موکب اربعین اصناف در ایالم

SMTnewspaper - - تجارت -

عض//و هیات رئیس//ه ات//اق اصن//اف ایران از توزی//ع روزان//ه ۰۲ ت//ا ۰۳ه//زار پرس غذا در موکبه//ای ات//اق اصناف ای//الم به زائران اربعین خبر داد. س//جاد م//رادی در گفتوگو ب//ا پای//گاه اطالعرس//انی اتاق اصن//اف ایران گفت: موکبهای اصناف در مرزهای اس//تان ای//الم مس//تقر هس//تند و به ص//ورت روزانه ۰۲ تا۰۳ه//زار پ//رس غذا بین زائ//ران توزیع میکنند. وی تصریحکرد: هرس//ال جمعیت گستردهای از ایران راهی عراق میشوند تا در آیین اربعین حسینی حضور داشته باشند در این بین موکبهای اصن//اف خدمات فراوانی را به زائ//ران عرضه میدارند و حضور پررنگی دارند. مرادی با اش//اره به سازماندهی اتحادیه های خدمات فنی به ویژه ماش//ینآالت برای خدماترسانی در ایام اربعین گفت: این گروه خدمات رایگان تعمیر و نگهداری خودروها را در طول مسیر، مبادی خروجی و ورودی برای زائ//ران انجام خواهند داد. وی افزود: در کنار موکبهای صنوف نمایشگاه نیز دایر کردهایم ب//رای زائران//ی که میخواهند س//وغات تهیه کنند تا با قیمت مناس//ب و سهولت بیشتری خرید کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.