تصویب مکانیسم جلوگیری از قاچاق سوخت تا ۲ هفته آینده

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

عض//و کمیس//یون ان//رژی مجلس ش//ورای اس//المی گفت: کمیسیون برای اینکه از نظر دیگر کارشناسان درباره جلوگیری از قاچاق سوخت استفاده کند، کار را به کارگروهی ارجاع داد. تا ۲ هفته آینده سناریویی که بتواند سیاستهای کمیسیون را تکمیل کند برای تصویب به مجمع کمیسیون میآید.

عل//ی بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانس//ار در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خانه ملت، درباره پیشنهادهای کمیس//یون انرژی ب//رای جلوگیری از قاچاق س//وخت گفت: سیاس//تهایی که اعضای کمیس//یون انرژی مجل//س باید در اختی//ار مرکز پژوهشه//ای مجلس و انجمن نف//ت ایران قرار میدادند این اس//ت که هرگونه طرحی ارائه کند که منج//ر به افزای//ش نرخ تورم نش//ده و به دهکهای پایین جامعه آسیب وارد نکند.

وی ادامه داد: با اجرای درست طرح، زنجیره کاملی را از ابت//دا تا انته//ا کنترل میکنیم ک//ه اگر قاچاق س//وخت در بخش//ی از انبارها اتفاق بیفتد، ممانعت کند و الزمه این کار این است که طرح دیسپاچینگ با س//امانه ملی س//وخت ارتباط داده شود که در این زمینه نیز استارتآپی طراحی شده است که این دو بخش را با هم مرتبط کند.

وی اظه//ار ک//رد: م//ا در کمیس//یون ان//رژی این سیاس//تها را مش//خص کردیم. مرکز پژوهشهای مجل//س و انجم//ن نف//ت چن//د س//ناریو ازجمل//ه کارت ان//رژی و کارت هوش//مند را ب//ه م//ا ارائ//ه دادند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسالمی عن//وان کرد: کمیس//یون ب//رای اینک//ه از نظر دیگر کارشناس//ان نیز اس//تفاده کند کار را به کارگروهی ارجاع داد. تا۲ هفته آینده س//ناریویی که بتواند سیاس//تهای کمیسیون را تکمی//ل کند برای تصوی//ب به مجمع کمیس//یون میآید. درحالیک//ه هنوز تصمیمی بر افزایش نرخ س//وخت، دونرخی شدن و احیای سامانه سوخت گرفته نشده است.

بختی//ار اظهار کرد: هنوز تصمیمی بر افزایش نرخ س//وخت، دو نرخی ش//دن و احیای س//امانه گرفته نش//ده است. اگر دو نرخی ش//دن منجر به افزایش تورم ش//ود ما با دو نرخی شدن مخالفت میکنیم.

عضو کمیس//یون انرژی مجلس ش//ورای اسالمی تاکید کرد: سامانه هوش//مند سوخت را در اختیار داریم و چنانچه بتوانیم این سامانه را با طرح دیسپاچنگ مرتبط کنیم از قاچاق بخش زیادی از سوخت که هدف ما است، جلوگیری میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.