۴ سینماگر ایرانی در جشنواره موسسه فیلم امریکا

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

۳فیل//م بلند و یک فیلم کوتاه از س//اختههای س//ینماگران ایران//ی در بخشه//ای مختل//ف س//یودومین جش//نواره فیل//م موسس//ه فیل//م امری//کا(IFA) به روی پ//رده میروند. به گزارش ایس//نا، فیل//م کوت//اه «تاریکی» ب//ه کارگردانی س//عید جعفریان و تهیهکنندگی رامبد جوان در ادام//ه حضورهای موفق خود در جش//نوارههای بینالمللی این بار به بخش مس//ابقه سیودومین دوره جش//نواره فیلم «IFA»امریکا راه یافت که از جمله بزرگترین جش//نوارههای امریکا و گفته میش//ود یکی از مهمترین جشنوارههای فیلم در جه//ان به ش//مار میآید که م//ورد تایید آکادمی اس//کار نیز اس//ت. این فیلم کوتاه که نخس//تین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی فیلمهای کوت//اه جش//نواره کن تجربه ک//رد و پس از آن به جش//نواره تورنتو نیز دعوت شد، در صورت کسب جایزه بزرگ بخش مس//ابقه فیلم کوتاه جشنواره موسس//ه فیلم امریکا ج//واز حضور در رقابتهای اسکار را بهدست خواهد آورد.

س//ال گذشته فیلم کوتاه «نگاه» به کارگردانی فرنوش صمدی این جایزه را ازآن خود کرده بود. در بخش س//ینمای جهان جشنواره موسسه فیلم امری//کا، «۳ رخ» ب//ه کارگردان//ی جعفر پناهی و «خوک» س//اخته «مانی حقیق//ی» به روی پرده میروند و فیلم اس//پانیاییزبان «همه میدانند» جدیدتری//ن س//اخته اصغر فره//ادی نیز مهمان بخ//ش نمایشه//ای ویژه این رویداد س//ینمایی اس//ت. فیل//م «۳ رخ» و «هم//ه میدانن//د» در بخ//ش رقابتی جش//نواره فیلم ک//ن ۸۱۰2 برای نخس//تینبار رونمایی ش//دند، جایی که ساخته فرهادی ب//ه عنوان فیلم آیین گش//ایش به روی پرده رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.