۵۱ بانک چین و فیلیپین دالر را حذف میکنند

SMTnewspaper - - ‌اقتصاد‌بی‌نالملل -

بر اس//اس توافق بانکهای مرک//زی فیلیپین و چین، حدود ۵۱ بانک دو کش//ور شبکه مبادالت ارزی مستقیم ب//ر پایه رنمینبی ( ارز چی//ن) و پزو (ارز فیلیپین) ایجاد میکنند که در راس//تای مقابله ب//ا جنگ تجاری امریکا و حذف دالر از معامالت دوجانبه، ارزیابی شده است.

بان//ک مرک//زی فیلیپی//ن با انتش//ار بیانی//های اعالم ک//رد بهمنظور گس//ترش روابط تجاری پک//ن و مانیل، دو ط//رف درصدد هس//تند ب//ا ایجاد یک ش//بکه بانکی مشترک، پولهای رایج دو کشور در این شبکه بهراحتی قابلمبادله باش//د. ارز رس//می در چین رنمینبی است و یوآن یکای جدید ش//مارش ارز کشور چین یعنی همان رنمینبی اس//ت و رنمینبی در لغ//ت به معنای پول رایج مردم اس//ت. برخی کارشناس//ان اقتصاد منطقهای، این اقدام را گامی در جهت مقابله با جنگ تجاری امریکا علیه چین ارزیابی کردند. «فیل استار» رسانه دولتی فیلیپین در این زمینه گزارش داد: پس از امضای یادداشت تفاهم می//ان دو بانک مرکزی فیلیپی//ن و چین از ابتدای هفته جاری شبکه مبادالت ارزی دوجانبه را اجرایی میکنند. ب//ه گزارش ایرنا، بانک مرکزی چین و فیلیپین ۰3 اکتبر سال جاری ( 8 آبان) یادداشت تفاهمی برای اجرای این شبکه تبادل ارزی مشترک امضا میکنند. این شبکه به بانکهای محلی دو کشور اجازه میدهد بهطور مستقیم ب//ا رنمینبی چین و پزو فیلیپی//ن معامالت مالی و پولی انجام دهند. پیشازاین انجمنهای تجاری دو کش//ور در ابتدای س//ال جاری بر س//ر معامالت مستقیم با ارزهای دو کش//ور به توافق رسیده بودند. براساس گزارش بانک مرک//زی چین، درمجموع ۵۱ بانک بومی این دو کش//ور به این ش//بکه مالی مش//ترک وارد میش//وند. بانکهای مرکزی چین و فیلیپین به همراه بانک متحد آس//یایی، یونی بانک بیدی او، بانک جزایر فیلیپین، گروه بانکداری چین، گروه بانکداری ش//رق غ//رب، بانک مترو پلیتین، بانک ارتباط//ات فیلیپین، یونیون بانک فیلیپین و بانک تجارت ازجمله بانکهای مانیل و پکن هستند که در این ش//بکه مالی و پولی ق//رار گرفتهاند. «دنگ ژون» رئیس فیلیپینی بانک چین نیز در این زمینه گفت که ارز ملی چین بهخوبی میتواند در فیلیپین بهطور مس//تقیم وارد معامالت پولی و مالی شود. وی این اقدام را گام مهمی در جهت گس//ترش روابط تجاری چین و فیلیپین در جهت توسعه گردش//گری، تجاری و س//رمایهگذاری مستقیم می//ان مانیل- پک//ن و واردات منابع خ//ام از چین برای کارخانههای فیلیپین ارزیابی کرد. در سال گذشته حدود یکمیلیون گردشگر چینی به فیلیپین سفر کردند که هر یک نزدیک به یک هزار و ۱4۵ دالر در این کشور هزینه کردند و پس از ایجاد این ش//بکه مش//ترک، گردشگران میتوانند بهطور مس//تقیم ارز رایج خود را در این کشور به پزو فیلیپین تبدیل کنند.

براس//اس ای//ن گزارش، بانک مرک//زی چین نیز اعالم ک//رده که بس//یاری از تاجران چینی در ش//رایط کنونی جن//گ تجاری امریکا علیه پکن بس//یار راغب هس//تند که با ارز کش//ورهای طرف تعامل تجاری فعالیت داشته باشند. بانک خلق چین برای نخستینبار در سال 84۹۱ (۷33۱ خورشیدی) پول فعلی چین، رنمینبی را با نماد اختصاری رسمی )CNY( یا )RMB( چاپ کرد. پزو ارز ملی فیلیپین بهطور بیس//ابقه در پی شدت یافتن جنگ تجاری امریکا و چین در ابتدای ماه جاری بهشدت سقوط کرد و به پایینترین سطح در 3۱سال گذشته رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.