی از این نشس//تها فضای در نظر گرفته ش//ده ب//رای مخاطب//ان کافی نبود و این اس//تقبال حتی پس از برگزاری نیز ادامه یافت. بسیاری از شرکتها ضمن تماس با ش//بکه معدن درخواس//ت دریافت فایلهای نشس//ت را داش//تند. رئیس خانه مع//دن ایران ادام//ه داد: این ابتکار در س//ال جاری با همراهی انجمن مهندس//ی معدن کامل ش//د و همزمان با نمایش//گاه ایران کانمین، نشس//تهای تخصصی«هفتمی//ن کنفرانس مهندس//ی مع//دن ایران» و «پنجمی//ن کنگره بینالمللی مع//دن و صنایع معدنی» نیز در محل نمایش//گاه ایران کانمین با حضور اس//تادان، دانش//جویان و فعاالن این حوزه برگزار خواهد شد. بهرامن در توضی//ح پنله//ای تخصص//ی در این نمایش//گاه، بیان کرد: بر این اس//اس، ۱۱ آبان در نمایش//گاه ایران کانمین ۸۱۰۲ پنل//ی با موضوع منطقهگرایی و معدنکاری س//بز با نگاه ویژه بر چالشهای محیط زیس//تی صنایع استراتژیک و مع//ادن کوچک، ۲۱ آبان پنلی با محوریت فعالس//ازی و به ظرفیترس//انی معادن با تاکید بر کنسرسیومس//ازی مش//وقها و بازار س//رمایه، ۳۱ آبان پنلی ب//ا موضوع لزوم بازنگری در نقش//ه راه و قانون معادن برای توس//عه معادن با رویکرد روانس//ازی قوانین بیمه و امنیت سرمایهگذاری و ۴۱آبان پنلی با موضوع اس//تارتآپها و کسبوکارهای نوین معدنی برگزار خواهد ش//د. وی ادامه داد: محورهای اعالم//ی جزو مهمترین دغدغههای جامعه معدنی کش//ور اس//ت و مزیت برگزاری این نشستها را میتوان در بهروز بودن موضوعها و متناس//ب بودن آنه//ا با نیازهای فعاالن واقع//ی در این بخش جس//توجو کرد. ای//ن فعال معدنی ب//ا بیان اینکه ای//ران از ۸۶ نوع ماده معدنی اس//تراتژیک، برخوردار است، بیان کرد: برگزاری نمایشگاه ایران کانمین، بزرگترین رویداد نمایشگاهی معدن ایران به شمار میرود که فضایی برای معرفی ظرفیتهای ش//رکتهای معدنی و آخری//ن فناوریه//ا در بخش معدن اس//ت. بدون تردید انعکاس اخبار نمایش//گاه ایران کانمین ۸۱۰۲ و پنلهای تخصص//ی آن، معدن//کاران بخشخصوص//ی را در تحقق اهداف توسعهای خود یاری خواهد کرد.

‹

بهرام//ن در ادام//ه، با بیان اینکه رض//ا رحمانی، کارنامه درخشانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت دارد، گفت: به نظر من در این ش//رایط، رضا رحمانی بهترین گزینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی ۳ دوره به عنوان نماینده مجلس ش//ورای اسالمی و رئیس کمیس//یون معادن مجلس شورای اسالمی فعالیت کرده اس//ت. تجربه نش//ان داده است وزیری که در کارنامه خود نمایندگی در مجلس را داش//ته، س//ریعتر به اهداف میرسد. من امیدوارم که این اتفاق دوباره رخ دهد. رئیس خانه معدن، با بیان اینکه این نهاد خصوصی به عنوان یک مش//اور امین در کنار رحمانی خواه//د ماند، تصریح کرد: رحمان//ی ارتب//اط خوبی با بخش خصوص//ی دارد و همین ارتباط و تعامل مناس//ب میتواند در پیشبرد اهداف به وی یاری برساند.

