گسترش‹خدمات‹سامانه‹بانکداری‹مجازی‹بانک‹‹پاسارگاد

SMTnewspaper - - بانک و بیمه -

با گس//ترش ارائ//ه خدمات در س//امانه بانک//داری مجازی بانک پاس//ارگاد، مش//تریان میتوانند امور بانک//ی خود را در کوتاهترین زمان و با امنیت بس//یار باال انجام دهند. به گزارش روابطعمومی بانک پاس//ارگاد، در این سامانه خدمات سپرده، کارت، کارت اعتباری، تس//هیالت، چک و خدمات ارزی قابل ارائه است.

بر این اساس، مشتریان میتوانند در بخش کارت خدمات متنوعی مانند درخواست صدور کارت نقدی و کارت المثنی، انتق//ال وجه کارتبهکارت(حس//اب اصلی و حس//اب فرعی)، انتق//ال وجه مس//تمر کارتبهکارت(انتقال وج//ه زماندار به تاری//خ آینده)، انتقال وجه کارتبهکارت گروهی(از یک کارت به چندین کارت)، پرداخت قبض از سپرده و کارت، پرداخت قبض همراه اول با اس//تفاده از شماره تلفن، درخواست خرید کارت هدیه، تغییر س//پرده اصلی کارت، درخواس//ت افزودن/ حذف حس//اب فرعی به از کارت، تعیین سقف برداشت کارت از پایان//ه خودپ//رداز، تعیین س//قف خری//د کاال و خدمات از پایانههای مختلف، تعیین س//قف انتقال از کارت از پایانههای مختلف، مسدود کردن کارت، امکان خرید شارژ اپراتور تلفن همراه، امکان دریافت موجودی کارتهای پاس//ارگاد و امکان پرداخت قبض همراه اول مستمر در منوی خدمات قبض ارائه میشوند. همچنین در بخش کارت اعتباری خدماتی همچون مش//اهده جزئیات پرونده کارت اعتب//اری، نمایش دورههای صورتحس//اب کارت اعتباری، بازپرداخت آنی کارت اعتباری و گزارش پرداخت بدهی کارت اعتباری قابل دریافت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.