سبقت تولیدکنندگان از واردکنندگان در خدمات پس از فروش

«گسترشتجارت» از رقابت فعاالن لوازمخانگی در مشتریمداری گزارش میدهد

SMTnewspaper - - تجارت -

پ//س از اینکه ماجرای کمبود لوازمخانگی در بازار و گران//ی آن رقم خورد، موضوع تعمیرات داغ ش//د. در واقع افرادی که ش//اید سالهای گذشته با خرابی هر ک//دام از لوازمخانگی بیش//تر به فک//ر تغییر آن میافتادند در ماههای گذشته بیشتر به تعمیرات فکر کردند اما در مقابل شرکتها تا چه حد توانستند در زمینه گارانتی و وارانتی روسفید شوند؟

بنابر اظه//ارات یکی از متولیان ام//ر تولید و یکی از متولیان امر ف//روش که اغلب رعایت انصاف را در نقده//ا و تمجیدها لحاظ میکنند، به نظر میرس//د در ماههای گذش//ته تولیدکنن//دگان داخلی بیش از واردکنندگان لوازمخانگی توانس//تهاند در حوزه ارائه گارانت//ی و وارانت//ی ب//ه معنای تضمی//ن قطعات و تضمی//ن خدمات پس از فروش موفق باش//ند و این موضوعی اس//ت که به تعه//د تولیدکنندگان داخلی و مش//کالت واردات قطعات منتس//ب کردهاند. البته ای//ن تمجیدها فقط مربوط ب//ه گارانتی لوازمخانگی میش//ود و ای//ن متولیان بخ//ش خصوصی از ضعف وارانتی در این حوزه ابراز نارضایتی میکنند.

‹ ‹ وارانتی در ایران معنا نیافته است

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی در اینباره بیانکرد: وارانتی در کش//ور ما معنا نیافته اس//ت. از واردکنندگان بپرس//ید که وارانتی محصوالت ش//ما چیس//ت، خواهید دید که پاسخ روش//نی برای ارائه ندارن//د. در واقع آنها گارانتی مناس//بی هم به مردم نمیدهند، چه برسد به اینکه وارانتی بدهند.

محم//د طحانپ//ور در گفتوگ//و ب//ا خبرن//گار «گس//ترشتجارت» اظهارکرد: زمانی که کاال زیاد و چرخه عرض//ه و تقاضا خوب بود، هم//ان موقع هم وارانتی موضوعیت پیدا نکرد. درحالحاضر چند مورد ش//کایت درباره کمبود قطعات ماش//ین ظرفشویی، ماش//ین لباسش//ویی و تلویزیون به اتحادیه رسیده ک//ه مصرفکننده از خراب ش//دن محصول گزارش میدهد و ش//رکت نمیتواند آن را تعمیر کند. وی ادامه داد: درحالحاضر گارانتی لوازم خانگی داخلی خوب است اما گارانتی لوازمخانگی خارجی مناسب نیس//ت. آنها میگویند که قطع//ات آنها در گمرک ماندهاند. از سوی دیگر نرخ قطعات نیز افزایش یافته اس//ت. بهعنوان نمونه، کمپرسور یخچال نرخی چند برابر یافته است.

واردکنندگان بهانه میآورند

س//خنگوی انجم//ن صنف//ی تولیدکنن//دگان لوازمخانگ//ی نیز در اینباره گف//ت: موضوع خدمات پ//س از ف//روش در ح//وزه لوازمخانگ//ی در ارتباط مس//تقیم با خود برند اس//ت. حمیدرضا غزنوی در گفتوگو با خبرنگار «گس//ترشتجارت» اظهارکرد: هرچ//ه یک برند ضعیفتر باش//د، خدم//ات پس از فروش ضعیفتری دارد و هرچه قویتر باشد طبیعی است که خدمات پس از فروش بهتری ارائه میکنند. فک//ر نمیکنم برند مطرحی در کش//ور حتی در این ش//رایط س//خت اقتصادی خدمات پ//س از فروش خ//ود را کاهش داده باش//د. وی گفت: بهطور کلی خدم//ات پس از فروش لوازمخانگ//ی داخلی بهتر از وارداتیهاست. بیش//تر ایام این طور بوده و در چند ماه گذش//ته هم، لوازمخانگی داخلی خدمات پس از فروش بهتری داشتند. غزنوی بیانکرد: اینکه گفته میش//ود در واردات قطعات مش//کل داریم بهانهای بیش نیس//ت چراکه محصولی وارد میش//ود که به ان//دازه آن قطعات یدک//ی الزم برای خدمات پس از فروش آن تامین شده باشد. با وجود این شرکتهای برند خارجی به محض اینکه شرایط سخت میشود، بهانههایی برای ارائ//ه نکردن خدمات پس از فروش میآورند و از تحریمها و مش//کالت واردات صحبت میکنند.

