چین چگونه سرمایهداری شد

SMTnewspaper - - اقتصاد و توسعه -

«چین چگونه س//رمایهداری ش//د» نوش//ته «رونالدکوز» و «نینگ وانگ» اس//ت و به این موض//وع میپردازد که چگونه کش//ور چی//ن در ۳ ده//ه اصالح//ات اقتصادی از کش//وری سوسیالیس//تی با فقر گس//ترده تبدیل به کشوری صنعتی با اقتصادی مبتنی بر بازار ش//د. ای//ن کتاب از آنجا که تحوالت اقتصادی و سیاس//ی چی//ن را از ده//ه ۰۴۹۱ ( دهه ۰۲۳۱ خورش//یدی) و از زمان به قدرت رس//یدن حزب کمونیس//ت رص//د ک//رده و اتفاقه//ا و رویدادهای ای//ن دوره را با دیدی تاریخی در چارچوبی تئوریک موردبررس//ی و تجزیه و تحلیل قرار داده، حاوی نکتهها و تجربههای ارزندهای است و نگرشی روشن به خواننده میدهد.

عجیبترین جنبه اصالحات اقتصادی چین شاید این باشد که حزب کمونیس//ت چی//ن در ۳ دهه اصالح//ات نهتنها به حی//ات خود ادامه داد، بلکه به موفقیت و ش//کوفایی دس//ت یافت. این مس//ئله به روشنی نش//اندهنده انعطاف سازمانی و وفقپذی//ری حزب بعد از ناکام ماندن تجربه سوسیالیس//م بود، نه شکستناپذیری و برتری مبنایی متصور سوسیالیسم. اما ش//گفتآور اینکه اصالحاتی که قصد حفظ سوسیالیس//م را داش//ت، به صورت غیر برنامهریزی شده چین را تبدیل به اقتصاد بازار کرد.

اس//ب ت//روای ای//ن داس//تان حیرتانگی//ز، اص//ل چینی «اس//تخراج حقیقت از واقعیت» بود که دنگ ش//یائوپنگ به اش//تباه آن را عصاره و جوهره مارکسیسم خواند. وقتی چین به آزمایش//گاه عظیم اقتصادی تبدیل ش//د، نیروهای رقابتی توانستند جادوی خود را انجام دهند.

کش//ف درخش//ان رونال//د ک//وز در کتاب «چی//ن چگونه س//رمایهداری شد» این اس//ت که برخالف باور رایج، رهبران چی//ن تمایلی به انجام اصالحات نداش//تند بلک//ه ناکارآمدی اقتصاد دولتی، چن//ان عرصه را بر آنان تنگ کرد که چارهای جز انتخاب این راه نداشتند.

یکی از چارچوبهای نظری و الگوهای قدرتمند در توضیح تحوالت اجتماعی بدون تردید اندیش//ه نهادگرایی است که با تاکید بر س//اخت اجتماعی و نه//ادی که اقتصاد در چارچوب آن عم//ل میکند و ب//ا بهرهگیری از منطق اقتصاد سیاس//ی صورتبندی روشن و قابل درکی را از تحوالت اجتماعی ارائه میدهد.

ویژگی برجسته این کتاب نیز بررسی فرآیند تحول اقتصاد چین از منظر اندیش//ه نهادگرایی است. ویژگی بارز این کتاب نگارنده آن اس//ت که از بزرگترین اقتصاددانان و اندیشمندان تاثیرگ//ذار عصر حاضر و برنده جایزه نوب//ل اقتصاد و یکی از نظریهپردازان اندیشه نهادگرایی است.

آنچه در این کتاب به عنوان ریش//ه و منشأ اصلی اصالحات اقتصادی چی//ن موردتاکید قرار میگیرد بازیگران و نیروهای حاش//یهای و درواقع به حاشیه رانده ش//ده بوده که جلوتر از اقدام//ات اصالحی دولتی اقتصاد ب//ازار و انگیزه و کارآفرینی خصوص//ی را بازمیگرداند و س//رمایهداری با مش//خصههای چینی را رقم میزند.

نیروهایی که زمانی آفت اقتصاد سوسیالیس//تی چین تلقی میش//دند، اکنون پایه و اس//اس اقتصاد چین را ش//کل داده است.

این موضوع نیز بس//یار بااهمیت اس//ت که ب//ا وجود اینکه اقتصاد چین رش//د و توس//عه ش//گفتانگیزی را در سالهای اخیر به خود دیده است اما این رشد و ترقی با یک محدودیت جدی روبهرو اس//ت ک//ه آن نبود بازاری آزاد ب//رای ایدهها و اندیشهها است که موجب ضعف در تولید نوآورانه و باکیفیت و ناتوانی در ایجاد صنایع و کاالهای جدید شده است.

از آنج//ا که پیشبینیها حاک//ی از تبدیل اقتصاد چین به بزرگترین اقتصاد جهان اس//ت و چنانچه کتاب تاکید میکند منجر به نمونهای بیس//ابقه در تاریخ مدرن بش//ر خواهد شد که بزرگترین اقتصاد جهان مولدترین اقتصاد نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.