حاشیههای جلسه رای اعتماد

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

جلس//ه صحن علنی شنبه گذش//ته مجلس شورای اسالمی با حضور ۱۰۲ تن از نمایندگان برای رسیدگی به بررسی صالحیت و رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیسجمهوری تشکیل شد که با حاشیههای مختلفی همراه بود.

به گزارش ایلنا با آغاز جلس//ه شنبه گذشته مجلس شورای اسالمی، حسن روحانی برای شرکت در جلسه بررس//ی صالحیت و رای اعتماد وزیران پیش//نهادی خود در صحن علنی مجلس ش//ورای اس//المی حاضر ش//د. علی مطهری، نایبرئیس دوم مجلس ش//ورای اس//المی و تع//داد دیگ//ری از نماین//دگان خانه ملت رئیسجمه//وری را در ای//ن حضور همراه//ی کردند. مس//عود پزش//کیان، نایبرئی//س اول مجل//س نی//ز پ//س از ورود رئیسجمه//وری، به اس//تقبال روحانی رفت.

اس//حاق جهانگی//ری مع//اون اول رئیسجمهوری نخس//تین ف//ردی از دولت ب//ود که برای ش//رکت در جلسه بررسی صالحیت و رای اعتماد وزیران پیشنهاد دولت در صحن علنی مجلس ش//ورای اسالمی حاضر شد.

در جری//ان بررس//ی صالحیت وزیران پیش//نهادی رئیسجمه//وری، نماین//دگان دور صندل//ی محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور و حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهوری جمع شدند و با آنها به گفتوگ//و پرداختند، وی در بعضی از موارد برگههایی که نمایندگان به وی میدادند را امضا میکرد.

در جریان س//خنرانی روحانی هنگامیکه وی درباره افزای//ش آم//ار اش//تغال در دولتش س//خن میگفت تعدادی از نمایندگان فریاد دو دو به سر دادند اما علی الریجانی که ریاس//ت جلسه را بهعهده داشت، خطاب به نمایندگان گفت: آقایان اجازه بفرمایید که ایش//ان سخنانشان را تمام کنند.

در ادامه هنگامیکه روحانی آمار ش//اغالن را میداد و گفت ک//ه برای حدود ۰۲ میلیون نفر ش//غل ایجاد ش//ده اس//ت و من این عدد را گردتر کردم، برخی از نمایندگان احس//نت گفتن//د و برخ//ی از نمایندگان گفتند گردترش کن.

پس از پایان س//خنرانی روحانی، ن//ادر قاضیپور و حسینعلی حاجیدلیگانی با در دست گرفتن آییننامه فریاد اخطار، اخطار سر دادند و از الریجانی که ریاست مجلس را به عهده داش//ت خواس//تند که اجازه دهد صحبت کند. ولی الریجانی اجازه طرح اخطار را نداد و از موافقان و مخالفان خواست خود را برای سخنرانی آماده کنند.

روحان//ی پس از پایان س//خنرانی خود ب//ر یکی از صندلیهای مهمانان مجلس نشس//ت و نمایندگان به دور وی حلقه زده و با او به گفتوگو پرداختند.

همینط//ور در این جلس//ه نماین//دگان دور محمد ش//ریعتمداری حلق//هزده و ب//ا وی خوشوب//ش کردند.

نمایندگان فراکسیون امید نیز دور محمدرضا عارف حلقه زدند و با وی صحبت کردند. سید فرید موسوی، بهرام پارس//ایی و غالمرضا حیدری هر یک بهنوبت با رئیس فراکس//یون به صحبت پرداختند. بر اساس این گزارش نمایندگان دور جهانگیری نیز حلقه زدند و با وی صحبت کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.