‹ خانه معدن همراه وزیر خواهد بود توسعه بنگاههای کوچک و متوسط

بهرام//ن ب//ا بی//ان اینکه انتظ//ار میرود مس//ئوالن در تصمیمگیریهای اقتصادی از مش//ورت و تخصص بخش خصوصی برای پیش//برد امور اس//تفاده کنن//د، گفت: من خواس//تار روانس//ازی فضای کسب و کار در کشور هستم. اگر محیط کس//ب و کار کش//ور پیش//رو نباشد، تصمیمها میتواند برای بخشهای اقتصادی بازدارنده باشد. بهرامن برای نمونه به بخشنامههای بانک مرکزی در ۷ ماه گذشته اش//اره کرد که مشکالتی را در بخش گمرک به وجود آورد و افزود: همین مس//ئله سبب شد نتوانیم برخی تجهیزات و ماش//ینآالت را به موقع وارد کش//ور کنیم اما در ۵۴ روز گذشته، بسیاری از مشکالت کاهش یافت. وی تاکید کرد: در بخش//ی از اتفاقهای ایجاد شده به دولت حق میدهیم و باید مسائلی نظیر ورود غیر اصولی برخی کاالها یا خروج ارز از کش//ور مدیریت میش//د اما از آنجایی که تشکلهای بخش//ی خصوصی شناسنامهدار هس//تند، انتظار داریم از توان و تخصص آنها نیز برای پیش//برد بهتر امور مش//ورت گرفته شود.

‹

رئیس خانه معدن ایران، به نوس//انهای نرخ ارز اش//اره کرد و گفت: نرخ واقعی ارز در کش//ور ۰۰۸۳ تومان نبود و امروز که این نرخ به واقعی ش//دن نزدیک ش//ده، نگرانیها برای خروج بس//یاری از کاالها از کشور برطرف شده است. وی ادامه داد: همچنین حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز سبب ش//ده تا ارتقای کیفیت محصوالت داخلی اتفاق بیفتد که در این صورت میتوان انتظار داش//ت صادرات به س//ایر کشورها رونق بیش//تری بگیرد. بهرامن به صادرات گچ و س//یمان در بین محصوالت معدنی اشاره کرد که در دست تولیدکنندگان داخلی مانده بود اما وقتی نرخ ارز به نرخ واقعی نزدیک شد، بهبود وضعیت تولید و صادرات آنها در حال شکل گرفتن است. وی یادآور شد: تولیدکنندگان داخلی به دلیل س//رمایهگذاری نکردن در بازارهای هدف، عجوالن//ه اق//دام کردند ام//ا اگر دول//ت در بازارهای هدف ش//ریک بخش خصوصی باشد، تصمیمهای بهتری گرفته خواهد شد.

‹ حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز

بهرام شکوری: امکان حضور در تمام نمایشگاهها برای فعاالن معدنی وجود ندارد. به همین دلیل بهتر است یک نمایشگاه قدرتمند ساالنه در کشور برگزار شود

نمایشگاه ایران کانمین ۸۱۰۲

رئیس خانه معدن ایران گفت: هر چند حضور شرکتهای خارجی، متاثر از تحریمهای امریکا نس//بت به س//الهای گذشته اندکی کمرنگ شده اما بیشتر شرکتهای خارجی که برای حضور اعالم آمادگی کردهاند، از بنگاههای کوچک و متوس//ط )SME( خواهند بود. بهرامن خاطرنشان کرد: یک ش//رکت آلمانی که هدایتکننده بسیاری از بنگاههای کوچک و متوس//ط اروپایی اس//ت، خواس//تار مشارکت با ایرانیه//ا بهویژه در مباحث آموزش//ی، انتق//ال فناوری و انتقال دانشجو شده است و در این نمایشگاه حضور پررنگ خواهد داش//ت. وی همچنی//ن از انعقاد تفاهمنامهای بین یک شرکت معدنی استرالیایی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (وابس//ته به ایمیدرو) خبر داد که بیش//تر در مباحث زیس//ت محیطی معادن و همچنین فلزات سنگین مای//ل به همکاری با ایران اس//ت. این ش//رکت تمایلی به انع//کاس نام خود ندارد چراک//ه این نگرانی وجود دارد که تحریمها علیه آنها تشدید شود.

رئی//س خان//ه معدن ای//ران بیان کرد: همزم//ان با این دوره از نمایش//گاه، هفتمی//ن همایش مهندس//ی معدن و پنجمی//ن همایش بینالمللی مع//دن و صنایع معدنی نیز در محل نمایش//گاه برگزار خواهد ش//د که مباحثی نظیر اس//تارتآپها، اکتشاف، سرمایهگذاری و محیطزیست در آنها مورد توجه ویژه قرار خواهد داش//ت. وی خاطرنش//ان ک//رد: ۵۱ اس//تان معدنی کش//ور نیز به ص//ورت فعال در نمایش//گاه امس//ال حضور و مش//ارکت خواهند داشت. به گفته این مسئول، نمایشگاه ایران کانمین ۸۱۰۲ با تمرکز بر بنگاههای کوچک و متوسط برگزار میشود که میتواند راهی برای کاهش فش//ارهای اقتصادی در ش//رایط کنونی تحریمها باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.