تقویت تعهد ایران به برقراری ارتباط با جهان

SMTnewspaper - - خبر -

س//رویس اطالعات و امنیت دانمارک سهشنبه هفته گذش//ته در ادعایی اعالم کرد یک ف//رد ایرانیاالصل را که قصد داشته در خاک دانمارک سوءقصد انجام دهد، بازداش//ت کرد و وی تا روز دادگاه در بازداش//ت خواهد ب//ود. در همین حال وزی//ر امور خارج//ه دانمارک نیز مدعی شد این رفتارهای ایران تنها محدود به دانمارک نیست، بلکه کشورهای دیگر نیز مانند کوپنهاگ نگران چنین رفتارهایی هس//تند. به گزارش ایس//نا در مقابل این ادعاها، محمدجواد ظری//ف وزیر امور خارجه ایران در توییتر خود نوش//ت: اقدامهای انحرافی و کینهتوزانه موس//اد -که بعدا به آن خواهم پرداخت- تنها تعهد ما را ب//ه برقراری ارتباط س//ازنده با جهان تقویت میکند. حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهوری نیز در حساب توییتری خود نوش//ت: بعد از شکس//ت طرح «الف» (۷ آبان) کیسس//ازی ب//رای همراه کردن اروپ//ا با تحریم غیرقانونی امریکا با بهانه تروریس//م، طرح «ب» امریکا، رژیم صهیونیس//تی، عربس//تان و منافقین کلید خورده اس//ت. همچنین به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه دولتهای اروپایی اجازه ندهند عناص//ر ثالث که مخالف روابط رو به گس//ترش ایران و اتحادیه اروپا هستند، سناریوهای مخرب از پیش تعیین شده خود را پیش ببرند، گفت: جمهوری اسالمی ایران تاکنون برای مبارزه با تروریس//م و خشونت، هزینههای زیادی پرداخته و خود، قربانی تروریسم است. سخنگوی نهاد دیپلماس//ی کش//ورمان اضافه کرد: اتحادیه اروپا و کش//ورهای اروپایی از ش//ریکان عمده ایران بهش//مار میرون//د. بهرام قاس//می گف//ت: اتحادیه اروپ//ا و دیگر اعضای گروه ۱+۴، عالقهمن//د به یکجانبهگرایی بهویژه از نوع سیاس//تهای ترامپ نیس//تند، از همین رو، پس از خ//روج امریکا از برجام، مذاکرات بین ایران و اتحادیه اروپا از یک سو و با سایر کشورهای ۱+۴ از سوی دیگر آغاز ش//د تا سازکارهایی برای ادامه برجام طراحی شود که بتواند منافع جمهوری اس//المی ایران را تامین کند. وی یادآور شد: این مذاکرات و گفتوگوها مورد موافقت ایاالت متحده امریکا، رژیم صهیونیس//تی و چند کشور معدود در منطقه نیس//ت و آنها س//عی میکنند روابط ایران و اروپا را با بنبس//ت روبهرو کنند. قاس//می گفت: امریکا جنگ روانی علیه ایران را تش//دید کرده و تالش میکند با ایرانهراس//ی نزد اف//کار عمومی اروپا و دیگر کش//ورهای جهان، در جهت اهداف نابخردانه خود گام بردارد و مانع همکاری دیگر کش//ورها با ایران شود. به تاکید وی، آنچه ازسوی برخی مقامات دانمارک مطرح ش//د، کامال بیاساس و نادرست اس//ت و اطالعاتی که گردآوری شده نیز این نکته را نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.