من به رئیسجمهوری چه گفتم

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر - محمـد فاضلـی، اسـتاد دانشـگاه شـهید بهشـتی:

رئیسجمه//وری سهش//نبه هفته گذش//ته میزبان نزدیک ۰۳ نف//ر از اصح//اب عل//وم اجتماع//ی ایران بود. جلس//ه حدود ۳ س//اعت طول کشید و ح//دود ۲ ت//ا ۳ دقیقه زم//ان من برای گفت//ن حرفهایم بود. حرف//م را در چند گزاره مش//خص و در پاس//خ به پرس//ش ایش//ان که پرس//یدند تبیین شما از وضع موج//ود و بانش//اط نبودن جامع//ه ایران چیس//ت؟ ارائ//ه ک//ردم. نخس//ت؛ ایران کشوری متوسط در بین کشورهای جهان است، با دستاوردها و کاستیهایش که نه سوئیس است و نه سومالی. اگر وقت کافی داشتم ادامه میدادم که هیچ سیاستمدار و اندیشمندی هم نباید تاش کند کشور را ب//ه یک//ی از این دو قطب بچس//باند و دستاوردها و کاستیها را بیشتر و بزرگتر از واقعی//ت تصویر کن//د. دوم؛ ما ایرانیان از زمان انقاب مش//روطه تاکنون بهدنبال س//اختن دولت م//درن بودهای//م. دولت مدرن دستکم دو پایه دارد؛ پایه نخست دولت مدرن کارآمدی در حکمرانی مانند اثربخش ب//ودن در بهبود کیفیت زندگی مردم و حل مسائلشان و مبارزه با فساد و پایه دوم دولت مدرن، بهرسمیت شناختن گروهه//ای اجتماع//ی اس//ت. گروههای اجتماعی در دولت مدرن دیده میشوند، صدا دارند و نادیده گرفته نمیشوند. دولت مدرن شمولیت دارد. حکومت در ای//ران ه//ر ب//ار گروههایی را نادی//ده میگی//رد، میراند و صدایش//ان را نمیش//نود. س//وم؛ اقدامه//ای دول//ت و حکومت دائم گروههای نادیده و ناشنیده ایجاد میکند. زنان، جوان//ان، س//لبریتیها، فقیران ش//هری، گروههای ش//غلی گوناگون و همینطور تا آخر، بر شمار نادیدهگرفتهشدگان افزوده میشوند. سیاستها، برنامهها و پروژههای دولتها هم همین نقش را ایفا میکنند.

چه//ارم؛ سیاس//تها، برنامهه//ا و اقدامهای دولتها بدون ارزیابی تاثیرات اجتماعی آنها انجام میش//ود؛ فرقی هم نمیکند س//اختن س//د باش//د یا اجرای هدفمندی یارانهها یا اجرای طرح کارت یا کوپن سوخت؛ بنابراین به دولت دستور دهید که پیامدهای اجتماعی اقدامهای خ//ود را ارزیاب//ی کن//د و اصح//اب علوم اجتماع//ی متخصصان این کار هس//تند. پنجم؛ ما دو مسیر پیش رو داریم؛ مسیر نخس//ت آنکه «آینده به مردم بفروشیم» و مس//یر دوم اینک//ه «آین//ده م//ردم را بفروشیم» نظام سیاس//ی با ایفای نقش مهم دولت است که تعیین میکند آنچه انجام میشود «آینده فروختن به مردم» باشد یا «آینده مردم را فروختن». اعتماد وقتی خلق میش//ود که مردم احس//اس کنند نظام سیاسی آیندهای تضمینشده را به آنها میفروشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.