موج عاشقانه؛ از غرب ایران تـا قلب عراق

‌از‌ترافیک‌مرزهای‌غربی‌کشور‌در‌آستانه‌اربعین‌حسینی‌گزارش‌می‌دهد

SMTnewspaper - - حم‌لونقل -

س//فر ب//ه ع//راق و حض//ور در راهپیمای//ی اربعین، سالهاست تبدیل به سنتی حسنه در میان مسلمانان جهان، از جمله ایرانیان ش//ده اس//ت؛ بر همین اساس امسال نیز از چند ماه پیش، بخشهای زیادی از مردم و مس//ئوالن در تبوتاب برنامهری//زی برای هماهنگی ی//ا حض//ور در این گردهمایی بزرگ هس//تند. س//ال گذشته حدود ۲ میلیون و ۰۰۴ هزار نفر از ایران برای حضور در راهپیمایی اربعین به عراق رفتند و امس//ال نیز پیشبینی میش//ود حدود ۵.۲ میلیون نفر در ایام اربعین به این کشور سفر کنند.

به گزارش ، حدود یک هفتهای میش//ود که س//فرهای اربعین حسینی آغاز شده و مردم از سراسر کشور با شیوههای گوناگون حملونقل در حال سفر به مرزهای غربی کش//ور هستند تا در راهپیمایی اربعین بهعن//وان یک//ی از گردهماییهای بزرگ مس//لمانان حضور یابند و عتبات را زیارت کنند.

براس//اس اعالم مرکز مدیریت راهها، اوج س//فرهای زائ//ران به غرب کش//ور و مرزه//ای غرب//ی، روزهای چهارش//نبه، پنجش//نبه و جمعه گذشته بود. از جمعه رون//د نزول//ی ترافیک در مس//یرهای رفت به س//مت مرزهای غربی کش//ور آغاز ش//ده و تردد ت//ا اندازهای کاهش یافته است. بنا به پیشبینی این مرکز، سفرهای برگش//ت زائران حسینی از روز دوشنبه آغاز میشود و در روزهای سهش//نبه و چهارشنبه هفته جاری به اوج خود خواهد رسید.

‌ترافیک‌سنگین‌در‌مرز‌مهران ‹

تجرب//ه س//الهای گذش//ته نش//ان داده حملونقل جادهای پرکاربردترین ش//یوه برای سفرهای اربعین و مرز مهران شلوغترین مرز در سفر به شهرهای زیارتی عراق است. بیشترین تردد در ایام اربعین سال گذشته در مرز مهران با ۳۵ درصد تعداد زائران بوده و چزابه با س//هم ۸۲ درصدی و شلمچه با سهم ۹۱ درصدی، در رتبههای بعدی قرار داشتند.

امسال نیز تا این لحظه مرز مهران شلوغترین مرز در س//فرهای زائران به عراق بوده و عبور زائران از این مرز نسبت به سال گذش//ته حدود ۱۱ درصد رشد داشته اس//ت. ازدحام مس//افران در این مرز به اندازهای است که از س//ایر مسافران خواسته ش//ده برای تردد از این مرز استفاده نکنند.

در آستانه روز اربعین، ستاد مرکزی اربعین به زائران اع//الم کرد بهدلی//ل ازدحام باالیی ک//ه در مرز مهران وج//ود دارد، تردد از این مرز با مش//کل روبهرو ش//ده و س//ایر مس//افران بهتر است به مرز ش//لمچه و چزابه مراجعه کنند. شهریار حیدری، سخنگوی ستاد مرکزی اربعین، روز شنبه با اشاره به ماندن حدود ۰۰۶ تا ۰۰۷ اتوبوس در مرز مهران، اظهار کرد: زائران حس//ینی تا جایی که امکان دارد از حضور در مرز مهران خودداری کنند و از مرز شلمچه و چزابه وارد کشور عراق شوند.

وی اف//زود: ۰۶ درص//د تردده//ای زائ//ران از م//رز مهران انجام میش//ود؛ بنابراین دیگر جایی برای تردد اتوبوسها نیس//ت. حجم تردد از مرز مهران بسیار باال بوده و بهتر است اتوبوسهای زائران به سمت مرزهای شلمچه و چزابه تغییر مسیر دهند.

حی//دری با تاکید بر اینکه تردد زائران از مرز مهران به کندی انجام میش//ود، تصریح کرد: بهدلیل ازدحام باالیی که در مرز مهران وجود دارد، تردد از این مرز با مشکل روبهرو شده است.

