نرخ مسکن بهزودی کاهش مییابد

SMTnewspaper - - مجلس در رسانه -

عضو کمیس//یون عمران مجلس گفت: پیشنهاد من به مردم و خریداران این اس//ت که برای خرید مس//کن عجل//ه نکنند زیرا پیشبینیها بر کاهش نرخ مس//کن داللت دارد.

مجی//د کیانپور نماینده م//ردم درود و ازنا در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خانه ملت، درباره شرایط بازار مسکن و پیشبینیها برای افزایش نرخ این حوزه گفت: به نظر من بازار مسکن در آیندهای نزدیک آرامش و ثبات را تجربه خواهد کرد که این مسئله نشأت گرفته از کاهش تالطمهای بازار ارز در کشور است زیرا میزان کاهش یا افزای//ش ارز تاثیر مس//تقیمی در نرخ نهایی مسکن دارد.

وی ادام//ه داد: در ای//ن می//ان کس//بوکار دالالن و واس//طهها در این ب//ازار بهزودی از بی//ن خواهد رفت، در ش//رایط کنونی دالالن تمام تمرکز خود را بر تعیین نرخهای کاذب برای مسکن گذاشتهاند. کیانپور گفت: ش//رایط واقعی و حقیقی بازار مسکن، وضعیت کنونی نیس//ت زیرا ب//ه دالیل مختل//ف ازجمل//ه داللبازی و تاثیر افزایش ن//رخ ارز، این بازار دچار بیثباتی و تالطم چشمگیر شده است.

ای//ن نماین//ده م//ردم در مجلس دهم اف//زود: امروز حوزه مس//کن درگیر رکود تورمی اس//ت، البته در یک س//ال اخیر ب//ا افزایش چش//مگیر نرخ مس//کن، رکود تورمی در این بازار نیز تش//دید ش//ده که این مس//ئله بهتدری//ج ب//ر کاهش نرخ مس//کن تاثیرگ//ذار خواهد بود. وی گفت: بر اس//اس آمارها، نرخ مس//کن نس//بت به س//ال گذش//ته حدود ۰۸ درصد افزایش یافته است که این مس//ئله موجب میش//ود خریداران توان خرید مسکن را نداشته باشند.

کیانپور تصریح کرد: پیشنهاد من به مردم و خریداران این اس//ت ک//ه برای خرید مس//کن عجل//ه نکنند زیرا پیشبینیها بر کاهش نرخ مس//کن داللت دارد، البته این مس//ئله نیز قابلتوجه است که تعدیل شدن عرضه و تقاضا در بازار مسکن به کاهش نرخها کمک میکند. وی گفت: یکی از نکتههای مهم س//اماندهی نقدینگی س//رگردان در کش//ور اس//ت، امروز نقدینگی بهعنوان یک س//م مهلک برای اقتصاد کش//ور شناخته میشود، ازاینرو اگر دولت بتواند نقدینگی را به درس//تی کنترل و به س//مت تولید مسکن هدایت کند، آنوقت میتوان به بهبود شرایط مس//کن امید داشت. عضو کمیسیون عم//ران مجلس ادامه داد: بزرگترین و مهمترین هنر و برنامه دولتمردان باید هدایت نقدینگی به سمت تولید باشد زیرا با تحقق این موضوع، اقتصاد کشور رو به بهبود و ارتقا خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.