پرداخت سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی

SMTnewspaper - - تجارت -

رئیس ات//اق اصناف تبریز خواس//تار پرداخت س//هم اصناف از مح//ل جرایم تخلف//ات جرایم صنف//ی در راس//تای حل مش//کالت مالی واحد بازرس//ی اصناف شد. حبیب هاش//می به پایگاه اطالعرس//انی اتاق اصناف گف//ت: درحال حاضر واحد بازرس//ی اصناف در انج//ام ماموریت خود، با مش//کل بودجه و امکانات روبهرو اس//ت که از محل بودجه اتاق اصن//اف در حال حاضر تامین مالی میشود. وی درباره وضعیت فعلی بازار هم توضیح داد: بازار از نظر موجودی کاال در وضعیت مناس//بی اس//ت اما با توجه به نوسان قیمتها و ریزش مشتری با رکود روبهرو و واحدهای صنفی زیر فش//ار هستند. هاش//می با اشاره به فعالیت ۰۶ه//زار واحد صنف//ی با جواز کس//ب در قالب ۴۷اتحادی//ه در تبریز و ۰۲۱ه//زار واحد صنفی در اس//تان آذربایج//ان ش//رقی، از برنامهریزی و س//اماندهی اتاق اصناف در س//اماندهی ۰۱هزار واحدصنفی بدون جواز خبرداد و افزود: بیش//تر این واحدها بهدلیل مش//کالتی مربوط به اماکن، دارایی و البته وراث موفق به دریافت جواز کسب نش//دهاند. نماینده اتاق اصناف ای//ران در زمینه مالیات عملکرد صنوف نیز گفت: مالیات عملکرد اصن//اف منطبق با رک//ود حاکم بربازار نیس//ت همچنین مالی//ات ارزشافزوده ه//م با توجه به نقصهای//ی که دارد، نیازمند بررس//ی و بازبینی دوباره براساس واقعیت فعلی بازار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.