مشکالت حملونقلی عراق در ایام اربعین

SMTnewspaper - - حم‌لونقل -

حملونقل زائران بهویژه در مس//یر برگش//ت، همچن//ان یکی از مش//کالت حلنش//دنی آیین عظیم و باش//کوه اربعین حسینی در عراق است ک//ه زائران خس//ته را بعد از پای//ان آیین، دچار س//رگردانی و ناراحتی از ش//یوه مدیریت دولت ع//راق میکند. به گزارش ایرنا، باوجود گذش//ت ۵۱ س//ال از آغاز برگزاری آیین اربعین حسینی در عراق و اضافه شدن ساالنه جمعیت در داخل و خارج عراق به این آیین، هنوز دولت این کشور نتوانس//ته راه چارهای برای این معضل پیدا کند. زائ//ران عراقی میگویند مس//ئوالن دولتی همه کوتاهیه//ا و ناتوانیهای خ//ود در برنامهریزی و مدیریت بازگش//ت زائ//ران را با موضوع امنیت و تدابی//ر امنیت//ی توجیه میکنند. بازگش//ت از زیارت اربعین بهدلیل نبود نقش//ه راه مشخصی ب//رای پایانهه//ا و ایس//تگاههای توق//ف خودرو، راههای مس//دود ش//ده و جایگزین آن و ش//یوه خدماترس//انی در بخش حملونق//ل به زائران، به معضلی تبدیل ش//ده است. مهمترین موضوع در بازگش//ت میلیونی زائ//ران اربعین از کربال به سایر ش//هرهای عراق این است که زائر نمیداند چق//در و تا کج//ا باید پیاده ب//رود و کجا و برای چه مقصدی میتواند خودرو سوار شود. بهگفته برخ//ی دس//تاندرکاران، رینگه//ای امنیت//ی بهگونهای تعریف ش//دهاند که ورود و خروج همه خودروها را حتی تا ش//عاع ۰۳ کیلومتری بغداد ممنوع کرده و بخش خصوصی و حتی رانندگان داوطلب خدماترس//انی به زائران امکان فعالیت ندارند و جایگزنی هم برای آن پیشبینی نش//ده اس//ت. نب//ود پایانههای ثابت و تعریف ش//ده در داخل و اطراف کربال که زائران را به شهرهایشان انتقال دهد و پیادهرویهای چند ۰۱ کیلومتری در مسیر بازگشت و س//ودجوییهایی که برخی درقال//ب حملونقله//ای خصوص//ی از این امر میکنند، هرس//ال طعم شیرین زیارت اربعین را به کام صدها هزار زائر از کش//ورهای مختلف در ع//راق تلخ میکند. نبود زیرس//اختهای الزم از جمله راههای مواصالتی و خودروهای مناس//ب برای جابهجایی زائران از جمله مس//ائلی اس//ت که هر س//ال باعث اعتراض زائران در مسیرهای برگشت میش//ود. زائران در مس//یر بازگشت تا رسیدن به خودروهای عمومی باید ۰۳ کیلومتر یا بیش//تر را با وس//یلههای متعدد و مختلف که برخ//ی هم از اس//تاندارد و ایمنی الزم برخوردار نیس//تند پیمایند. در برخی م//وارد، زائر اربعین دستکم باید ۵ وس//یله نقلیه نامناسب را برای طی کردن مس//افت ۰۰۱ کیلومتری میان کربال تا بغداد س//وار و پیاده ش//ود و چند ۰۱ کیلومتر راه را نیز پیاده طی کند تا ش//اید به خودروهای حملونقل عمومی و کرایه دسترسی یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.