مشکل حملونقل دان مرغ حل نشد

SMTnewspaper - - تجارت -

رئیس هیات مدیره انجمن مرغ تخمگذار اس//تان تهران با بیان اینکه نام//ه به رئیسجمهوری برای حل مش//کل تامین نهادهها بینتیجه مانده است، گفت: مرغداران، کامیونداران و باربریها با هم دچار چالش شدهاند.

ناصر نبیپور در گفتوگو با مهر با بیان اینکه مشکل حملونقل نهادههای دامی هنوز برطرف نش//ده، اظهارکرد: حملونقل دان بهس//ختی انجام میش//ود، کاال در بندرها زیاد اس//ت اما بهدلیل اخت//الالت ایجاد ش//ده در حملونقل، بارها به س//ختی جابهجا میشود.

وی با اش//اره به اینکه درحالحاضر شرکت پشتیبانی امور دام مق//داری دان در اختی//ار تولیدکنندگان قرار میده//د، افزود: از بندرها هم دان کم و بیش میآید اما میزان آن ناچیز است.

رئی//س هیات مدی//ره اتحادیه م//رغ تخمگذار اس//تان تهران بیانکرد: موضوع اینجاس//ت که دولت مسئله کرایه کامیونداران را حل نکرده و درحالحاضر این مش//کل بین مرغدار، کامیوندار و باربریها نمود یافته اس//ت در حال//ی که دولت باید آن را حل میکرد.

نبیپ//ور ب//ا بیان اینکه قب//ال برای حمل ۵۱ت//ن نهاده حدود یکمیلیون و ۰۰۶هزار تومان از مرغداران هزینه دریافت میشد، گف//ت: ه//م اکنون این مبلغ بی//ش از ۲برابر ش//ده و به بیش از ۴میلیون تومان رسیده است.

وی درباره نامهای که مرغداران در این زمینه به رئیسجمهوری نوشته و خواستار حل سریع مشکالت ایجاد شده برای تامین دان مرغها ش//ده بودن//د، گفت: فعال نتیج//های در این زمینه حاصل نشده و جوابی نگرفتهایم.

نبیپ//ور میانگین نرخ هرکیلوگرم تخممرغ را در مرغداری بین ۷هزار و ۰۰۵تا ۷هزار و ۰۰۶تومان اعالم و بیانکرد: نرخ این کاال بهدلیل اربعین مقداری افزایش داشته است.

براس//اس این گزارش، هفته گذش//ته تعدادی از تش//کلهای بخش طیور کش//ور با ارس//ال نامهای به رئیسجمهوری با اشاره به مشکالت تامین خوراک دام درباره قطع احتمالی تولید مرغ و تخممرغ در آینده نزدیک هشدار دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.