‌محدودی ‌تهای‌ترافیکی‌اربعین ‹

در طرح ترافیکی اربعین، محدودیت تردد از ۸۲ مهر تا ۳۱ آب//ان در برخی جادههای غ//رب و جنوبغرب کش//ور در راستای تسهیل س//فر زائران و جلوگیری از بروز ترافیک اعمال میش//ود. این محدودیتها شامل کامیونه//ا و کش//ندههای حمل بار و مواد س//وختی در جادههای اس//تانهای لرس//تان، ایالم و کرمانش//اه میشود.

بن//ا به اعالم رئیس پلیس راه//ور ناجا، با افزایش بار بازگشت زائران، با هدف تسهیل ترددها، محور مهران به ایالم و جاده ایالم به ملکشاهی-مهران در روزهای آینده یکطرفه خواهد شد.

‌را ‌ههای‌سفر‌به‌عراق ‹

اس//تفاده از هواپیم//ا یکی از ش//یوههای مرس//وم و پرطرفدار در س//فرهای اربعین است تا جایی که برای جلوگیری از بازار سیاه، نرخ مصوب برای بلیت هواپیما در مسیر تهران و س//ایر شهرستانها به نجف و بغداد بهطور رس//می اعالم شده است. این نرخ در سفر رفت و برگش//ت، ۲ میلیون و ۰۰۲ هزار تومان تعیین شده است.

باتوجه به اس//تقبال خوب زائران، همه صندلیهای پروازه//ای برنامهای در مس//یرهای منتهی به بغداد و نج//ف تاکنون ب//ه فروش رفت//ه و مج//وز ۴۸۴ پرواز فوقالعاده نیز صادر ش//ده اس//ت. از ای//ن تعداد ۷۹۳ مجوز برای شرکتهای هواپیمایی داخلی و ۷۸ مجوز برای شرکت هواپیمایی العراقیه است. پیشبینی شده در اربعین امسال، ۰۵ هزار زائر با استفاده از حملونقل هوایی به عراق سفر کنند.

مانند س//ال گذشته امسال نیز بسته ترکیبی ریلیجادهای در اختیار زائران اربعین قرار داده ش//ده است. در این بس//ته مس//افران از تهران یا شهرهای دیگر تا کرمانش//اه را با قطار و در آنجا با اتوبوس به مرز مهران میروند و در عراق نیز با اتوبوس عراقی تا ایستگاه قطار بص//ره میروند و ادامه مس//یر را با قطار طی میکنند. البته امکان ادامه س//فر در عراق ب//ا اتوبوس نیز برای زائران فراهم شده است.

امس//ال عالوه بر قطارهای برنامهای به مقصد غرب کش//ور، ۰۶۱ قط//ار فوقالعاده و ۴۳۱ قط//ار ترکیبی تهران-مهران برای س//فرهای اربعی//ن در نظر گرفته ش//ده اس//ت. ۶۲ قطار فوقالعاده نیز برای این ایام در مسیر تهران-خرمش//هر در نظر گرفته شده است. این قطارها در مجموع ۰۸۲ هزار صندلی برای ایام اربعین در اختیار زائران قرار دادهاند.

حملونق//ل عمومی جادهای نیز از مهمترین راههای پیش روی زائران برای سفر به عراق و بهگفته مسئوالن باتوجه به افزای//ش نرخ بلیت هواپیم//ا، پرتقاضاترین ش//یوه اس//ت. ۶۱ه//زار و ۰۰۵ اتوبوس امس//ال برای سفرهای اربعین آمادهباش هستند که امکان تردد آنها از مرز به نجف و کربال فراهم شده است.

بهگفته احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه حملونقل مس//افری جادهای، عالوه بر ای//ن اتوبوسها، ۶۴ هزار س//واری کرای//ه و ۵۴ ه//زار مینیب//وس نی//ز آم//اده خدمترس//انی به زائران حس//ینی در اطراف مرزهای چزابه، ش//لمچه و مهران هس//تند. بهگفته وی، امسال تمهیداتی اندیش//یده ش//ده ک//ه اتوبوسه//ا عالوه بر مرزهای مهران، ش//لمچه و چزابه، تا نجف و کربال هم امکان تردد داشته باشند و زائران میتوانند از مبدأهای گوناگون در کش//ور تا نجف و کربال، سوار اتوبوسهای ایرانی ش//وند. نرخ بلی//ت اتوبوس از ته//ران تا مهران امسال بین ۰۷ تا ۰۵۱ هزار تومان تعیین شده است.

‌هزین ‌ههای‌زائران‌در‌عراق ‹

آنطور که رئیس س//تاد بازسازی عتبات نجف اشرف میگوید عراق برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی آمادگی دارد و زائران نباید هیچ دغدغهای برای اسکان و تغذیه داشته باشند. بهگفته وی، شهر نجف و صحن حضرت زهرا (س) و ح//رم حضرت امیرالمؤمنین (ع) آماده میزبانی از زائران است.

