روسیه در دور زدن تحریمهای نفتی به ایران کمک میکند؟

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

درحالیک//ه کمت//ر از ی//ک هفت//ه ب//ه آغاز تحریمهای نفتی امری//کا علیه ایران باقی مانده اس//ت، مقامات امریکایی نگران هستند که مبادا روس//یه بخواهد با خرید نفت ایران و فروش آن به مش//تریان خود، تحریمهای یکجانبه امریکا را نقش بر آب کند.

دیپلماتهای ارشد امریکایی در ماههای اخیر با س//فر به کش//ورهای مختلف ت//الش کردهاند مقامات این کش//ورها را برای قطع صادرات نفت از ای//ران در موعد تعیین ش//ده متقاعد کنند اما ایران نیز دست روی دست نگذاشته و همواره به دنب//ال یافتن راهه//ای جایگزین بهمنظور تداوم صادرات نفت خود بوده است.

ی//ک مقام بلندپایه دول//ت امریکا بهتازگی در مصاحبه با فایننشال تایمز، درباره احتمال کمک کردن روسیه به ایران برای دور زدن تحریمهای نفتی امریکا اظهار کرده است: ممکن است ایران در ت//الش ب//رای دور زدن تحریمها، ایده فروش نف//ت در بازاره//ای جهانی از طریق روس//یه را مدنظر داش//ته باشد اما من از روسیه میخواهم که چنین طرحی را حتی بررسی هم نکند. به نفع روس//یه خواهد بود که هیچ اقدامی برای تسهیل دور زدن تحریمهای امریکا ازس//وی ایران انجام ندهد. این هش//دار در حالی مطرح میش//ود که جان بولتون، مش//اور امنیت ملی امریکا، خود را برای س//فر به مس//کو و دیدار با مقامات روس//ی آماده میکند.

به گزارش ایرنا، در س//مت مقابل، بیژن نامدار زنگن//ه وزیر نفت ایران ۲ هفته پیش برای دیدار با همتای روسی خود به مسکو سفر کرد. در دیدار زنگنه و الکساندر نواک، دو طرف ضمن تاکید بر ت//داوم همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی، از تالش دولتهای متبوعشان برای ایجاد ثبات در بازار جهانی نفت از طریق افزایش س//طح تولید خود سخن گفتند.

مقامات امریکایی که در ماههای اخیر دائم در حال س//فر بودهاند تا مشتریان اصلی نفت ایران ازجمله هند، ژاپن و کره جنوبی را به قطع واردات نفت از این کش//ور ترغی//ب کنند، به این راحتی عقبنشینی نخواهند کرد.

اگرچه در هفتههای اخی//ر مقامات امریکایی در محاف//ل عمومی اع//الم کردهاند که حاضرند برای کش//ورهایی که واردات نف//ت از ایران را تا ح//د زیادی کاهش دادهان//د، معافیتهایی قائل ش//وند. بدین ترتیب ایران میتواند بدون نیاز به دور زدن تحریمه//ا، صادرات نفت خود به برخی کشورها را ادامه دهد.

از س//وی دیگر امری//کا تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند عربس//تان و روسیه را تشویق میکند تا با افزایش ص//ادرات نفت خود هرگونه کمبود عرض//ه در بازار نف//ت را جبران کنن//د تا خیال واردکنن//دگان این محص//ول از بابت جایگزینی نفت ایران راحت باشد و ثبات بر بازار حاکم شود.

روس//یه در ۵ ماه گذشته صادرات نفت خود را به ۰۰4 هزار بشکه در روز افزایش داده است اما انتظ//ار میرود پس از ضرباالجل 4 نوامبر (3۱ آبان) این رقم حتی بیشتر شود. والدیمیر پوتین اعالم کرده اس//ت که روس//یه در ماههای آینده ۰۰۲ تا ۰۰3 هزار بشکه در روز به صادرات نفت خ//ود خواهد افزود؛ رقمی ک//ه تحلیلگران آن را امکانپذیر میدانند.

پرسش//ی ک//ه در برخی از محاف//ل اقتصادی مطرحی میش//ود این است که افزایش صادرات نفت روسیه از محل نفت خریداری شده از ایران خواه//د بود؟ تحلیلگ//ران و معاملهگ//ران نفت میگویند انتقال محمولههای نفتی بزرگ از ایران را بهسادگی میتوان رهگیری کرد. ازآنجاکه هیچ خط لولهای بین دو کش//ور وجود ندارد، هرگونه نقلوانتق//ال نف//ت بی//ن آنها بهاحتم//ال زیاد با اس//تفاده از نفتکشه//ا-از طریق دریای خزرانجام خواهد ش//د که رهگی//ری این نفتکشها به کم//ک تصویرها و س//یگنالهای ماهوارهای کار چندان دشواری نیس//ت. شرکتهای نفتی دولتی و خصوصی روس//یه دوست ندارند خود را در مع//رض تحریمهای امریکا قرار دهند؛ بهویژه ش//رکت روسنفت که حدود ۰۲ درصد از سهام آن در اختیار شرکت بریتیش پترولیوم است.

ی//ک س//ناریوی احتمال//ی دیگر این اس//ت که روس//یه نف//ت خریداری ش//ده از ایران را در پاالیش//گاههای خود مصرف کند و معادل آن بر ص//ادرات نفتی خود میافزای//د. برنامه «نفت در براب//ر کاال» ک//ه مذاکرات مربوط ب//ه آن در دور قبلی تحریمها بین ایران و روسیه انجام شده بود را میتوان با همین سناریو در یک راستا دانست. درحالیکه رس//انههای دولتی در ایران و روسیه اعالم کردهاند در بهار سال آینده هماهنگیهای الزم برای اجرای این برنامه انجام ش//ده اس//ت، برخی رسانههای غربی درباره این مسئله تردید دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.