درسهای صادراتی از یک همسایه

SMTnewspaper - - تجارت -

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در آخرین نشست هیات نمایندگان این اتاق بر توسعه صادرات و نقش//ی که رشد اقتصادی کشور خواهد داش//ت، تاکیدکرد و از دولت خواست تا زمینههای افزایش صادرات را در کشور فراهم کند. او با اشاره به نقش صادرات در رشد اقتصادی ترکیه و درسی ک//ه باید از رش//د اقتصادی در این کش//ور گرفت، گف//ت: «میتوانیم با مش//ارکت بخ//ش خصوصی، دول//ت و همه قوا تهدیدهای موج//ود را تبدیل به فرصت کنیم. در حال حاضر اگرچه نوسانهای نرخ ارز مش//کالتی را ایجاد کرده ول//ی بهترین فرصت برای صادرات و توس//عه آن فراهم ش//ده است. در این موقعیت ما دس//تکم میتوانیم به کشورهای همجوار صادرات انجام دهیم و بهراحتی باتوجه به قیم//ت ارز میتوانیم صادراتمان را دو برابر کنیم. مس//ئوالن باید اج//ازه بدهند که ص//ادرات رونق بگیرد. 1980ه//هد کل ص//ادرات ترکیه 3میلیارد دالر بود اما امروز به باالی 0۶1میلیارد دالر رسیده است، خب چه کاری انجام دادهاند؟»

بهگزارش س//ایت خبری ات//اق بازرگانی تهران، ب//رای پاس//خ دادن ب//ه این پرس//ش که ازس//وی خوانس//اری مطرح ش//ده باید نگاهی به مهمترین سیاس//تهای اقتص//ادی و صادرات//ی این کش//ور انداخ//ت، اصولی که میتواند درسهای بس//یاری ب//رای دولت ایران در حمای//ت از صادرکنندگان و مدیریت صادرات داش//ته باش//د. ب//ه صورت کلی آنچه باعنوان بس//ته سیاستي توس//عه صادرات در کش//ورهاي گوناگون با اولویته//اي متفاوت برای حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده ميشود، مشتمل بر سیاستهاي تجاري، مالیاتي، گمرکي، ارزي، اعتباري، بیم//هاي، ایجاد مناطق آزاد، جلب و جذب س//رمایهگذاري خارج//ي، منطقهگرایي و سیاستهاي زیرساختي و پشتیبانيکننده تجارت بوده اس//ت. این بس//ته سیاس//تي در کش//ورهاي گوناگون ب//ا اولویتهاي متفاوت بهمنظور حمایت، تشویق و توسعه صادرات استفاده ميشود. بررسي روند صادرات ترکیه نشان ميدهد صادرات کاالیي از 3میلیارد دالر در سال0891 به 0۶1میلیارد دالر در سال710۲ رسیده اس//ت. پژوهشی که ازسوی مرکز مطالعات اس//تراتژیک بازرگانی انجام ش//ده، نشان میدهد ترکیب گروه کاالیي صادراتي ترکیه از ده//ه08 که بهطورعمده محصوالت کش//اورزي بوده در دهه09 به صادرات کارخانهاي تغییر یافته اس//ت. در این می//ان بخشهاي پیش//رو صادراتي ماش//ینآالت و تجهی//زات حملونق//ل، تجهیزات الکترونیکي اداري و مخابراتي و قطعات الکترونیکي بوده است. در دهه08 یکي از مهمترین مشوقهاي صادراتي ترکیه بازپرداخ//ت مالیات صادرات بوده زی//را بخشه//اي تولیدي ش//امل آه//ن و فوالد، وس//ایل حمل و نقل، چرم و پوست و ماشینآالت در گروههاي با نرخهاي ب//االي بازپرداخت مالیات صادرات//ي بودهاند. در این میان صنایع ش//یمیایي کمترین نرخ را داشته است. همچنین این پژوهش نشان میدهد: بررسي مشوقهاي صادراتي حاکي از آن اس//ت که امتیازها، معافیتها و مش//وقهاي تعیینشده ازس//وي دولت مرکزي براي فعالیتها و فع//االن صادرات//ي ترکیه بیش//ترین نقش را در حرکت روبه جلو و پرش//تاب ح//وزه صادرات و به طریق اولي، س//اختار تجارت و کل اقتصاد داش//ته اس//ت. دولت ترکیه براي دستیابي به اهداف کالن و بلندمدت در ایجاد یک س//اختار تولیدي مبتني بر فن//اوري با جهتگیري صادراتي و تبدیل ترکیه به یکي از ده اقتصاد برتر جهان، از طیف وس//یعي از ابزاره//اي حمایتي و تش//ویقي اس//تفاده کرده ک//ه عبارتند از: درنظر گرفت//ن امتیازهای مالیاتي ب//راي صادرکنن//دگان، اعطاي اعتب//ار، ضمانت و بیمه ازس//وی اگزیمبانک ترکی//ه، هماهنگ کردن قوانین س//رمایهگذاري خارجي ب//ا ضوابط اتحادیه اروپا، کاهش تشریفات اداري براي صادرکنندگان، بهب//ود زیرس//اختهاي اساس//ي، الزام نداش//تن صادرکنن//دگان ب//ه پرداخ//ت ع//وارض گمرکي و مالیات ارزشافزوده براي م//واد خام یا محصوالت واس//طهاي وارداتي. عالوه بر اینها پژوهش//ی که ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی انجام ش//ده، نش//ان میدهد:« 04درص//د مخارج مرتب//ط ب//ا فناوريه//اي جدی//د و پژوهشها از سال400۲ و 001درصد آن از سال800۲ مشمول معافیت مالیاتي هستند.