علیرضا فداکار درباره هزینههای حملونقل در عراق گف//ت: در عراق باتوجه ب//ه کاهش ارزش پول ملی ما، پویشهای مردم//ی بهمنظور کمک ب//ه زائران ایرانی راه افت//اده، بهطوری که رانن//دگان اتوبوس و ونهای ش//خصی اعالم آمادگی کردهاند ت//ا بهطور صلواتی به زائ//ران خدمات بدهند اما باتوجه به حجم انبوه زائران توصیه میشود زائران ایرانی هزینه حملونقل خود را محاسبه و دینار کافی به همراه داشته باشند.

به گزارش فارس، فداکار با بیان اینکه زائران اربعین در س//ال گذش//ته میتوانس//تند با پرداخت ۰۵ هزار توم//ان از مرز مهران به نجف مش//رف ش//وند، گفت: امس//ال باتوجه ب//ه کاهش ارزش ری//ال در برابر دینار ع//راق، عراقیها تمایل چندانی به گرفتن ریال ندارند؛ بنابراین بهتر است زائران پیش از سفر به عتبات، دینار تهیه کنند.

رئیس س//تاد بازس//ازی عتبات نجف اش//رف درباره هزینههای حملونقل امسال در مرز عراق، گفت: کرایه ون از م//رز مهران تا ش//هر مقدس نجف ۷۱هزار دینار اس//ت که به پول ما حدود ۰۲۲ هزار تومان میش//ود؛ البته ممکن است در مرز دینار به نرخ بیشتری عرضه ش//ود، به همین دلیل توصیه میکنی//م زائران بهویژه افرادی که قصد زیارت س//امرا و کاظمین را دارند، در ایران ارز مورد نیاز خود یعنی دینار را تهیه کنند.

فداکار با بیان اینکه کرایه سواری چهارنفره برای هر نفر ۵۲ هزار دینار اس//ت که از مرز مهران تا کربال نیز همین میزان کرایه تعیین شده، افزود: از شهر نجف تا کربال که بیشتر، پیاده مشرف میشوند، کرایه اتوبوس و ون ۳ ه//زار و ۰۰۵ دینار و س//واری چهارنفره، برای هر نفر ۶ هزار دینار اس//ت. وی با اشاره به هزینههای حملونقل از نجف به کاظمین، خاطرنشان کرد: کرایه نج//ف تا کاظمی//ن با ون و اتوبوس ۹ ه//زار دینار و با س//واری چهارنفره برای هر نفر ۴۱ هزار دینار اس//ت. همچنین از کربال تا کاظمین با اتوبوسهای حرم امام حس//ین (ع) رفت و برگش//ت به همراه زیارت طفالن مس//لم ۷ هزار دینار و با س//واری چهارنفره فقط رفت ۰۱ هزار دینار است.

رئیس س//تاد بازسازی عتبات نجف اش//رف با بیان اینک//ه عراقیها کرایهها را افزایش ندادهاند بلکه ارزش پولی ملی ما کاهش یافته، افزود: کرایه کربال به سامرا با اتوبوسهای حرم امام حس//ین (ع) رفت و برگش//ت همراه با زیارت کاظمین و طفالن مسلم ۲۱ هزار دینار و از کاظمین به سامرا با سواری چهارنفره برای هر نفر ۰۱ هزار دینار اس//ت. همچنین کرایه کربال به مدائن، مرقد سلمان فارس//ی با اتوبوسهای حرم امام حسین (ع) رفت و برگش//ت ۸ هزار دینار تخمین زده ش//ده است.

وی با اشاره به هزینههای بازگشت به مرز مهران نیز گفت: از ش//هر کربال تا مهران با اتوبوسهای حرم امام حس//ین (ع) ۵۱ هزار دینار است که باتوجه به افزایش نرخ دالر و دینار عراقی در برابر ریال به ازای هر ۰۰۰۱ دین//ار ح//دود ۳۱ هزار تومان میش//ود. بن//ا به اعالم مسئوالن تاکنون بیش از یک میلیون و ۰۰۸ هزار نفر ب//رای حضور در آیین اربعی//ن ثبتنام کردهاند و برای بی//ش از یک میلیون و ۰۸۷ هزار نفر ویزا صادر ش//ده اس//ت. ویزای زائران اربعین تا پایان وقت روز گذشته، ۶ آبان صادر میشد.

با افزایش بار بازگشت زائران، با هدف تسهیل ترددها، محور مهران به ایالم و جاده ایالم به ملکشاهیمهران در روزهای آینده یکطرفه خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.