ساخت هزارمترمربعپروژه در دانشگاهها ازسوی خیران

150

SMTnewspaper - - اقتصاد و هنر -

قائممق//ام وزیر علوم با اش//اره به نقش مهم خیران در توسعه آموزش عالی گفت: ۰5۱ هزار مترمربع پروژه ازس//وی خیران در دانش//گاههای کش//ور در حال ساخت اس//ت. به گزارش ایلن//ا، عبدالرضا باقری در جمع اعضای «بنیاد خیرین دانش//گاه دامغان» اظهار کرد: ورود خیران میتواند به پیش//برد اه//داف آموزش//ی و علمی و اج//رای پروژههای نیمهتمام دانش//گاهها کم//ک و کمبود اعتبارات دولتی را جبران کند. وی ب//ا بیان اینکه افزون بر 5۶ بنیاد حامی خیران دانش//گاه در ۴ سال گذشته در دانش//گاههای کشور ایجاد شده، گفت: کم//ک به دانش//جویان بیبضاعت، درمان دانش//جویان، بورس//یه کردن دانشجویان و افزای//ش ت//وان علم//ی دانش//جویان از مهمترین اهداف بنیاد خیرین دانش//گاهها بهش//مار میرود. رئی//س مرکز هیاتهای امن//ا و هی//ات ممیزه وزارت عل//وم با بیان اینکه دانشگاه یک سرمایه اجتماعی است، گفت: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی باید با تربیت نیروی انس//انی کارآمد اثرگذاری خود را در حل مشکات جامعه دوچندان کنن//د. باق//ری ب//ا قدردان//ی از علیاصغر عالمی، عضو بنیاد خیرین حامی دانش//گاه دامغ//ان برای واگذاری خانه س//نتی خود به این دانش//گاه گفت: میت//وان این بنا را بهعنوان موزه علمی مورد استفاده قرار داد و از آن برای شناساندن چهرههای ماندگار شهر دامغان استفاده کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.