ضربههای سهمگین بر بدنه نحیف یار مهربان

گزارش از قاچاق کتاب و اقدامهایی برای جلوگیری از تخریب بازار نشر

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

چند س//الی اس//ت برخی کتابه//ای دارای مجوز که ناش//ران به چاپ رساندهاند، بهطور قاچاق چاپ و منتشر میشود و ناشران و کتابفروشیها از این موضوع شکایت دارن//د. اقدامهای تازه کارگروه صیانت اتحادیه ناش//ران در مبارزه ب//ا قاچاق کتاب، موجب وارد آمدن ضربههای س//ختی به یکی از ش//بکههای بزرگ و گس//ترده قاچاق کتابش//دهاس//ت.بهگ//زارش کارگروهصیانت اتحادیه ناش//ران و کتابفروش//ان تهران چندی است که فع//ال ش//ده و بهطور مرت//ب به جمعآوری نس//خههای قاچاق و بس//تن انبارهای غیرمج//از کتاب میپردازد. در همین راس//تا چند انبار غیرقانونی و نس//خههای زیادی از کتابهای مس//ئلهدار توقیف ش//دهاند. با فعالیتهای هفته گذش//ته این کارگروه، ضربههای سنگینی به یکی از گروهه//ای غیرقانونی قاچاق کتاب که درظاهر ش//بکه گس//ترده و وس//یعی را در بر میگیرد، وارد ش//ده است. این ش//بکه براس//اس اطاعات خبرگ//زاری مهر، متعلق به دو برادر اس//ت که سالهاس//ت در کار قاچاق و تکثیر غیرقانونی کتاب هس//تند. شبکه این دو برادر با همکاری کارگروه صیانت اتحادیه ناشران و پلیس امنیت شناسایی و ت//ا ب//ه حال، 5 انب//ار غیرقانونی متعلق ب//ه آنها توقیف ش//ده اس//ت. در عملیاتهایی که هفته گذشته علیه این شبکه انجام شد، چند میلیون جلد کتاب به ارزش حدود ۰۲ میلی//ارد تومان توقیف ش//د ک//ه از نظر موضوعی به چند دسته تقسیم میشوند. یکی از حاضران در عملیات توقی//ف این انبارها که از کتابهای توقیفش//ده بازدید کرده میگوید تعداد زیادی از این کتابها، نس//خههای قاچاِق چندعنواِن پرفروش ناشران بزرگ کشور هستند. توضیح بیشتر آنکه هر سال تعداد محدودی از عنوانهای ناشران بزرگ، تبدیل به کتابهای پرفروش میشوند که این ش//بکه با چاپ نس//خههای قاچاق آنها، سود عجیبی بهدس//ت میآورد. گروه دیگری از کتابهای توقیفشده دربرگیرن//ده عنوانهای ضدانقاب و ش//امل کتابهایی هس//تند که ح//اوی توهین به امام خمین//ی (ره)، رهبر معظ//م انقاب و به طور کل، آموزههای انقاب اس//امی هس//تند. کتابهایی که علیه مذهب و دین نوش//ته شده یا دیگر عنوانهایی که وزارت ارش//اد اجازه چاپش//ان را نمیدهد از دیگر نسخههایی هستند که در شمارگان باال در عملی//ات ضربتی علیه این گروه غیرقانونی کش//ف و ضبط شدهاند. نکته مهم درباره این شبکه غیرقانونی این است که ۰5۸ دستفروش از آن تغذیه میشدند.

مدی//ران ای//ن ش//بکه غیرقانونی پی//ش از این یک بار دس//تگیر ش//ده بودند. این دس//تگیری بهخاطر چاپ و عرضه نسخههای غیرقانونی کتاب «انسان خردمند» بود که نس//خهاصلیاش ازسوی نشر نو چاپ شده است. فرد دستگیرش//ده با وثیقه ۰۰5 میلیونی آزاد ش//ده و هفته گذش//ته، دو برادر که مدیران این شبکه هستند با وثیقه ۰۸ میلیون تومان برای هر نفر آزاد ش//دند. آخرین انبار این ش//بکه که کارگروه صیانت ناش//ران و پلیس امنیت اق//دام به ردگیری و توقیف آن در روز چهارش//نبه هفته گذشته کرد، در محله اتابک تهران قرار داشت که حاصل این عملیات اس//تخراج 5 کامیون کتاب از این انبار بود. این دو برادر براس//اس اطاع//ات خبرگزاری مهر، هنگام تخلیه این انبار و بهمحض اطاع از در راه بودن نیروهای پلیس، فرار کردهاند.

تاکن//ون ح//دود ۰۳ تا ۰۴ کامیون، وانت و نیس//ان از کتابهای غیرقانونی این ش//بکه کشف و استخراج شده اس//ت. انبار دیگر این شبکه در خیابان امام حسین (ع) و یک انبار دیگر در خیابان جمالزاده بوده است. این شبکه در پاس//اژ نادر خیابان انقاب تهران هم ش//عبه داشته و فعالیتهایش موجب ضرر هنگفت و میلیونی به ناش//ران نس//خههای اصلی این کتابهای قاچاق بوده است. نکته جال//ب دیگ//ر درباره فعالیت این ش//بکه، همکاریاش با چاپخانههایی اس//ت که کتابهای قاچ//اق را با کیفیت عالی چاپ کردهاند.

