کاهش واردات بیلت به کره جنوبی

SMTnewspaper - - معدن -

کره جنوبی در نیمه ش//هریور ت//ا نیمه مهر امس//ال ۰۵۱ ه//زار ت//ن بیلت وارد ک//رده که نس//بت به مرداد ۶ درصد افت داشته است. از طرفی نس//بت به نیمه شهریور۶۹۳۱ نیز رشد ۵۲ درصدی داش//ته اس//ت. از ابتدای امس//ال نیز واردات بیلت به این کش//ور ۸۱ درصد افت داش//ته و ۴۴.۱ میلیون تن ثبت شده است. به گ//زارش ایفنا، ژاپن با ۱.۱ میلیون تن و معادل ۴۵ درصد س//هم بازار، بزرگترین صادر کنده بیل//ت به ک//ره جنوبی اس//ت. پ//س از آن نیز اندونزی و برزیل رتبههای بعدی را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.