داستانی با صدای ناصر ایرانی

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

داس//تان «درختم چتر خود را میگش//اید» ناصر ایرانی با صدای این نویسنده فقید منتشر ش//د. به گزارش ایسنا، پادکست داستانخوانی ناصر ایرانی که بهتازگی از دنیا رفته در کتابخانه کودکان و نوجوانان س//ازمان اسناد و کتابخانه مل//ی ای//ران تهیه ش//ده اس//ت. ناص//ر ایرانی نویس//نده، مترجم و نمایش//نامهنویس متولد ۶۱۳۱ در تهران بود که در پی بیماری، شامگاه 2 آبان در خانه خود از دنیا رفت. بنا بر وصیتش، پیکر ایرانی برای پژوهشهای علمی به دانشگاه تهران اهدا شد. از آثار او میتوان به این کتابها اشاره کرد: «ما را مس کنید»، «سه نمایشنامه کس//التبار»، «مردهه//ا را اگر چ//ال نکنید»، «هن//ر رمان»، «ورآباد، دهکده من»، «حفره»، «زش//تترین نمایش روی زمی//ن»، «عروج»، «زنده باد مرگ» و «فیل در خانه تاریک». او ۳ کتاب درباره انقالب نوش//ته بود که چاپ نشده اس//ت. همچنین کتاب خاطرات این نویسنده ب//ا عنوان «گرگ تنه//ا» در اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باقی مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.