س//خنگوی انجم//ن صنف//ی تولیدکنن//دگان لوازمخانگ//ی اظهارکرد: با وجود این، تولیدکنندگان داخل//ی ک//ه به ق//ول مع//روف چش//م در چش//م مصرفکنن//ده و بچ//ه محل آنها هس//تند و هر طور شده قطعات را تامین میکنند تا مشتری ضرر نکند. تولید کنندهای که یک شبه به این بازار نیامده است و برنامهری//زی بلندمدتی برای مان//دن در بازار دارد تالش میکن//د تا مصرفکننده را راض//ی نگاه دارد و ای//ن طور هم بوده اس//ت. وی گفت: همانطور که میدانی//م گارانتی تضمین قطعات و وارانتی تضمین خدم//ات اس//ت. در بحث وارانتی با توج//ه به اینکه لوازمخانگی یک کاالی لوکس بهشمار میرود و این محصوالت از نظر کیفیت، تنوع ...و به طور مداوم در حال تغییر هستند شاید پیش از اینکه نیاز به وارانتی پیدا کنند، تعویض میش//وند و از اینرو، وارانتی در لوازمخانگی چندان موضوعیت پیدا نکرده است.

‹ تعمیرات از طریق شبکههای مجازی

موارد برای تضمین گارانت//ی لوازمخانگی محدود اس//ت و بهطورحت//م برای همه ما ای//ن اتفاق افتاده که با نمایندگیه//ا تماس میگیریم و میگویند که مش//کل پیش آمده مش//مول گارانتی محصول شما نمیشود برخی از مردم در چنین شرایطی به کوچه پسکوچهه//ای مح//ل میروند و دنب//ال مغازههای س//نتی تعمیراتی میگردند، بعضی صبر میکنند تا صبح زود به دکه روزنامه فروشی بروند و در قسمت آگهیها دنبال ش//ماره تعمی//رکاری بگردند و البته بعضیها هم از ش//بکههای مجازی ب//رای تعمیرات لوازمخانگی خود بهره میبرند.

در واقع میتوان گفت، امروز به لطف ش//بکههای اجتماعی و گوش//یهای هوش//مند تع//داد زیادی از مردم ای//ران از اینترنت اس//تفاده میکنند و همین موضوع باعث ش//ده که خدم//ات الکترونیکی بیش از پی//ش مورد توجه ق//رار بگیرد. بهگزارش ایس//نا، بنابر اعالم تعمیرگاه مج//از و تخصصی لوازمخانگی در ته//ران، از تراکنشه//ای بانک//ی و خرید ش//ارژ س//یمکارت گرفته تا درخواست تعمیر لوازمخانگی، دیگر ش//کل س//نتی خود را از دس//ت داده و تبدیل به یکسری فرآیند آنالین شدهاند. گروههای زیادی هس//تند که با داش//تن کارشناس//ان و تعمیرکاران متخص//ص و با تجربه در زمینه تعمیر یخچال(فریزر و سایدبایساید)، تعمیر کولرگازی، تعمیر لباسشویی و ظرفش//ویی، پکیج دیواری، قهوهساز ...و در تهران، کرج و شاید شهرهای دیگر فعال هستند. اینها گاه ب//ه تعمیر قطعات میپردازند و گاه تعویض را تجویز میکنند. بهعنوان نمونه، فقط یکی از این گروههای آنالین، بیش از ۰۰۳متخصص را در اس//تخدام چند کلیک مصرفکنندگان در آورده است.

‹ سخن پایانی

ب//ا وج//ود خبرهای خوش//ی که متولی//ان بخش خصوص//ی از ارائ//ه گارانتیه//ای مناس//ب ب//رای لوازمخانگی ایرانی میدهند، روشن است که تعمیرات و خدمات لوازمخانگی باید ش//کل و شمایل بهتری بگیرد. به این واس//طه واردکنندگان، تولیدکنندگان و حتی صن//وف تعمیراتی س//نتی و آنالین نیازمند این هس//تند که با اتحاد بیش//تری به ارائه خدمات پ//س از فروش بپردازند ت//ا مصرفکنندگان رضایت بیشتری داش//ته باش//ند. هرچه گارانتی محصوالت بهتر باش//د، نش//اندهنده احترام بیش//تر به حقوق مصرفکننده و رش//دیافتگی ش//بکه بازار است و از اینرو انتظار میرود واردکنن//دگان لوازمخانگی نیز در ارائه خدمات در شرایط سخت اقتصادی همکاری بیشتری را با مصرفکننده ایرانی داشته باشند.

حمیدرضا‌غزنوی هرچه یک برند ضعیفتر باشد، خدمات پس از فروش ضعیفتری دارد و هرچه قویتر باشد طبیعی است که خدمات پس از فروش بهتری ارائه میکند

محمد‌طحان‌پور درحالحاضر گارانتی لوازم خانگی داخلی خوب است اما گارانتی لوازمخانگی خارجی مناسب نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.