تجارت ایران و عمان به یک میلیارد دالر میرسد

SMTnewspaper - - تجارت -

رئیس اتاق مش//ترک ای//ران و عمان با تاکید بر اینکه هیچ مش//کلی برای حسابهای بانکی ایرانی//ان مقیم عم//ان بهوجود نیام//ده، گفت: پیشبین//ی میش//ود حج//م مب//ادالت تجاری دو کش//ور تا پایان امس//ال به یکمیلیارد دالر برس//د. محس//ن ضرابی در گفتوگ//و با فارس ب//ا بیان اینک//ه حجم مبادالت تج//اری ایران و عم//ان افزایش چش//مگیری یافت//ه، اظهارکرد: در س//ال۲931 حجم مبادالت تج//اری ایران و عمان بهطور مستقیم 1۲۲میلیون دالر بوده در حالی که حجم مبادالت تجاری بین دو کش//ور بهطورمس//تقیم در سال 139۶ به 597 میلیون دالر رسید. وی افزود: تا به امروز برخی کاالهای صادراتی ایران مانند میوه و س//بزیجات در ابتدا به بندر ش//ارچه و س//پس از طریق این بندر به عمان صادر میش//ود و بهعبارت//ی این حجم از صادرات در گمرک جمهوری اسالمی ایران بهنام عمان ثبت نش//ده که با راهاندازی بندر س//ویق امکان صادرات مستقیم این نوع کاالها به عمان فراهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.