نکته دیگر که ازس//وی یکی از حاضران در محل کشف انبار اتابک مطرح شد، این است که دستفروشهای مقابل خیاب//ان انقاب و دیگر نقاط ته//ران هنوز هم فعالاند و نس//خههای قاچاق این ش//بکه را میفروشند. این شبکه ع//اوه ب//ر تغذیه دس//تفروشهای تهرانی، نس//خههای قاچاق را به تعداد وس//یع به شهرس//تانهای کش//ور هم ارسال میکرد.

محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره کتابهای قاچاقی که در چند روز گذش//ته کش//ف و ضبط ش//دهاند، گفت: این کتابه//ای قاچاق، این بار در محدوده خیابان جمالزاده در تهران، کش//ف شدهاند و در این زمینه هم دو نفر بازداشت شدهاند.

وی شمار کتابهای توقیف شده را حدود ۰۰۳ تا ۰۰۴ هزار جلد (نزدیک به بار ۰۱ تا ۰۲ کامیون) عنوان کرد و گفت: پارکینگ اتحادیه ناش//ران و کتابفروشان تهران در حال حاضر پر از کتابهای قاچاقی شده که در هفتههای گذشته کشف و ضبط شدهاند و ما در ساختمان اتحادیه، دیگ//ر جایی برای کتابهای قاچاق جدیدی که کش//ف ش//دهاند، نداریم و بهدنبال پیدا ک//ردن انباری تازه برای آنها میگردیم!

رئیس اتحادیه ناش//ران و کتابفروش//ان تهران در عین حال از برگزاری نشست خبری با حضور خبرنگاران برای اعام جزئیات عملیاتهای تازهای که ازس//وی کارگروه صیان//ت از حقوق ناش//ران و پدیدآورن//دگان آثار در این اتحادیه با همکاری پلیس امنیت انجام ش//ده و همچنین بازدی//د آنه//ا از مکانهایی که ای//ن کتابها در آنجا انبار شده، در هفته جاری خبر داد.

براس//اس اع//ام کارگروه یادش//ده، تنه//ا در یک ماه گذش//ته، ی//ک انبار کت//اب قاچاق در مح//دوده خیابان انقاب در حجم یک وانتبار، با دس//تور قضایی، توقیف و انبار مربوطه ازس//وی پلیس امنیت پلمب شد (۸۱ مهر). همچنی//ن چن//د روز بعد از این عملی//ات و در تاریخ ۴۲ مهر، مجموعهای از کتاب قاچاق که در یک کتابفروش//ی در محدوده خیابان کارگر به فروش میرس//ید، کش//ف و جمعآوری ش//د. این کتابها ه//م در حجم یک وانتبار ب//ود که از یک کتابفروش//ی بهدس//ت آمده و با دس//تور قضایی «توقیف» و کتابفروشی یادشده «پلمب» شد. در تاری//خ ۶۲ مهر نیز ۰۱ کامیون کتاب قاچاق در محدوده خیابان انقاب کش//ف و با دستور قضایی «توقیف» شد. انبار یادش//ده تخلی//ه و پلمب و صاحبان انبار دس//تگیر و روانه بازداش//تگاه ش//دند. این در حالی اس//ت که در 5 خرداد امس//ال، پلیس تهران پس از وصول دس//تور مقام قضای//ی برای ضبط و جم//عآوری تعداد زیادی کتاب که بهشکل غیرقانونی ازسوی عوامل یک باند متخلف در این حوزه منتشر شده بود، در هماهنگی با اتحادیه ناشران و کتابفروش//ان تهران مبادرت به جمعآوری و توقیف این کتابها و انتقال آنها به انبار اتحادیه ناشران بهمنظور طی مراحل قضایی کرده بود که پس از اجرای عملیات توقیف این کتابها، در تاریخ ۹/۳/۷۹ در شعبه چهارم بازپرسی دادس//رای فرهنگ و رس//انه پرونده شکایت تشکیل شد و در رابط//ه با این پرونده ۳ ناش//ر متض//رر وکالت امر را به وکیل اتحادیه واگذار کردند و پس از بررس//ی پرونده ازسوی بازپرس و تفهیم اتهام به متهمان، برایشان قرار وثیقه صادر ش//د. براس//اس گزارش تازه کارگروه صیانت از حق//وق ناش//ران و پدیدآورن//دگان اتحادیه ناش//ران و کتابفروشان تهران، باتوجه به تمهیداتی که گروه صیانت اتحادیه ناش//ران و کتابفروش//ان تهران اندیشیده و شیوه اتخاذ ش//ده برای اقامه شکایت از افراد خاطی و متهمان، وکیل اتحادیه به وکالت از ناش//ران متضرر از جرم تکثیر غیرقانون//ی و قاچاق کتاب، مبادرت به اقامه ش//کایت در مراجع ذیصاح خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.