ستونهای سنگی ایرانی، چینیها را شگفتزده کرد

SMTnewspaper - - معدن -

یک تولیدکننده در حوزه صنعت س//نگ گفت: به دلیل پیر شدن ساختار مدیریتی کشور و ورود مدیران پا به سن گذاشته به صنعت سنگ، ایدههای جدید به منصفه ظهور نمیرسند. به گزارش ایسنا، مجید شکیبنیا، با اشاره به ساخت نخستین ستونهای سنگی ویژه روش//نایی برای نخس//تین بار در ایران، اظهار کرد: روند ساخت این س//تونها آنقدر حرفهای اس//ت که هنگام نمایش آنها در نمایشگاه تهران، چینیها از فناوری به کار رفته در س//اخت آنها ش//گفتزده ش//دند چراکه س//وراخ کردن یک ستون س//نگی بلند کار سادهای نیس//ت. وی با تاکید بر اینکه تراش و س//اییدن این س//نگ به شکل بیضی، نیازمند تخصص و توانمندی ویژه در ساختوساز است، گفت: ساخت این ستونها کار بکری است که بسیار مورد توجه قرار گرفت و حت//ی چینیها چندین کانتینر از این س//تون س//فارش دادند اما پس از گذش//ت مدت//ی در مرحله توافقات قیمت، عقب کش//یدند. شکیبنیا افزود: ساخت این ستونها حاصل تجربه ۵۳ ساله در رشته تراشکاری است و براساس این تجربه، ایده و فناوری؛ خط تولید این نوع س//تون را به ش//خصه راهاندازی کردم. آنچه امروز در بازار سنگ کشور دیده میشود محدود به برش سنگهای تخت است، در حالی ک//ه برای بهدس//ت گرفتن این بازار باید اقدام//ی نو انجام داد. وی با بیان اینکه چنین ستونهایی نه تنها در کشور بلکه در جهان مشابه ندارند اما استقبالی از سوی دولتمردان و مسئوالن امر در این زمینه انجام نشده است، گفت: ساخت ستونهای سنگی ویژه روشنایی از ۳ س//ال پیش آغاز ش//د و حدود ۶ ماه است که وارد بازار شده است. برای صادرات با کشورهای عربی نیز ارتباط برقرار کردیم اما تاجران کشورهای عربی به سبب نبود تبادل رقمهای ریالی با دالری یا حتی ایران//ی بودن ما، از این همکاری انصراف دادند چراکه برخی عربها تمایل//ی به همکاری ب//ا ایرانیها ندارند. وی با تاکید بر اینکه احیای صنعت سنگ و جذب بازارهای صادراتی، نیازمند وجود یک سازمان مدیریت صادرات و س//ازمان حمایتی است، گفت: مسئوالن باید به دنبال حلقه مفقود کار و تولید باشند.

اس//تفاده از افراد متخصص در هر حوزهای س//بب پیشرفت در آن ح//وزه میش//ود چراکه امکان بیان پاس//خهای تخصصی برای تمام پرسشها را فراهم میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.