تشریفات اداری و کمتوجهی به بخش خصوصی دو عامل توسعهنیافتگی پتروپاالیشگاهها

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

عضو کمیس//یون انرژی مجلس ش//ورای اس//المی معتقد است تشریفات دستوپاگیر اداری و کمتوجهی به ظرفیتهای بخش خصوصی باعث ش//ده در زمینه پتروپاالیش//گاهها به توس//عه موردانتظار دس//ت پیدا نکنیم. علی گلم//رادی نماینده مردم بندر ماهش//هر، امیدی//ه و هندیجان در مجلس ش//ورای اس//المی در گفتوگ//و با خانه ملت گف//ت: باوجود اینک//ه بیش از ۰۰۱ س//ال از عمر صنعت نفت میگ//ذرد اما همچنان از برنامهه//ای توس//عه در این صنعت عقب هس//تیم و به دالیل متعدد موفق نش//دهایم ش//عارها و برنامههای راهبردی خود را اجرایی کنیم. وی با اشاره به تالشهای وزارت نفت در توسعه این صنعت تصریح کرد: در توسعه پاالیشگاهها و پتروشیمیها باید جلوتر از وضع موجود بودیم و با توان مضاعفی حرکت میکردیم ولی ش//اهد این هس//تیم ک//ه وضع موج//ود حت//ی رضایتمندی مسئوالن ذیربط را هم فراهم نکرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت بهرهمندی از یک رویکرد و برنامهریزی متفاوت و حرکت در جهت آن افزود: اگر قرار بود با گروه فعلی موفقیتی ش//کل بگیرد، تابهحال توس//عه و موفقیت بیش از این ش//کل گرفته ب//ود. بنابراین برای خروج از وض//ع موجود باید به گونه دیگری عمل کنیم و در این میان نقش کمیسیون انرژی بیبدیل است. مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خود میتواند دولت را وادار کند در مسیر درست قرار بگیرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به جایگاه قانونگذاری و نظارتی مجلس خاطرنش//ان کرد: مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خود میتواند دولت را وادار کند در مس//یر درس//ت قرار بگیرد و ما بر اساس برنامه مدون و زمانبندیشده در نقطهای شاهد رفع این دغدغهها باشیم. گلمرادی با بیان اینکه توسعه پتروپاالیش//گاهها بهصورت جدی در کمیسیون انرژی مطرح ش//ده، افزود: توسعه پتروپاالیشگاهها موضوعی اس//ت که حداقل در چند جلس//ه در کمیسیون انرژی با جدیت موردتاکید قرار گرفته و مش//خص است که ما در این بخش دچار کمبودها و موانعی هستیم. نماینده م//ردم بندر ماهش//هر، امیدیه و هندیج//ان در مجلس ش//ورای اس//المی، در ادامه به موانع موجود بر س//ر راه توسعه پتروپاالیشگاهها اش//اره کرد و گفت: تشریفات دستوپاگیر اداری و کمتوجهی به ظرفیتهای بخش خصوص//ی و بیاعتمادیهایی ک//ه در این حوزه وجود دارد، باعث ش//ده در زمینه پتروپاالیشگاهها به توسعه موردانتظار دست پیدا نکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.