رمز‌بهره‌وری‌برای‌سودآوری‌بانک‌ها

مدیر‹امور‹مالی‹بانک‹مسکن‹تشریح‹کرد

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

مدی//ر ام//ور مالی بانک مس//کن با تاکید ب//ر اینکه بهرهوری در س//ازمان باید ه//م کارآمد و هم اثربخش باش//د، به//رهوری را عامل تضمینکنن//ده حیات یک س//ازمان معرفی کرد. به گزارش پای//گاه خبری بانک مسکن-هیبنا، صابر عس//کرپور، مدیر امور مالی بانک مس//کن در دومین همایش مدیران بانک مس//کن در سال ۷9 با عنوان بهرهوری تولد دوباره ثروت سخنرانی خود را با عنوان تاثیر بهرهوری بر سودآوری بانک ارائه کرد.

وی ب//ا بیان این موضوع که بانک مس//کن به عنوان یک س//ازمان انتفاعی و یک بانک تخصصی توسعهای نیازمن//د اس//ت از منظر بهرهوری در تم//ام حوزههای عملکردی خود، روند مناس//بی را طی کند، گفت: اگر جایگاه و نق//ش بهرهوری در کس//ب موفقیت و ادامه س//ازمانها مورد بررس//ی قرار دهیم، در مییابیم که رعایت اس//تانداردها و مرتبط با ح//وزه بهرهوری برای تمامی س//ازمانها الزام//ی بوده و در واق//ع بهرهوری، ی//ک عامل تضمینکننده حیات آن به ش//مار میرود. وی اف//زود: اگر بخواهیم یک مص//داق عملی در حوزه به//رهوری را نام ببریم، میتوان به ش//رکتهای ژاپنی اش//اره کرد؛ درحالحاضر در ژاپن 20 هزار کسبوکار موف//ق و در ح//ال فعالیت هس//تند ک//ه در همه این شرکتها، ردپای بهرهوری مشاهده میشود.

عس//کرپور با مقایس//ه عملکرد بانک در س//الهای گذش//ته بر اس//اس اطالعات صورتهای مالی توضیح داد: می//زان افزایش 25 درصدی مانده س//پردهها در پایان س//ال 69۳۱ نسبت به س//ال 59۳۱ با توجه به کنترل و بهبود هزینه س//ود پرداختی به س//پردهها و قیمت تمامش//ده منابع، از مصادیق بهرهوری در سال گذش//ته اس//ت. مدیر امور مالی بانک مس//کن تاکید کرد: افزایش ن//رخ موثر بازدهی مصارف ضمن کنترل و بهبود بهای تمامشده منابع، از مصادیق بهرهوری در این حوزهها در سال 69۳۱ است.

ای//ن مدیر بانک مس//کن با بررس//ی ش//اخصهای مقایس//های درباره نس//بت سرانه س//پرده و تسهیالت توضیح داد: افزای.ش س//رانه سپردهها به تعداد شعب و کارکنان در س//ال 69۳۱ نسبت به سال 59۳۱ ضمن بهبود س//رانه تس//هیالت، منجر به بهبود سرانه درآمد و س//ود خالص به تعداد کارکنان و ش//عب شده است که این موضوع عملکرد مناس//ب مجموعه کارکنان و ش//عب و بهرهوری مناسب این بخش را نشان میدهد. بخش دیگر صبحتهای عس//کرپور در زمینه بررسی عوامل موثر بر بهرهوری با رویکرد افزایش س//ودآوری ب//ود. او محورهای به//رهوری در بانک با رویکرد بهبود س//ودآوری را کنترل هزینهها، بهب//ود درآمد و ارتقای س//طح فعالیتها معرف//ی کرد که این ش//اخصها به افزایش سودآوری منجر میشود.

عسکرپور با بیان این موضوع که بهبود در سوددهی ش//اخص خوبی برای س//نجش عملکرد بانک اس//ت، توضیح داد: افزایش سودآوری منجر به رضایت بیشتر سهامداران، مدیران، مشتریان همچنین ارائه خدمات بهت//ر و فن//اوری باالتر میش//ود. به منظ//ور افزایش س//ودآوری، ضمن برنامهریزی و ت//الش برای افزایش درآمده//ا، کنترل هزینهها نی//ز دارای اهمیت فراوانی اس//ت و در کنار این دو مقوله افزایش سطح فعالیتها از طریق بهبود سرانه سپردهها و تسهیالت اعطایی نیز الزم است مورد توجه واقع شود.

عس//کرپور در بحث بهبود بهرهوری از طریق کنترل هزینهها، کل هزینهها را به دو بخش هزینههای بهرهای و هزینههای غیربهرهبرداری تقسیمبندی کرد و گفت: میتوان از طریق تغییر مناس//ب در سبد سپردهها ی بان//ک و تمرکز بیش//تر بر جذب مناب//ع ارزانقیمتتر (قرضالحس//نه، جاری )...و تا حدی نسبت به کاهش هزینههای بهرهای و نرخ تمامش//ده منابع بانک اقدام کرد.

او در بح//ث کاهش هزینههای غیربه//رهای نیز به ۳ بخ//ش اداری عمومی، خالص کارم//زد پرداختی و مطالبات مش//کوکالوصول اش//اره کرد که در صورت انج//ام برنامهری//زی، میت//وان ت//ا حد قاب//ل توجهی هزینهه//ای این بخ//ش را کاه//ش داد و این موضوع باعث کاهش هزینههای غیربهرهای میشود. مدیر امور مالی بانک مس//کن با بیان این موضوع که اثربخشی و کارآیی دو بعد مهم عملکرد سازمان هستند، گفت: در اینباره بهرهوری زمانی در سازمان محقق میشود که فعالیتها هم کارآمد و هم اثربخش باش//ند. به عبارت دیگ//ر، ضمن اس//تفاده بهینه از مناب//ع، تحقق اهداف تعیینش//ده در س//ازمان نیز محقق ش//ود. وی با ارائه پیش//نهادهایی درباره بهبود به//رهوری در بانک، ابراز امیدواری کرد که با تالش همکاران زمینه برای بهبود این شاخص در بانک مسکن فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.