در س//ال710۲ دولت 001درصد میزان ضمانت بانک//ي وامهاي صادرات//ي را برعه//ده گرفت و به عالوه س//رمایه اگزیمبانک را در راس//تاي کمک به افزای//ش تنوع، حجم و کیفی//ت کاالهاي صادراتي افزایش داده اس//ت. همچنین وامهاي ارزي بدون به//ره بانکي به پیمانکاراني که در خارج از کش//ور پ//روژه دارن//د و در مراحل پایان//ی آن از کاالهاي س//اخت ترکی//ه اس//تفاده ميکنن//د، ارائ//ه کرده اس//ت.» به طورکلی اعتبارهایی ک//ه دولت ترکیه به امر صادرات تخصیص ميدهد، به 4نوع تقس//یم ميشود: « اعتبارهای عمومي صادرات، اعتبارهای مربوط به بستهبندي و توزیع، اعتبارهای مربوط به صادرات میوه و ترهبار و اعتبار براي موسس//ههای صنعتي صادراتي.» به اعتقاد کارشناس//ان درسها و ن//کات مثبتي که از بررس//ي ابزارهاي حمایتي و مش//وقهاي صادراتي ترکیه ميتوان ب//راي ایران گرفت ش//امل: «شناسایي بازارهاي هدف صادراتي ب//ا توجه ب//ه معیارهای//ي از قبی//ل موافقتنامهها، مزیتهاي اقتصادي، س//طح رواب//ط اقتصادي و...، برندسازي براي کاالهاي صادراتي کشور در 3سطح محصول، بنگاه و ملي، تامین نقدینگي و سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي و صادراتي ازسوی شبکه بانک//ي و بانکهاي توس//عهاي، معافیت صادرات از پرداخت مالیات ارزشافزوده، تس//هیل و تس//ریع فرآین//د ورود موقت مواد اولی//ه مورد نیاز کاالهاي صادرات//ي و اس//ترداد حق//وق ورودي م//واد اولیه ب//هکار رفته در کاالهاي صادرات//ي، پرداخت یارانه موثر به واحدهاي ش//رکت کننده در نمایشگاههاي بینالمللي و نمایش//گاههاي اختصاصي در خارج از کش//ور و نیز حملونقل کاالهاي صادراتي، اعمال شفافیت، اصالح و ثبات الزم در قوانین و مقررات و فرآینده//ا و رویههاي صادرات کاالها و خدمات در راستای تسهیل صادرات، اصالح محیط کسب وکار از طریق کاهش اسناد، زمان و هزینههاي صادرات، فرهنگس//ازي اهمی//ت ص//ادرات با اس//تفاده از ابزارهاي گوناگون در کش//ور، جذب سرمایهگذاري خارجي و انجام س//رمایهگذاري مشترک بهمنظور توس//عه و تجهی//ز تولیدات صادراتمح//ور، وجود شرایط با ثبات اقتصادي و ارزي و بهبود مناسبات و م//راودات سیاس//ي و تجاري با تمامی ش//ریکان تج//اري بهویژه کش//ورهاي پیرامون//ي و بازارهاي هدف خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.