خرید اثر هنری یک نوع پسانداز است

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

لیلی گلستان با بیان اینکه در ایران به دلیل ناشناخته بودن هنرهای تجسمی نزد عامه مردم هنوز راه درازی در رابطه با اقتصاد هنر درپیش داریم و در این مورد باید فرهنگسازی شود، افزود: هنوز مردم نمیدانند و عادت ندارند که میتوانند هنر تجس//می را خریداری کرده و در خانه خود داشته باشند.

به گزارش ایس//نا لیلی گلستان مدیر گالری گلستان با تاکید بر اینکه این فرهنگس//ازی نه از جانب دولت بلکه از جان//ب گالریداران انجام میش//ود، افزود: بنده در گالری گلستان از روز شروع به کار اعالم کردم که امکانات و تس//هیالتی (مثل چک مدتدار یا خرید قس//طی) را برای خرید آثار هنری قائل میش//وم و همین موضوع باعث شد مردم کم کم راغب به خرید شوند.

این گالریدار با اش//اره به اینکه چند س//الی اس//ت تهرانیها متوجه شدهاند که اثر هنری و خرید آن یک نوع پسانداز است و میتوانند اثر خریداری شده را مدتی بعد بیشتر بفروشند، گفت: وجود حراجیها هم باعث ش//ده مردم بیشتر متوجه هنرهای تجسمی شوند اما این موضوع فقط به تهران مربوط میش//ود و شهرهای دیگر بسیار دور از این قضایا هستند.

وی بیان کرد: در اکس//پوی قبلی خواهش کرده بودم که نام رئیس//ان کارخانهها را فهرست کرده و برای تمامیشان کارت دعوت ارسال کنند که این اتفاق نیفتاد و از کسی دعوت نشد؛ از این رو اکسپویی که زحمت بس//یاری برای برپایی آن کش//یده بودند و کارهای باکیفیت بسیاری در آن وجود داش//ت، با فروش کمی روبهرو شد که امید است امسال برای فروش برنامهریزی جدی شود.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت یک نمایشگاه هم مربوط به کیفیت آثار اس//ت و هم به فروش خوب آن تش//ریح کرد: برپایی اکسپو در هر جای ایران که باش//د از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ اکسپو میتواند مردم را با هنر مدرن آش//نا کند و در نتیجه چشم مردم آرام آرام با هنر آشنا میش//ود. در این رابطه اگر فرهنگسازی شود و تبلیغات درستی شود، همان مردم به خرید هم راغب خواهند شد.

گلس//تان ب//ا بیان اینکه مردم بای//د بدانند خرید اث//ر هنری یک نوع پسانداز بوده و س//ود زودبازدهی خواهد داشت، تشریح کرد: اگر مردم به عنوان یک تجارت به خرید آثار هنری بپردازند، س//ود میکنند و اگر برای دل خود و لذت بردن از آن خرید میکنند، بهترین لذت را از دیدن اثر هنری خواهند برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.